ประกาศแผนฯ
 
E-Bidding
 
สาระสำคัญของสัญญา
 
ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง)
  ราคากลาง
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

.  ::  กจห.กช. (สายงานก่อสร้าง)   ::   

 
ลำดับ
เรื่อง
งบประมาณ
หมายเหตุ
   
ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2567
   
 
ค่าวัสดุก่อสร้าง    
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว (กห 04-1) หมายเลข 69/31 ของ โรงเรียนนายสิบทหารบก  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว (กห 04-4) หมายเลข 413/38 ของ กองพันทหารราบที่ 2 ศูนย์การทหารราบ และงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว (กห 04-1) หมายเลข 443/25 ของ กองพันทหารราบที่ 1 ศูนย์การทหารราบ  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว (4667) หมายเลข 390/13 และ 391/13 ของ ศูนย์การกำลังสำรอง  
  งานซ่อมปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม หมายเลข 183/29 ของ ศูนย์การกำลังสำรอง และงานซ่อมปรับปรุง โรงนอนทหาร 200 คน หมายเลข 85/34 ของ ศูนย์การกำลังสำรอง  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวน 48 ครอบครัว (6916) หมายเลข 18/46 ของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวน 80 ครอบครัว (กห 04-3) หมายเลข 18/27 ของ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวน 80 ครอบครัว (6498) หมายเลข 84/31 ของ กรมยุทธศึกษาทหารบก  
  านซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว (OICC) หมายเลข 247/05 ของ โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง และงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว (กห 04-1) หมายเลข 292/25 ของ กองพันทหารช่างที่ 111 กรมทหารช่างที่ 11  
  านซ่อมปรับปรุงโรงทหาร 90 คน หมายเลข 2/25 ของ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 6 ครอบครัว (2648 R) หมายเลข 186/500 ของ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ และงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว (4667) หมายเลข 392/18 ของ โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว (กห 04-1) หมายเลข 45/31 ของ กองพลรบพิเศษที่ 1 และงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว (กห 04-1) หมายเลข 55/27 ของ กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 2  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว (กห 04-4) หมายเลข 593/38 ของ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 3  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว (กห 04-1) หมายเลข 206/22 ของ กองพลทหารปืนใหญ่ และงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว (4667) หมายเลข 269/14 ของ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 712 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 71  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวน 64 ครอบครัว (6915) หมายเลข 467/34 ของ กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง  
  งานซ่อมปรับปรุงโรงทหาร 120 คน หมายเลข 275/21 ของ กองพลทหารปืนใหญ่  
  งานซ่อมปรับปรุงโรงเลี้ยง 500 คน หมายเลข 57/29 ของ กองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และงานซ่อมปรับปรุงโรงครัว 100-200 คน หมายเลข 56/29 ของ กองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
  งานซ่อมปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วมทหาร หมายเลข 274/29 ของ ศูนย์การทหารม้า  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว (กห 04-1) หมายเลข 178/22, 360/28 ของ ศูนย์การทหารม้า  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว (4667) หมายเลข ค.205/13, ค.207/13 ของ ศูนย์การบินทหารบก  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว (4667) หมายเลข 386/14 ของ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 3 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1  
  งานปรับปรุงหอพักลดาวัลย์ (อาคารหอพักพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล 8 ชั้น) หมายเลข 181/36 ของ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  งานปรับปรุงตึกลิ้นจี่ กิตติขจร หมายเลข 7/77 ของ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  งานซ่อมปรับปรุงภายในค่ายบุรฉัตร ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้านการส่งกำลังบำรุง  
  งานซ่อมปรับปรุงภายในค่ายภาณุรังษี ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้านการส่งกำลังบำรุง  
  งานก่อสร้างแผงบังตา แฟลต ส่วนสนับสนุนกองบัญชาการกองทัพบก  
  านซ่อมปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  
  งานซ่อมแซมสนามแข่งขันและที่พักนักกีฬา สำหรับการแข่งขันกีฬาภายใน กองทัพบก ครั้งที่ ๗๑ ประจำปี ๒๕๖๗  
  งานพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในโครงการ หนองวัวซอโมเดล จังหวัดอุดรธานี  
  งานซ่อมปรับปรุงอาคารโรงเก็บปืนจุ 6 กระบอก หมายเลข 623/31 ของ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 3 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 แบบ 5656  
  งานซ่อมปรับปรุงโรงนอนทหารจุ 90 คน หมายเลข 1195/40 ของ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ 2 แบบ กห 06-5 และงานซ่อมปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม หมายเลข 1196/40 ของ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ 2 แบบ กห 07-1 ก  
  โครงการเสริมสร้างความปลอดภัย คลัง การส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 (ระยะที่ 2) ในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา กรมการทหารสื่อสาร ระยะที่ 2 (พื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร)  
  งานก่อสร้างโรงเลี้ยงและที่ประกอบเลี้ยง แบบ ทบ.๐๘-๔ น. ของ กองพันทหารช่างที่ ๑๑๑ กรมทหารช่างที่ ๑๑  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ๘ ครอบครัว (๒๐๙๗) หมายเลข ๑๙/๙๖, ๒๐/๙๖ และ ๒๑/๙๖ ของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา กรมการทหารสื่อสาร ระยะที่ ๒ (พื้นที่ กรุงเทพมหานคร)  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ๑๐ ครอบครัว (๒๘๖๓) หมายเลข ๓๐๖/๐๓ ของ ศูนย์การทหารปืนใหญ่  
  งานก่อสร้างสนามทดสอบกำลังใจ (๑๑ สถานี) แบบ ทบ.๖๕๘๒ ของ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ ๔  
  โครงการและพัฒนา หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก และ หน่วยขึ้นตรง ของ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ ๔  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ๑๒ ครอบครัว (๖๘๓๕) หมายเลข ๔๕๖/๓๔ ของ กองพลทหารช่าง  
  งานปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ของหน่วยฝึกทหารใหม่ พื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
  งานปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ของหน่วยฝึกทหารใหม่ พื้นที่ กรุงเทพมหานคร, จังหวัดนนทบุรี และ จังหวัดสมุทรสาคร  
  งานปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ของหน่วยฝึกทหารใหม่ พื้นที่ จังหวัดลพบุรี   
  งานปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ของหน่วยฝึกทหารใหม่ พื้นที่ จังหวัดสระบุรี, จังหวัดนครนายก และ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
  งานปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ของหน่วยฝึกทหารใหม่ พื้นที่ จังหวัดราชบุรี, จังหวัดนครปฐม และ จังหวัดกาญจนบุรี  
  โครงการซ่อมปรับปรุงถนนภายในหน่วยทหารของ กองทัพบก (ระยะที่ ๓) พื้นที่ กรุงเทพมหานคร   
  งานก่อสร้างเรือนแถวนายสิบ จุ ๑๐ ครอบครัว (ทบ.๙๑๘๑ น.) พร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคาร ของ กองร้อยทหารช่างสะพานผสม และ กองพันทหารช่างที่ ๖๐๒ กรมทหารช่างที่ ๑๑   
  โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยส่วนกลาง ของ กรมยุทธศึกษาทหารบก  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยส่วนกลาง ของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  
  งานก่อสร้างสนามยิงปืน ๑,๐๐๐ นิ้ว (ในเมือง) แบบ ทบ.๕๖๓๑ น. ของ กองพันนักเรียนนายสิบ กรมนักเรียน โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ๘ ครอบครัว (กห ๐๓-๗) หมายเลข ๔๑๕/๓๘ ของ กองพันทหารราบที่ ๒ ศูนย์การทหารราบ  
  งานก่อสร้างโรงครัว ๑๐๐-๒๐๐ คน ของ กองบริการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่  
  งานซ่อมปรับปรุงอาคารที่รับประทานอาหาร หมายเลข ๑๔๒/๔๐ ของ ศูนย์การกำลังสำรอง  
  งานปรับปรุงลานจอดพื้นที่ ๑๕,๙๐๐ ตารางเมตร และระบบไฟฟ้าแสดงที่ตั้ง สนามเฮลิคอปเตอร์ ของ กองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก (กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์)  
  งานก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วมทหาร ของ กองพันรบพิเศษที่ ๑ กรมรบพิเศษที่ ๔  
  โครงการซ่อมปรับปรุงถนนภายในหน่วยทหารของ กองทัพบก (ระยะที่ ๓) ของ หน่วยขึ้นตรง กรมการทหารช่าง  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา หน่วยข่าวกรองทางทหาร และ กองพันข่าวกรองทางทหาร (ระยะที่ ๒)  
  โครงการพัฒนาและปรับปรุง ศูนย์การทหารราบ   
  โครงการย้ายที่ตั้ง โรงเรียนนายสิบทหารบก (ระยะที่ ๒)  
  โครงการปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำในหน่วยทหารของ กองทัพบก ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร  
  งานก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน ๑๐ ครอบครัว แบบ ๙๑๘๑ น. ของ กองพันข่าวกรองทางทหาร  
  งานซ่อมปรับปรุงสระว่ายน้ำ ขนาด ๒๕ เมตร หมายเลข ๗๑๔/๓๔ ของ กรมทหารช่างที่ ๑๑ และ งานซ่อมปรับปรุงโรงทหาร ๖๐ คน หมายเลข ๕๓๐/๓๔ ของ กองพันทหารช่างที่ ๖๐๒ กรมทหารช่างที่ ๑๑  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ จังหวัดลพบุรี)  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา กองพลทหารปืนใหญ่  
  งานก่อสร้างโรงจอดรถ จุ ๑๐ คัน (๑ หัวโรง) แบบ ทบ.๒๔๑๕ ด. ของ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๓ กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๑  
  งานก่อสร้างสนามยิงปืน ๑,๐๐๐ นิ้ว (ในเมือง) แบบ ทบ.๕๖๓๑ น. ของ รพศ.2 พัน.1  
  งานปรับปรุงระบบระบายน้ำ ภายใน รพศ.4  
  งานซ่อมปรับปรุงโรงงานทำเสบียง หมายเลข ๗๐/๘๖ ของ แผนกส่งกำลังเสบียง กองเกียกกาย กรมพลาธิการทหารบก  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก)  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก และหน่วยขึ้นตรง  
  งานก่อสร้างหอฝึกลงทางดิ่ง ของ โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ แบบ ๑๔๖/๕๑ ของ กรมรบพิเศษที่ ๔  
  งานก่อสร้างหอฝึกลงทางดิ่ง ของ โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ แบบ ๑๔๖/๕๑ ของ กรมรบพิเศษที่ ๕  
  งานก่อสร้างหอฝึกลงทางดิ่ง ของ โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ แบบ ๑๔๖/๕๑ ของ กรมรบพิเศษที่ ๑ และ กรมรบพิเศษที่ ๒  
  งานก่อสร้างโดมหลังคาลานอเนกประสงค์ กองพันปฏิบัติการพิเศษรักษาพระองค์  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา ศูนย์การบินทหารบก งานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ๑๐ ครอบครัว จำนวน ๓ หลัง (ตอกเข็ม)  
  งานก่อสร้างโรงเก็บเรดาห์เตือนภัยระดับต่ำ จุ ๓ คัน อาคาร ๒ ชั้น แบบ ๑๐๐๐๑ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคาโครงสร้างเหล็กมุงด้วยเหล็กรีดเย็น ตามแบบโรงเก็บเรดาห์เตือนภัยระดับต่ำ และระบบสาธารณูปโภค และครุภัณฑ์ ของ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ ๑  
  งานก่อสร้างคลัง สิ่งอุปกรณ์ ๒-๔ (หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน) แบบ กห ๑๓-๓ ง. ของ กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง  
  งานซ่อมปรับปรุง บก.กองการศึกษา หมายเลข ๒๘๓/๙๕ ของ ศูนย์สงครามพิเศษ และงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายพัน ๖ ครอบครัว หมายเลข ๖๘/๓๐ ของ กรมรบพิเศษที่ ๓ รักษาพระองค์  
  โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อยของ กองทัพบก หน่วย กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา และ กองพันทหารสื่อสารที่ ๓๕ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  
     
 
 
จ้างเหมา
 
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 413/38 ของ กองพันทหารราบที่ 2 ศูนย์การทหารราบ และหมายเลข 443/25 ของ กองพันทหารราบที่ 1 ศูนย์การทหารราบ  
  งานซ่อมปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม หมายเลข ๑๘๓/๒๙ และงานซ่อมปรับปรุงโรงนอนทหาร ๒๐๐ คน หมายเลข ๘๕/๓๔ ของ ศูนย์การกำลังสำรอง  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว (๔๖๖๗) หมายเลข ๓๙๐/๑๓ และ ๓๙๑/๑๓ ของ ศูนย์การกำลังสำรอง  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวน 48 ครอบครัว (6916) หมายเลข 18/46 ของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวน 80 ครอบครัว (กห 04-3) หมายเลข 18/27 ของ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวน 80 ครอบครัว (6498) หมายเลข 84/31 ของ กรมยุทธศึกษาทหารบก  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว (OICC) หมายเลข 247/05 ของ โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง และงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว (กห 04-1) หมายเลข 292/25 ของ กองพันทหารช่างที่ 111 กรมทหารช่างที่ 11  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวน 64 ครอบครัว (6915) หมายเลข 467/34 ของ กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว (กห 04-1) หมายเลฃ 178/22 และ 360/28 ของ ศูนย์การทหารม้า  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข ค.205/13 และ ค.207/13 ของ ศูนย์การบินทหารบก  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 6 ครอบครัว (2648 R) หมายเลข 186/500 ของ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ และงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว (4667) หมายเลข 392/18 ของ โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว (กห 04-1) หมายเลข 45/31 ของ กองพลรบพิเศษที่ 1 และงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว (กห 04-1) หมายเลข 55/27 ของ กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 2  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว (กห 04-4) หมายเลข 593/38 ของ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 3  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว (กห 04-1) หมายเลข 206/22 ของ กองพลทหารปืนใหญ่ และงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว (4667) หมายเลข 269/14 ของ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 712 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 71  
  งานปรับปรุงหอพักลดาวัลย์ (อาคารหอพักพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล 8 ชั้น) หมายเลข 181/36  
 
 
 
 
ค่าครุภัณฑ์
 
  งานปรับปรุงตึกลิ้นจี่ กิตติขจร หมายเลข ๗/๗๗ ของ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  งานปรับปรุงหอพักลดาวัลย์ (อาคารหอพักพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล 8 ชั้น) หมายเลข 181/36 ของ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  งานพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในโครงการหนองวัวซอโมเดล จังหวัดอุดรธานี  
  งานก่อสร้างโรงเลี้ยงและที่ประกอบเลี้ยง แบบ ทบ.๐๘-๔ น. ของ กองพันทหารช่างที่ ๑๑๑ กรมทหารช่างที่ ๑๑  
  งานปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ของหน่วยฝึกทหารใหม่ พื้นที่ จังหวัดลพบุรี  
  งานปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ของหน่วยฝึกทหารใหม่ พื้นที่ กรุงเทพมหานคร, จังหวัดนนทบุรี และ จังหวัดสมุทรสาคร  
  งานปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ของหน่วยฝึกทหารใหม่ พื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
  งานซ่อมปรับปรุงอาคารที่รับประทานอาหาร หมายเลข ๑๔๒/๔๐ ของ ศูนย์การกำลังสำรอง  
  งานก่อสร้างโรงครัว ๑๐๐-๒๐๐ คน ของ กองบริการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่  
  งานก่อสร้างเรือนแถวนายสิบจุ ๑๐ ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคาร ของ กองร้อยทหารช่างสะพานผสม และ กองพันทหารช่างที่ ๖๐๒ กรมทหารช่างที่ ๑๑  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา หน่วยข่าวกรองทางทหาร และ กองพันข่าวกรองทางทหาร (ระยะที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
  โครงการพัฒนาและปรับปรุง ศูนย์การทหารราบ  
  โครงการย้ายที่ตั้ง โรงเรียนนายสิบทหารบก (ระยะที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
  งานก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน ๑๐ ครอบครัว แบบ ๙๑๘๑ น. ของ กองพันข่าวกรองทางทหาร  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ จังหวัดลพบุรี)  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก)  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก และหน่วยขึ้นตรง  
     
 
    ชิ้นส่วนซ่อม    
  โครงการย้ายที่ตั้ง โรงเรียนนายสิบทหารบก (ระยะที่ ๒)  
         
    ค่าอำนวยการ    
  โครงการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่พระที่นั่งอัมพรสถานและวังทวีวัฒนา ระยะที่ 60  
         
   
ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2566
   
 
ค่าวัสดุก่อสร้าง    
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 541/98 ของ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 12 ครอบครัว หมายเลข 126/38 ของ กองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 4 จังหวัดพิษณุโลก  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 592/35 ของ กองคลังทหารช่าง กรมการทหารช่าง (ยกเลิกแผน)  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 266/18 ของ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 722 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 72  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 127/38 ของ กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 4 และงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 93/39 ของ กองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 4  
  โครงการพัฒนาและปรับปรุง ศูนย์การทหารราบ  
  งานก่อสร้างโรงจอดรถสายพาน 8 ช่องจอด ของ กองร้อยทหารช่างสะพานผสม  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก และหน่วยขึ้นตรง ในพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก และหน่วยขึ้นตรง ในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 411/38 ของ กองพันทหารราบที่ 2 ศูนย์การทหารราบ และงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 9 ครอบครัว หมายเลข 444/23 ของ กองพันทหารราบที่ 1 ศูนย์การทหารราบ  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก และหน่วยขึ้นตรง ในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 12 ครอบครัว หมายเลข 564/32, 565/32 ของ ศูนย์การทหารปืนใหญ่  
  งานก่อสร้างสนามทดสอบกำลังใจ (11 สถานี) ของ กองพันทหารราบที่ 2 ศูนย์การทหารราบ  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 12 ครอบครัว หมายเลข 80/31 ของ กองพลทหารปืนใหญ่ และงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 12 ครอบครัว หมายเลข 79/31 ของ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 713 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 71  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 12 ครอบครัว หมายเลข 142/37 ของ กองพันทหารสื่อสารที่ 35 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 12 ครอบครัว หมายเลข 51/31 ของ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยส่วนกลาง ของ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี  
  งานซ่อมปรับปรุงระบบระบายน้ำ ของ กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1  
  โครงการเสริมสร้างหน่วย (ระยะที่ 2) ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ จุ 25 คัน (2 หัวโรง) จำนวน 1 โรง แบบ ทบ.2415 ด. ของ กองสนับสนุนโรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก และหน่วยขึ้นตรง ในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา  
  งานก่อสร้างสนามทดสอบกำลังใจ (11 สถานี) ของ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 3 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1  
  งานก่อสร้างสนามทดสอบกำลังใจ (11 สถานี) ของ โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครมพิเศษ  
  งานก่อสร้างสนามทดสอบกำลังใจ (11 สถานี) ของ กองพันนักเรียนนายสิบ กรมนักเรียน โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่  
  งานก่อสร้างสนามทดสอบกำลังใจ (11 สถานี) ของ กองพันทหารม้าที่ 22 ศูนย์การทหารม้า  
  งานก่อสร้างสนามทดสอบกำลังใจ (11 สถานี) ของ กองพันป้องกันฐานบิน  
  งานก่อสร้างสนามทดสอบกำลังใจ (11 สถานี) ของ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2  
  โครงการย้ายที่ตั้ง โรงเรียนนายสิบทหารบก (ระยะที่ ๒)  
  งานซ่อมปรับปรุงอาคาร กองบังคับการกองพัน หมายเลข 561/01 ของ โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 10/12 ของ กรมการขนส่งทหารบก  
  งานปรับปรุงคลัง สป.5 หมายเลข 281/25, 282/25, 283/25 ของ กองพันทหารช่างที่ 51 และ คลังเก็บกระสุนและวัตถุระเบิด หมายเลข 498/31, 499/31 ของ กองพันทหารช่างที่ 51  
  โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 328/33 ของ หน่วยข่าวกรองทหาร  
  งานปรับปรุงโรงทหาร 60 คน (กห 06-4) หมายเลข 278/25 และงานปรับปรุงโรงทหาร 120 คน (กห 06-6) หมายเลข 414/26 ของ กรมการทหารช่าง  
  โครงการซ่อมปรับปรุงถนนภายในหน่วยทหารของ กองทัพบก (ระยะที่ 3)  
  โครงการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก และหน่วยขึ้นตรง ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร  
  งานก่อสร้างหลังคาโค้งอเนกประสงค์ ของ กรมดุริยางค์ทหารบก  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา กรมการสัตว์ทหารบก (ระยะที่ 2) จังหวัดนครปฐม  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา กรมการสัตว์ทหารบก (ระยะที่ 2) ในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา  
         
 
จ้างเหมา    
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 541/98 ของ ปตอ. 2 พัน.2 จว.น.ม.  
  งานก่อสร้างโรงเก็บรถสายพาน 8 ช่องจอด  
  โครงการพัฒนาและปรับปรุง ศร. ประจำปีงบประมาณ 2565  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรจุ 12 ครอบครัว หมายเลข 126/38 ของ รพศ.4 พัน.2 จว.พ.ล.  
  โครงการปรับปรุงละพัฒนา นปอ. และ นขต. จ.นครราชสีมา ประจำปี 2566  
  โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 411/38 ของ ศร. พัน.2 และงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 9 ครอบครัว หมายเลข 444/23 ของ ศร.พัน.1  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา นปอ. และ นขต. ในพื้นที่ จ.ลพบุรี ประจำปี 2566  
  โครงการเสริมสร้างหน่วย (ระยะที่2) ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ จุ 25 คัน จำนวน 1 โรง แบบ ทบ.2415 ด. ของ สน.รร.ร.ศร.  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 12 ครอบครัว หมายเลข 142/37 ของ กองพันทหารสื่อสารที่ 35 นศส.  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 12 ครอบครัว หมายเลข 80/31 ของ พล.ป. และงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 12 ครอบครัว หมายเลข 79/31 ของ พัน.713 พล.ป.  
  โครงการย้ายที่ตั้งโรงเรียนนายสิบทหารบก ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก และหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566  
  โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก ประจำปี 2566  
  โครงการซ่อมปรับปรุงถนนภายในหน่วยทหารของ กองทัพบก (ระยะที่ 3) (หน่วยส่วนกลาง) ประจำปี 2566  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา พื้นที่ ยศ.ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2566  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถว นป. จุ 25 ครอบครัว หมายเลข 9/27 , 10/27 พื้นที่ ประชานิเวศน์ 3 จว.นนทบุรี ของ สพ.ทบ.  
  โครงการเสริมสร้างหน่วย (ระยะที่2) ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ จุ 25 คัน (2 หัวโรง) แบบ ทบ.2415 ด. และก่อสร้างพื้นแข็ง รับน้ำหนัก 21 ตัน (ทบ.7943) ของ พัน.ป.ศป.  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา นสศ. ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่  
  ปรับปรุงและพัฒนา กช. ซ่อมปรับปรุงแฟลต นป. จุ 64 ครอบครัว ของ ช.11 พัน.602  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา พล.ป จว.ลพบุรี  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา กส.ทบ. (ระยะที่ 2) ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ประจำปี 2566  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา นสศ. ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก ประจำปี 2566  
  งานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน 10 ครอบครัว ของ ช.ร้อย.14  
  โครงการปรับปรุงพัฒนาหน่วย วศ.ทบ.  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนากรมการทหารสื่อสาร แผนจัดหาที่ 3  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา ศป. (ระยะที่ 2)  
  โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถว นป. บ. ระยะที่ 2 งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถว นป. 10 ครอบครัว หมายเลข ค.1120/26 ของ ศบบ. และงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถว นป. 10 ครอบครัว หมายเลข ค.1509/16 ของ พัน.ปฐบ.  
  โครงการพัฒนาและปรับปรุงกองโรงงานวัตถุระเบิด ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก  
  โครงการพัฒนาและปรับปรุง ศบบ.ทบ.  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา กส.ทบ. (ระยะที่ 2) ในพื้นที่ จ.นครปฐม  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ ขกท. และ พัน. ขกท. ระยะที่ 2 (พื้นที่ ขกท. จว.ก.ท.) ประจำปีงบประมาณ 2566  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนากรมการทหารสื่อสาร ประจำปี 2566 (พื้นที่ กทม.)  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ ขกท. และ พัน. ขกท. ระยะที่ 2 (พื้นที่ ขกท. จว.ส.ค.) ประจำปีงบประมาณ 2566  
  งานซ่อมปรับปรุงอาคารโรงงานสำหรับติดตั้งเครื่องจักรผลิตจอกและทั่งชนวนท้าย หมายเลข 4/96  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ รร.จปร. (ระยะที่ 3)  
  งานโครงการก่อสร้างโรงทหาร จุ 60 คน แบบ กห 06-4 และห้องน้ำ-ห้องส้วมทหาร แบบ กห 07-1 ของ ช.21  
  งานก่อสร้าง รร.สพศ.ศสพ. จ.ลพบุรี  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถว นป. จุ 10 ครอบครัว หมายเลข 29/31 และ 30/31 กภ.สส.  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลต กร.ทบ. หมายเลข 1/33 (พื้นที่พญาไท)  
  งานซ่อมปรับปรุงอาคารสำนักงาน กร.ทบ และ กพ.ทบ  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา นสศ. (รพศ4) จ.พิษณุโลก  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารนายทหารสัญญาบัตร 40 ครอบครัว หมายเลข 7/14 ของ สก.ทบ.  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 10 ครอบครัว หมายเลข 373/13 ของ ศสร.  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 10 ครอบครัว หมายเลข 78/01 ของ กบร.ศร.  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลต 80 ครอบครัว สพ.ทบ. หมายเลข 60/20 เกียกกาย  
  โครงการพัฒนาหน่วยส่วนกลางของ กช.  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวน 80 ครอบครัว หมายเลข 11/14 ของ สก.ทบ.  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวน 80 ครอบครัว หมายเลข 10/25 ของ ปตอ.1 พัน.5  
  งานซ่อมปรับปรุงอาคารสนับสนุนการศึกษา หมายเลข 47/11 ของ รร.กง.กง.ทบ.  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวนจุ 80 ครอบครัว (4798) หมายเลข 175/20 ของ กอง พธ.พล.ปตอ. และ หมายเลข 76/22 ของ ส.พัน.13  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวนจุ 80 ครอบครัว (4798) หมายเลข 16/13 , 13/13 ของ ดย.ทบ.  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 386/13, 387/13, 388/13, 389/13 ของศูนย์การกำลังสำรอง  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 202/37, 203/37 ของ ส.1 พัน.102 และหมายเลข 210/41 ของ ส.1  
  งานปรับปรุงอาคารของ วพบ. ความเร่งด่วน 2  
  งานปรับปรุงแฟลตนายทหารสัญญาบัตร 24 ครอบครัว หมายเลข 16/33 และงานก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม จำนวน 1 หลัง ของ นรด.  
 
     
    ชิ้นส่วนซ่อม     
  โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก  
  โครงการซ่อมปรับปรุงถนนภายในหน่วยทหารของ (ระยะที่ ๓)  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา ศูนย์การบินทหารบก  
         
    ครุภัณฑ์     
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา กรมการสัตว์ทหารบก (ระยะที่ 2) ในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา  
         
   
ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2565
   
    ค่าวัสดุก่อสร้าง    
  งานซ่อมปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้างภายในค่ายบุรฉัตร ประจำปีงบประมาณ 2565 (จสง. ด้านส่งกำลังบำรุง)  
  โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนของ ทบ. ระยะที่ 2 เรือนแถวของ กช. และ นขต.กช.  
  งานปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน ขส.ทบ.  
  งานปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน วทบ.  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 12 ครอบครัว หมายเลข 473/34 ของ พล.ช.  
  โครงการย้ายที่ตั้ง รร.นส.ทบ. ระยะที่ 2  
  โครงการเสริมสร้างหน่วยระยะที่ 2 งานก่อสร้างโรงทหารจุ 150 คน พร้อมห้องน้ำ-ส้วมทหาร ของ พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม.นร.รร.ร.ศร.  
  โครงการปรับปรุงพัฒนา กช. (ระยะที่ 2)  
  โครงการพัฒนาและปรับปรุง ศร.  
 

ครุภัณฑ์ โครงการปรับปรุงพัฒนา กช. (ระยะที่ 2)

 
  ครุภัณฑ์ โครงการเสริมสร้างหน่วยระยะที่ 2 งานก่อสร้างโรงทหารจุ 150 คน พร้อมห้องน้ำ-ส้วมทหาร ของ พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม.นร.รร.ร.ศร.  
  งานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายใน รพศ.4 ค่ายสฤษดิ์เสนา จ.พิษณุโลก  
  งานปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน ศร. จ.ประจวบคีรีขันธ์  
  งานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายใน รพศ.5 ค่ายขุนเณร จ.เชียงใหม่  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายสิบ 5 ชั้น 80 ครอบครัว หมายเลข 449/31 ของ กบร.กช.  
  โครงการปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอน และห้องน้ำส้วม ทบ. ระยะที่ 2 ของ กช. และ นขต.กช.  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยส่วนกลาง/นอก ทภ. ของ กช.  
  งานปรับปรุงถนนของ นสศ. (ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช) จ.ลพบุรี  
  งานปรับปรุงถนนของ ศป. จ.ลพบุรี  
  งานปรับปรุงถนนของ พล.ป. จ.ลพบุรี  
  งานปรับปรุงถนนของ ศบบ. จ.ลพบุรี  
  งานปรับปรุงถนนของ ศม. จ.สระบุรี  
  งานปรับปรุงถนนของ รร.จปร. จ.นครนายก  
  งานก่อสร้างสนามยิงปืน พล.ปตอ. สนาม 1,000 นิ้ว (ในเมือง)  
  งานก่อสร้างสนามยิงปืน แผนกจู่โจม สอ.กศ.รร.ร.ศร. สนาม 1,000 นิ้ว (ในเมือง)  
  โครงการสนามฝึกทางยุทธวิธีอเนกประสงค์ ทบ. ในพื้นที่ ศร.  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ ยศ.ทบ.  
  ครุภัณฑ์ โครงการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ ยศ.ทบ.  
  งานก่อสร้างสนามยิงปืน พัน.บร.กบร.ศป. สนาม 1,000 นิ้ว (ในเมือง)  
  งานก่อสร้างสนามยิงปืน รพศ.2 สนาม 1,000 นิ้ว (ในเมือง)  
  งานปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน ยศ.ทบ.  
  งานปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน คส.สพ.ทบ.  
  โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ภายในที่ตั้งหน่วย ของ รพศ.1 (ค่ายวชิราวงกรณ์)  
  งานซ่อมปรับปรุง สถานพักฟื้นและพักผ่อน ทบ. สวนสนประดิพัทธ์ (แผน 1)  
  งานซ่อมปรับปรุง สถานพักฟื้นและพักผ่อน ทบ. สวนสนประดิพัทธ์ (แผน 2)  
  งานปรับปรุงอาคารหอพักมรกต รพ.พระมงกุฎเกล้า  
  ครุภัณฑ์ งานปรับปรุงอาคารหอพักมรกต รพ.พระมงกุฎเกล้า  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 10 ครอบครัว หมายเลข 12/34 ของ นปอ.  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 6 ครอบครัว หมายเลข 656/40 ของ พล.ช.  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 397/18 ของ ศป.  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข ค.703/15 และ ค.104/13 ของ ศบบ.  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 38/52 ของ ศฝยว.ทบ.  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 52/28 ของ รพศ.3 รอ. และหมายเลข 63/32 ของ พัน.ปพ.รอ.  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 152/35 และ 126/33 ของ พล.ป. จ.ลพบุรี  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 382/13 และ 383/13 ของ ศสร.  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 125/32 และ 128/32 ของ ศศท.  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 113/36 ของ รร.นส.ทบ.  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 34/35, 36/35 ของ ศปภอ.ทบ.1  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 408/20, 409/20 ของ กบร.กช.  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 438/21 ของ ศร.พัน.1  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 12 ครอบครัว หมายเลข 61/32 ของ กบร.ศร.  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 10 ครอบครัว หมายเลข 372/13 ของ ศสร.  
  งานซ่อมปรับปรุงบ้านพักรับรอง ทบ. หมายเลข 385/23 รามอินทรา แผนสำรอง ครั้งที่ 4  
  งานปรับปรุงห้องน้ำพื้นที่ บก.ทบ. อาคาร 2 ฝั่งขวา หมายเลข 3/36 แผนสำรอง ครั้งที่ 4  
  งานปรับปรุงห้องน้ำพื้นที่ บก.ทบ. ชั้น 2, 4 และใต้ดิน หมายเลข 2/36 แผนสำรอง ครั้งที่ 4  
  งานปรับปรุงห้องน้ำพื้นที่ บก.ทบ. อาคาร 3 หมายเลข 4/36 แผนสำรอง ครั้งที่ 4  
  งานซ่อมปรับปรุงคอกสุนัขทหาร ของ ศสท.กส.ทบ. จว.น.ม. แผนสำรอง ครั้งที่ 1  
  โครงการพัฒนาพื้นที่ ที่ดินพระราชทานแปลงที่ 2 คลอง 6 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  
  งานซ่อมปรับปรุงอาคารแฟลตนายทหาร นายทหารนักเรียน รร.สธ.ทบ. หมายเลข 95/41 แผนสำรอง ครั้งที่ 4  
  งานปรับปรุงเรือนแถว 25 ครอบครัว หมายเลข 5/27 (แถวที่ 5) ของ สก.ทบ. บริเวณ ซ.ประชานิเวศน์ 3 แผนสำรอง ครั้งที่ 1  
  โครงการซ่อมปรับปรุงอาคาร สกศ.รร.จปร. อาคาร กองวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หมายเลข 26/29 แผนสำรอง ครั้งที่ 1  
  งานซ่อมปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างของหน่วย ศบบ. จ.ลพบุรี แผนสำรอง ครั้งที่ 1  
  งานปรับปรุงภายนอกหอประชุมกิตติขจร พร้อมโรงจอดรถด้านหลัง หมายเลข 96/06 แผนสำรอง ครั้งที่ 4  
  งานปรับปรุงหลังคากรงสุนัข มว.สุนัขทหาร บก.ทบ. หมายเลข 14/52 แผนสำรอง ครั้งที่ 4  
  ครุภัณฑ์ งานซ่อมปรับปรุงบ้านพักรับรอง ทบ. หมายเลข 385/23 รามอินทรา แผนสำรอง ครั้งที่ 4  
  ครุภัณฑ์ งานปรับปรุงหลังคากรงสุนัข มว.สุนัขทหาร บก.ทบ. หมายเลข 14/52 แผนสำรอง ครั้งที่ 4  
  งานปรับปรุงหลังคาโรงรีดหลอม สพ.ทบ. หมายเลข 50/54 แผนสำรอง ครั้งที่ 1  
  งานซ่อมปรับปรุงหลังคาอาคารภายใน ยศ.ทบ. หมายเลข 38/12, 37/12 แผนสำรอง ครั้งที่ 1  
  งานซ่อมปรับปรุงบ้านพักชั้นนายพัน หมายเลข 54/24 และ 55/25 ของ ขกท. แผนสำรอง ครั้งที่ 4  
  งานปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนจุ 120 คน ของ รร.ร.ศร. จำนวน 7 หลัง  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวน 60 ครอบครัว ของ สตน.ทบ. หมายเลข 22/27 แผนสำรอง ครั้งที่ 1  
  งานปรับปรุงถังเก็บน้ำหลัง สลก.ทบ. พร้อมต่อเติมหลังคาโรงจอดรถจักรยานยนต์ หมายเลข 6/36 ฯ  
  ครุภัณฑ์ โครงการซ่อมปรับปรุงอาคาร สกศ.รร.จปร. อาคาร กองวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หมายเลข 26/29 แผนสำรอง ครั้งที่ 1  
  โครงการขุดลอกบึงราชนก โซน 2 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  
  โครงการขุดลอกบึงราชนก โซน 3 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  
  โครงการขุดลอกบึงราชนก โซน 4 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  
  งานเพื่อส่งเสริมการตลาดของกิจการ สถานพักฟื้นและพักผ่อน ทบ. ไชยนารายณ์ริเวอร์ไซต์  
  งานปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ และอาคารศรีสิทธิสงคราม ของ ยก.ทบ.  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนจุ 10 ครอบครัว จำนวน 8 หลัง ของสถานพักฟื้นและ พักผ่อน ทบ. สวนสนประดิพัทธ์  
  งานซ่อมแฟลตนายทหารประทวน 48 ครอบครัว หมายเลข 128/23 ของ ม.1 พัน.3 รอ.  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนจุ 10 ครอบครัว หมายเลข 20/15 ของ พัน.ซบร.บ.ทบ. จ.ลพบุรี  
  งานปรับปรุงระเบียงชั้น 5 ข้างห้องรับประทานอาหารชั้นสัญญาบัตร อาคาร 2 บก.ทบ.  
         
    ชิ้นส่วนซ่อม 
 
  โครงการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก  
  งานถากถางปรับพื้นที่และทำแนวเขตที่ดินพระราชทาน แปลงที่ ๒ บริเวณคลอง ๖ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  
  งานขุดลอกบึงราชนก โซน ๒ ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  
     
 
   
ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2564
   
    ค่าวัสดุก่อสร้าง     
 
1.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้าง ภายในค่ายภาณุรังษี ด้านส่งกำลังบำรุง
1,181,720
 
 
2.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงเก็บยุทโธปกรณ์ของ กช. (แผนจัดหาที่ 2)
17,359,392
 
 
3.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและพัฒนา กช. (อาคาร กวก.กช.)
23,639,220
 
 
4.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการย้ายที่ตั้ง รร.นส.ทบ. ระยะที่ 2
42,377,532
 
 
5.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงสนามทำลาย สป.5 เสื่อมสภาพของ สพ.ทบ. จ.ลพบุรี
10,197,106
 
 
6.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการสนามฝึกทางยุทธวิธีอเนกประสงค์ ทบ. ในพื้นที่ ศร.
25,381,495
 
 
7.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนของ ทบ. ระยะที่ 2 เรือนแถวของ กช. และ นขต.กช.
4,962,741
 
 
8.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างโรงนอนทหารจุ 150 คน (กห 06-7) พร้อมห้องน้ำ-ส้วม ของ พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร.
24,245,418
 
 
9.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้าง ภายในค่ายบุรฉัตร ด้านส่งกำลังบำรุง (แผนจัดหาที่ 2)
1,660,267
 
 
10.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอน และห้องน้ำห้องส้วม ของหน่วยใน ทบ. (กบร.กช. และ พัน.ช.คมศ.พล.ช.)
603,134
 
 
11.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงเก็บยุทโธปกรณ์ของ กช. (แผนจัดหาที่ 1)
10,983,735
 
 
12.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนในหน่วยทหารในพื้นที่ จ.ลพบุรี
4,789,730
 
 
13.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนในหน่วยทหารในพื้นที่ จ.สระบุรี
760,163
 
 
14.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนในหน่วยทหารในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร
764,253
 
 
15.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนในหน่วยทหารในพื้นที่ กทม.
1,411,331
 
 
16.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนในหน่วยทหารในพื้นที่ จ.นครปฐม
772,493
 
 
17.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ พธ.ทบ. จ.นนทบุรี
881,378
 
 
18.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงถนนภายในหน่วยทหาร ในพื้นที่ กทม.
4,555,149
 
 
19.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนภายในหน่วยทหาร จ.ประจวบคีรีขันธ์
1,937,698
 
 
20.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงถนนของ กช. และ นขต.กช. จว.ร.บ.
1,684,818
 
 
21.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ชั้นนายร้อย ของ ทบ. เรือนแถวของ กช. และ นขต.
4,153,277
 
 
22.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำของ กช. (ค่ายบุรฉัตร, ค่ายภาณุรังษี)
7,589,136
 
 
23.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในที่ตั้งหน่วย (ค่ายวชิราลงกรณ์) ของ รพศ.๑
22,150,218
 
 
24.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคารที่พักของ สพ.ทบ.
6,643,887
 
 
25.
ค่าวัสดุก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ชำรุดรอบพุทธมณฑล
27,519,688
 
 
26.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคาร สกศ.รร.จปร.
15,841,037
 
 
27.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงสนาม ฮ. กบบ.ศคย.ทบ.
6,757,229
 
 
28.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงลาน ค.ส.ล. ของ ดย.ทบ. (หลังอาคารแฟลตที่พัก)
771,190
 
 
29.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ของ ดย.ทบ. (หน้าอาคารแฟลตที่พัก)
661,570
 
 
30.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการย้ายที่ตั้ง รร.นส.ทบ. ระยะที่ 2
29,972,307
 
 
31.
ค่าครุภัณฑ์ โครงการย้ายที่ตั้ง รร.นส.ทบ. ระยะที่ 2
13,909,877
 
 
32.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารเรียน 120 คน ของ รร.ร.ศร.
10,359,000
 
 
33.
ค่าครุภัณฑ์ งานปรับปรุงอาคารเรียน 120 คน ของ รร.ร.ศร.
4,130,000
 
 
34.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารในพื้นที่ ปตอ.1 เขตหลักสี่ กทม. (เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19)
2,032,493
 
 
35.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนหินเกล็ดภายในโครงการหน่วยทหารพันธุ์ดีของ กช.
727,200
 
 
36.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวน จุ 64 ครอบครัว อาคารสงเคราะห์ ทบ.ส่วนกลาง พื้นที่บางเขนฯ
4,107,925
 
 
37.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหาร 56 ครอบครัว หมายเลข 45-07 ของ สก.ทบ. (หลัง บก.ทบ.)
11,706,454
 
 
38.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานรื้อถอนอาคารสำเร็จรูป และขนย้ายเพื่อไปติดตั้งพร้อมก่อสร้างลานพื้นแข็ง จาก มทบ.11 ไป กรม สน.12 ฯ
3,412,036
 
 
39.
โครงการแก้มลิงหนองสามหมื่น ระยะที่ 5 ต.บ้านแก้ง อ.ภูเชียว จ.ชัยภูมิ
1,267,200
 
 
40.
โครงการแก้มลิงห้วยกล่ำน้อย พร้อมอาคารประกอบ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
2,097,200
 
 
41.
โครงการขุดลอกแก้มลิงกุดจับ พร้อมอาคารประกอบ ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
856,000
 
 
42.
งานขุดลอกบึงราชนก โซน 1 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
8,109,562
 
 
43.
งานขุดลอกบึงราชนก โซน 2 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
4,414,710
 
 
44.
งานแก้มลิงบึงสรรพคุณ พร้อมอาคารประกอบ ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร
7,800,717
 
 
45.
งานขุดลอกแก้มลิงบึงท่าราบ ต.ศีรษะกระบือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
2,878,007
 
 
 
 
 
ซื้อบริการเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ
 
 
1.
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
16,894,500
 
 
2.
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยน้อย ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
9,652,500
 
 
3.
โครงการแก้มลิงบึงแก้ง ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
1,920,000
 
 
4.
โครงการแก้มลิงหนองสามหมื่น ระยะที่ 5 ต.บ้านแก้ง อ.ภูเชียว จ.ชัยภูมิ
4,400,000
 
 
5.
งานขุดลอกแก้มลิงซึกวึก ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
7,200,000
 
 
6.
โครงการแก้มลิงบึงกะฮาด ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
3,360,000
 
 
7.
โครงการแก้มลิงห้วยกล่ำน้อย พร้อมอาคารประกอบ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
7,301,500
 
 
8.
โครงการแก้มลิงกุดระหว้า พร้อมอาคารประกอบ ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
5,678,500
 
 
9.
โครงการขุดลอกแก้มลิงกุดจับ พร้อมอาคารประกอบ ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
9,266,000
 
 
10.
งานขุดลอกบึงราชนก โซน 1 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
68,213,000
 
 
11.
งานขุดลอกบึงราชนก โซน 2 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
47,591,500
 
 
12.
งานแก้มลิงบึงสรรพคุณ พร้อมอาคารประกอบ ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร
7,242,000
 
 
13.
งานขุดลอกแก้มลิงบึงท่าราบ ต.ศีรษะกระบือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
18,864,600
 
 
     
    จ้างเหมา    
 
1.
จ้างเหมา โครงการก่อสร้างโรงเก็บยุทโธปกรณ์ ของ กช.
2,937,783
 
 
2.
จ้างเหมา โครงการปรับปรุงและพัฒนา กช. งานก่อสร้างอาคาร บก.กวก.กช.
5,608,925
 
 
3.
จ้างเหมา งานโครงการย้ายที่ตั้ง รร.นส.ทบ. ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
7,431,902
 
 
4.
จ้างเหมา โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ ทบ. ระยะที่ 2 เรือนแถวของ กช. และ นขต.กช.
1,133,146
 
 
5.
จ้างเหมา โครงการสนามฝึกทางยุทธวิธีอเนกประสงค์ ทบ. ในพื้นที่ ศร. ประจำปีงบประมาณ 2564
3,917,133
 
 
6.
จ้างเหมา งานก่อสร้างโรงทหารจุ 150 คน (กห 06-7) พร้อมห้องน้ำ-ห้องส้วม ของ พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร.
4,964,157
 
 
7.
จ้างเหมา โครงการก่อสร้างโรงเก็บยุทโธปกรณ์ ของ กรมการทหารช่าง (แผนจัดหาที่ 1)
2,724,444
 
 
8.
จ้างเหมา โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ของ กช. (ค่ายบุรฉัตร,ค่ายภาณุรังษี)
1,136,743
 
 
9.
จ้างเหมา งานปรับปรุงเรือนแถวงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายร้อย จุ 4 ครอบครัว ของ กองพันทหารช่างที่ 51 หมายเลข 489-32 (น.49) และงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ กรมทหารช่างที่ 11 กองพันทหารช่างที่ 602
910,249
 
 
10.
จ้างเหมา งานโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในที่ตั้งหน่วย (ค่ายวชิราลงกรณ์) ของ กรมรบพิเศษที่ 1 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี
864,359
 
 
11.
จ้างเหมา งานซ่อมปรับปรุงอาคารที่พักของ กรมสรรพาวุธทหารบก กรุงเทพฯ
2,280,070
 
         
    ชิ้นส่วนซ่อม     
 
1.
ชิ้นส่วนซ่อม โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในที่ตั้งหน่วย (ค่ายวชิราลงกรณ์) ของ กรมรบพิเศษที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
574,743
 
 
2.
ชิ้นส่วนซ่อม โครงการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่พระที่นั่งอัมพรสถานและวังทวีวัฒนา ระยะที่ 48
737,000
 
 
3.
ชิ้นส่วนซ่อม โครงการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่พระที่นั่งอัมพรสถานและวังทวีวัฒนา ระยะที่ 49
789,000
 
 
4.
ชิ้นส่วนซ่อม โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดรอบพุทธมณฑล (สาย ก,ข และ ค) จังหวัดนครปฐม
819,833
 
 
5.
งานขุดลอกบึงราชนก โซน 1 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
1,374,872
 
 
6.
งานขุดลอกบึงราชนก โซน 2 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
982,942
 
         
    ค่าอำนวยการ    
 
1.
ค่าอำนวยการ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่พระที่นั่งอัมพรสถานและวังทวีวัฒนา ระยะที่ 48
630,010
 
 
2.
ค่าอำนวยการ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่พระที่นั่งอัมพรสถานและวังทวีวัฒนา ระยะที่ 49
749,160
 
 
3.
ค่าอำนวยการ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่พระที่นั่งอัมพรสถานและวังทวีวัฒนา ระยะที่ 50
782,319
 
         
   
ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2563
   
    ค่าวัสดุก่อสร้าง     
 
1.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนในพื้นที่ ศร. สำหรับการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ  
1,569,850
 
 
2.
ค่าวัสุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดรอบพุทธมณฑล (สาย ก, ข และ ค) สนง. พระพุทธศาสนาฯ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
27,891,274
 
 
3.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงภายในค่ายภาณุรังษี ประจำปีงบประมาณ 2563
920,438 
 
 
4.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน รพศ. 5 ค่ายขุนเณร จ.เชียงใหม่
4,426,278
 
 
5.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงเส้นทางขึ้นที่ตรวจการณ์ ศป. จ.ลพบุรี
3,048,947
 
 
6.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงโรงนอน โรงทหาร 120 คน หมายเลข 465/38 ของ ช.21 จ.ราชบุรี
606,930
 
 
7.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างห้องน้ำสนาม ปรับพื้นที่การฝึก และการปรับปรุงเส้นทางในพื้นที่ รร.จปร. จ.นครนายก
3,978,456
 
 
8.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อยของ กช. และ นขต.กช. จ.ราชบุรี
3,221,938
 
 
9.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างโรงทหาร 90 คน, ห้องน้ำ-ห้องส้วม, โรงรถ 25 คัน 2 หัวโรง รวมลานพื้นแข็งหน้าอาคารและลาดล้างรถ (ขึ้นทางเดียว) ของ พัน.ช.คมศ.พล.ช. จ.ราชบุรี
18,264,023
 
 
10.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการย้ายที่ตั้ง รร.นส.ทบ. ระยะที่ 2 จ.ประจวบคีรีขันธ์
62,173,824
 
 
11.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงเก็บยุทโธปกรณ์ของ กช. จ.ราชบุรี
15,354,094
 
 
12.
ค่าวัสดุก่อสร้าง  โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในที่ตั้งหน่วย (ค่ายวชิราลงกรณ์) ของ รพศ.1 (นสศ.)
17,257,955
 
 
13.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและพัฒนา กช. จ.ราชบุรี
12,871,250
 
 
14.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคารภายในค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี
1,228,630
 
 
15.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนของ ทบ. เรือนแถวของ กช. และ นขต.กช. จ.ราชบุรี
6,573,081
 
 
16.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามฝึกทางยุทธวิธีอเนกประสงค์ ทบ. ในพื้นที่ ศร. จ.ประจวบคีรีขันธ์
11,264,463
 
 
17.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ นสศ. จ.ลพบุรี
937,105
 
 
18.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ ศป. จ.ลพบุรี
707,365
 
 
19.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ ศบบ. จ.ลพบุรี
1,053,840
 
 
20.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ สส. กทม.
666,434
 
 
21.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ สพ.ทบ. กทม.
528,847
 
 
22.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ ยศ.ทบ. (วทบ.) กทม.
760,399 
 
 
23.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ นรด. กทม.
562,991 
 
 
24.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ ศร. กทม.
674,740 
 
 
25.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ รร.นส.ทบ. จ.ประจวบคีรีขันธ์
555,890 
 
 
26.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ กช. และ นขต.กช. จ.ราชบุรี
859,120 
 
 
27.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ รร.จปร. จ.นครนายก
674,959 
 
 
28.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ ศปภอ. ทบ.1
859,010 
 
 
29.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ ยย.ทบ. กทม.
523,134 
 
 
30.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ พธ.ทบ. จ.นนทบุรี
835,802 
 
 
31.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงสนามทำลาย สป.5 เสื่อมสภาพ สพ.ทบ. กทม.
7,270,039 
 
 
32.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวน 64 ครอบครัว ของ กช. (หมายเลข 465/34 ของ ช.11 พัน.111)
3,673,222 
 
 
33.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวน 64 ครอบครัว ของ กช. (หมายเลข 468/34 ของ ช.11 พัน.602)
3,673,684 
 
 
34.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวน 64 ครอบครัว ของ กช. (หมายเลข 466/34 ของ พัน.ช.คมศ.)
3,672,040 
 
 
35.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างสนามฝึกทดสอบกำลังใจ (10 สถานี) และสนามฝึกขว้างลูกระเบิด ของ พัน.รพศ.ศสพ. ค่ายฝึกการรบพิเศษปากช่อง
753,903 
 
 
36.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานต่อเติมอาคารพลับพลาพิธีสวนสนาม และปรับปรุงฟื้นฟูสนามฟุตบอล ศม. (เพิ่มเติม)
1,357,378 
 
 
37.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานต่อเติมอาคารพลับพลาพิธีสวนสนาม และปรับปรุงฟื้นฟูสนามฟุตบอล ศม.
14,791,918 
 
 
38.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงโรงเลี้ยง หมายเลข 303/15 ของ กช.
1,654,855 
 
 
39.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการแก้มลิงกุดอ้อพร้อมอาคารประกอบ ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
917,162 
 
 
40.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการย้ายที่ตั้ง รร.นส.ทบ. ระยะที่ 2 (ส่วนที่ 2) จ.ประจวบคีรีขันธ์  
45,137,930 
 
 
41.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการแก้มลิงโคกสะอาด ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 
4,899,757 
 
 
42.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคาร สกศ. รร.จปร. และสโมสร นนร.รร.จปร. (เพิ่มเติมปี 63) แผน 1
12,757,034 
 
 
43.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคาร สกศ. รร.จปร. และสโมสร นนร.รร.จปร. (เพิ่มเติมปี 63) แผน 2
23,809,347 
 
 
44.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคาร สกศ. รร.จปร. และสโมสร นนร.รร.จปร. (เพิ่มเติมปี 63) แผน 3
12,808,584 
 
 
45.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงแผนกโภชนาการและลิฟท์ส่งอาหาร ของ บก.ทบ. (เพิ่มเติมปี 63) 
2,462,121 
 
 
46.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานทาสีรั้ว และปรับปรุงห้องน้ำกองรักษาการณ์ บก.ทบ. (เพิ่มเติมปี 63) 
596,990 
 
 
47.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุง รร.ร.ศร. (เพิ่มเติมปี 63) 
22,870,000 
 
 
48.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายสิบจุ 64 ครอบครัว หมายเลข 8/34 ของ สก.ทบ. 
8,824,377 
 
 
49.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายสิบจุ 32 ครอบครัว หมายเลข 9/34 ของ สก.ทบ. 
4,566,670 
 
 
50.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างเส้นทางเชื่อมถนนพระราม 5 ของแฟลตสวัสดิการข้าราชการ ทบ. พื้นที่ สก.ทบ. 
15,660,399 
 
 
51.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือทบ.-มูลนิธิอุทกพัฒน์) ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ 
3,399,249 
 
 
52.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือทบ.-มูลนิธิอุทกพัฒน์) ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ 
4,694,540 
 
 
53.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือทบ.-มูลนิธิอุทกพัฒน์) ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ 
15,287,625 
 
 
54.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะเร่งด่วน ปี 63 ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ 
15,719,488 
 
 
55.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 62/63 ดำเนินการโดย ทบ. จ.นครสวรรค์ และ จ.พิษณุโลก  
8,880,259 
 
 
 56.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงป้ายนามหน่วยบริเวณประตูทางเข้า ศป. และ พล.ป. 
7,616,172 
 
     
 
    จ้างเหมา
 
 
1.
จ้างเหมา งานปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน รพศ. 5 ค่ายขุนเณร จ.เชียงใหม่
768,067 
 
 
2.
จ้างเหมา งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อยของ กช. และ นขต.กช. จ.ราชบุรี 
928,332
 
 
3.
จ้างเหมา โครงการก่อสร้างกองร้อยกองบังคับการและบริการกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง จังหวัดราชบุรี
3,850,836
 
 
4.
จ้างเหมา โครงการย้ายที่ตั้ง รร.นส.ทบ. ระยะที่ 2 จ.ประจวบคีรีขันธ์
10,189,950
 
 
5.
จ้างเหมา โครงการก่อสร้าง โรงเก็บเครื่องมือหนัก สายช่าง พร้อมลานพื้นแข็ง ของ กรมการทหารช่าง
1,605,715 
 
 
6.
จ้างเหมา โครงการปรับปรุงพัฒนาหน่วย ของ กรมการทหารช่าง
864,438
 
 
7.
จ้างเหมา งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนของ ทบ. เรือนแถวของ กช. และ นขต.กช. จ.ราชบุรี 
1,334,243 
 
 
8.
จ้างเหมา โครงการก่อสร้างสนามฝึกทางยุทธวิธีอเนกประสงค์ ทบ. ในพื้นที่ ศร. จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
1,936,590
 
 
9.
จ้างเหมา งานก่อสร้างปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำภายใน มทบ.11 
5,669,876 
 
 
10.
จ้างเหมา งานซ่อมปรับปรุงอาคาร สกศ. รร.จปร. และสโมสร นนร.รร.จปร. (เพิ่มเติมปี 63) แผน 1 
4,599,790
 
 
11.
จ้างเหมา งานซ่อมปรับปรุงอาคาร สกศ. รร.จปร. และสโมสร นนร.รร.จปร. (เพิ่มเติมปี 63) แผน2
10,792,600
 
 
12.
จ้างเหมา งานซ่อมปรับปรุงอาคาร สกศ. รร.จปร. และสโมสร นนร.รร.จปร. (เพิ่มเติมปี 63) แผน 3 
4,162,530
 
 
13.
จ้างเหมา งานปรับปรุงแผนกโภชนาการและลิฟท์ส่งอาหาร ของ บก.ทบ. (เพิ่มเติมปี 63) 
2,620,398
 
 
14.
จ้างเหมา งานปรับปรุง รร.ร.ศร. (เพิ่มเติมปี 63)
4,317,330
 
 
15.
จ้างเหมา งานก่อสร้างเส้นทางเชื่อมถนนพระราม 5 ของแฟลตสวัสดิการข้าราชการ ทบ. พื้นที่ สก.ทบ.
2,728,253
 
 
16.
จ้างเหมา งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายสิบจุ 64 ครอบครัว หมายเลข 8/34 ของ สก.ทบ.  
3,242,640
 
 
17.
จ้างเหมา งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายสิบจุ 32 ครอบครัว หมายเลข 9/34 ของ สก.ทบ. 
1,793,580
 
 
18.
จ้างเหมา โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือทบ.-มูลนิธิอุทกพัฒน์) ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ 
2,531,434 
 
 
19.
จ้างเหมา โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือทบ.-มูลนิธิอุทกพัฒน์) ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ 
517,447
 
 
20.
จ้างเหมา โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะเร่งด่วน ปี 63 ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ 
1,801,567
 
 
21.
จ้างเหมา โครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 62/63 ดำเนินการโดย ทบ. จ.นครสวรรค์ และ จ.พิษณุโลก 
903,004
 
 
22.
จ้างเหมา งานปรับปรุงป้ายนามหน่วยบริเวณประตูทางเข้า ศป. และ พล.ป.  
3,223,254
 
    จ้างเหมาสำรวจ ทดสอบ และวิเคราะห์น้ำบาดาล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ
724,130
 
         
    ชิ้นส่วนซ่อม 
 
 
1.
ชิ้นส่วนซ่อม โครงการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่พระที่นั่งอัมพรสถานและวังทวีวัฒนา ระยะที่ 42 
816,000
 
 
2.
ชิ้นส่วนซ่อม โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดรอบพุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
683,820
 
 
3.
ชิ้นส่วนซ่อม งานปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน รพศ.๕ ค่ายขุนเณร จ.เชียงใหม่
509,923
 
 
4.
ชิ้นส่วนซ่อม โครงการก่อสร้าง ร้อย.บก.พัน.ช.คมศ.พล.ช. จ.ราชบุรี
564,483.67
 
 
5.
ชิ้นส่วนซ่อม งานปรับปรุงสนามทำลาย สป.5 เสื่อมสภาพ สพ.ทบ. จ.ลพบุรี
1,470,119
 
 
6.
ชิ้นส่วนซ่อม โครงการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่พระที่นั่งอัมพรสถานและวังทวีวัฒนา ระยะที่ 43
567,000
 
 
7.
ชิ้นส่วนซ่อม โครงการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่พระที่นั่งอัมพรสถานและวังทวีวัฒนา ระยะที่ 44
619,000 
 
 
8.
ชิ้นส่วนซ่อม โครงการแก้มลิงกุดอ้อพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
2,549,084
 
 
9.
ชิ้นส่วนซ่อม โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือ กองทัพบก - มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ) จังหวัดชัยภูมิ
658,460 
 
 
10.
ชิ้นส่วนซ่อม โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือ กองทัพบก - มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ) จังหวัดแพร่
5,681,647
 
 
11.
ชิ้นส่วนซ่อม โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือ กองทัพบก - มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ) จังหวัดนครสวรรค์
4,202,944
 
         
 
ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2558
   
 
42.
งานปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ภายในวังปารุสกวัน (เพิ่มเติม)
8,012,688.00
11 มิ.ย.58
 
41.
งานโครงการก่อสร้างโรงเก็บสะพานเครื่องหนุนมั่นขนาดหนัก พร้อมลานพื้นแข็ง
3,367,096.00
11 มิ.ย.58
 
40.
งานซ่อมปรับปรุงถนนภายในหน่วย พล.ร.11 จว.ฉะเทริงเทรา
2,850,067.00
28 พ.ค.58
 
39.
งานขุดลอกแม่น้ำปาว อ.เมืองกาฬสินธุ์ จว.กาฬสินธุ์
2,587,793.00
17 พ.ค.58
 
38.
งานขุดลอกหนองสะเดา ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จว.ชัยภูมิ
6,306,484.00
17 พ.ค.58
 
37.
งานขุดลอกหนองวัดละลูน บ้านละลูน ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จว.บุรีรัมย์
3,279,000.00
17 พ.ค.58
 
35.
งานขุดลอกหนองกระทุ่ม บ้านโคกสะอาด ต.สูงเนิน อ.กระสัง จว.บุรีรัมย์
8,598,131.00
17 พ.ค.58
 
36.
งานขุดลอกคลองหนองไผ่ ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จว.ราชบุรี
3,990,000.00
14 พ.ค.58
 
35.
งานขุดลอกลำห้วยหินเหล็กไฟ ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จว.ราชบุรี
2,980,000.00
14 พ.ค.58
 
35.
งานขุดลอกคลองเชื่อมและหนองน้ำหนองนกกระชุม จว.กาฬสินธุ์
4,140,799.00
14 พ.ค.58
 
34.
งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยมะโน ต.สายนาวัง อ.นาคู จว.กาฬสินธุ์
2,760,952.00
14 พ.ค.58
 
33.
งานขุดลอกคลองโกรงเกรง ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จว.พิษณุโลก
4,440,600.00
14 พ.ค.58
 
32.
งานขุดคลองโกรงเกรงเล็ก ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จว.พิษณุโลก
6,444,000.00
14 พ.ค.58
 
31.
งานขุดลอกบึงกระจังงาม ต.ศาลาแดง อ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์
6,387,000.00
14 พ.ค.58
 
30.
งานขุดคลองมาบขานาง ต.บางลาย อ.บึงนาราง จว.พิจิตร
4,258,000.00
14 พ.ค.58
 
29.
งานขุดลอกหนองลาดใหญ่ ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง จว.นครสวรรค์
3,347,000.00
14 พ.ค.58
 
28.
งานขุดคลองมาบขานาง ต.บางลาย อ.บึงนาราง จว.พิจิตร
4,258,000.00
14 พ.ค.58
 
27.
งานขุดลอกลำเขียวใหญ่ ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จว.ชัยภูมิ
3,116,880.00
14 พ.ค.58
 
26.
งานขุดลอกหนองทะเลนอก ต.นางรอง อ.นางรอง จว.บุรีรัมย์
3,822,763.00
14 พ.ค.58
 
25.
งานขุดลอกแม่น้ำมูล อ.แดนคง จว.บุรีรัมย์
12,771,315.00
14 พ.ค.58
 
24.
งานขุดลอกคลองหนองปลิง ระยะที่ 2 ต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จว.สุโขทัย
2,996,000.00
14 พ.ค.58
 
23.
งานขุดลอกคลองหนองปลิง ระยะที่ 1 ต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จว.สุโขทัย
2,976,000.00
14 พ.ค.58
 
22.
งานขุดลอกหนองชุมแสง ต.ท่าทอง .อ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย
3,073,000.00
14 พ.ค.58
 
21.
งานขุดลอกแม่น้ำยมสายเก่า (คลองวัดสวะ) ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย
5,340,000.00
14 พ.ค.58
 
20.
งานขุดลอกคลองเชื่อมต่อคลองยมกับบึงสวย ต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จว.สุโขทัย
2,639,000.00
14 พ.ค.58
 
19
งานขุดลอกคลองห้วยตะไคร้ ต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จว.สุโขทัย
2,544,000.00
14 พ.ค.58
 
18.
งานขุดลอกคลองหนองกวาว ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จว.พิษณุโลก
3,168,000.00
14 พ.ค.58
 
17.
งานขุดลอกคลองไอ้ดาบ ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จว.พิษณุโลก
2,292,000.00
14 พ.ค.58
 
16.
งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และถนนภายในพุททธมณฑล จว.นครปฐม 32,605,448.00
23 เม.ย.58
 
15.
งานโครงการปรับปรุงถนนสายโคกขี้เหล็ก ต.ปากบาง อ.เทพา จว.สงขลา
3,459,464.00
7 เม.ย.58
 
14.
งานโครงการก่อสร้างอาคารกองร้อยหน่วยส่งกำลัง อาคารห้อมส้วม 8 ห้อง ของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 จว.ราชบุรี
3,580,901.00
3 เม.ย.58
 
13.
งานโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจาจกพระราชดำริ (เพิ่มเติม) จว.กาฬสินธุ์
10,080,000.00
30 มี.ค.58
 
12.
งานโครงการปรับปรุงถนนภายใน ยศ.ทบ. กรุงเทพฯ
2,046,752.00
30 มี.ค.58
 
11.
งานโครงการขุดลอกบึงสีไฟ อ.เมือง จว.พิจิตร
13,641,942.00
12 ก.พ.58
 
10.
งานโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหม้าย ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จว.แพร่
11,108,126.00
12 ก.พ.58
 
9.
งานก่อสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในสถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จว.ราชบุรี
2,083,560.00
25 ธ.ค.57
 
8
งานก่อสร้างปรับปรุงถนนทางเข้าสนามทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี ทบ. และงานขยายสนามเฮลิคอปเตอร์
2,327,360.00
18 ธ.ค.57
 
7
งานก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านไร่เหนือ - บ้านวังทุ้ม ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา
27,157,112.00
8 ธ.ค.57
 
6
งานก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านคลองชิง - บ้านคลองหน ต.นาทวีนอก อ.นาทวี จว.สงขลา
14,120,584.00
8 ธ.ค.57
 
5
งานก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านในเมือง - นาใน (สข.3019)
19,319,293.00
8 ธ.ค.57
 
4
งานโครงการก่อสร้างอาคารโรงนอนทหารจุ 90 คน และอาคารห้องน้ำ - ห้องส้วม ของ ร.111 พัน.2 จว.ชลบุรี
12,130,164.00
10 ต.ค.57
 
3
งานโครงการย้ายที่ตั้ง รร.นส.ทบ. เข้าที่ตั้งปกติถาวรปกติ จว.ประจวบคีรีขันธ์
64,629,167.00
6 ต.ค.57
 
2
งานปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำภายใน นปอ. กทม.
5,392,406.00
2 ต.ค.57
 
1
งานโครงการย้าย พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง เข้าที่ตั้งปกติถาวร จว.สระบุรี
40,013,674.00
2 ต.ค.57