ประกาศแผนฯ
 
E-Bidding
 
ราคากลาง
 
ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

.  ::  กอ.กส.กช.  ::   

ปีงบประมาณ :: 2564 ::

 
ลำดับ
เรื่อง
งบประมาณ
วันที่ประกาศ
หมายเหตุ
   
ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2565
     
    ค่าวัสดุก่อสร้าง      
  งานซ่อมปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้างภายในค่ายบุรฉัตร ประจำปีงบประมาณ 2565 (จสง. ด้านส่งกำลังบำรุง)    
  โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนของ ทบ. ระยะที่ 2 เรือนแถวของ กช. และ นขต.กช.    
  งานปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน ขส.ทบ.    
  งานปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน วทบ.    
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 12 ครอบครัว หมายเลข 473/34 ของ พล.ช.    
  โครงการย้ายที่ตั้ง รร.นส.ทบ. ระยะที่ 2    
  โครงการเสริมสร้างหน่วยระยะที่ 2 งานก่อสร้างโรงทหารจุ 150 คน พร้อมห้องน้ำ-ส้วมทหาร ของ พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม.นร.รร.ร.ศร.    
  โครงการปรับปรุงพัฒนา กช. (ระยะที่ 2)    
  โครงการพัฒนาและปรับปรุง ศร.    
 

ครุภัณฑ์ โครงการปรับปรุงพัฒนา กช. (ระยะที่ 2)

   
  ครุภัณฑ์ โครงการเสริมสร้างหน่วยระยะที่ 2 งานก่อสร้างโรงทหารจุ 150 คน พร้อมห้องน้ำ-ส้วมทหาร ของ พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม.นร.รร.ร.ศร.    
  งานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายใน รพศ.4 ค่ายสฤษดิ์เสนา จ.พิษณุโลก    
  งานปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน ศร. จ.ประจวบคีรีขันธ์    
  งานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายใน รพศ.5 ค่ายขุนเณร จ.เชียงใหม่    
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายสิบ 5 ชั้น 80 ครอบครัว หมายเลข 449/31 ของ กบร.กช.    
  โครงการปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอน และห้องน้ำส้วม ทบ. ระยะที่ 2 ของ กช. และ นขต.กช.    
  โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยส่วนกลาง/นอก ทภ. ของ กช.    
  งานปรับปรุงถนนของ นสศ. (ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช) จ.ลพบุรี    
  งานปรับปรุงถนนของ ศป. จ.ลพบุรี    
  งานปรับปรุงถนนของ พล.ป. จ.ลพบุรี    
  งานปรับปรุงถนนของ ศบบ. จ.ลพบุรี    
  งานปรับปรุงถนนของ ศม. จ.สระบุรี    
  งานปรับปรุงถนนของ รร.จปร. จ.นครนายก    
  งานก่อสร้างสนามยิงปืน พล.ปตอ. สนาม 1,000 นิ้ว (ในเมือง)    
  งานก่อสร้างสนามยิงปืน แผนกจู่โจม สอ.กศ.รร.ร.ศร. สนาม 1,000 นิ้ว (ในเมือง)    
  โครงการสนามฝึกทางยุทธวิธีอเนกประสงค์ ทบ. ในพื้นที่ ศร.    
  โครงการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ ยศ.ทบ.    
  ครุภัณฑ์ โครงการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ ยศ.ทบ.    
  งานก่อสร้างสนามยิงปืน พัน.บร.กบร.ศป. สนาม 1,000 นิ้ว (ในเมือง)    
  งานก่อสร้างสนามยิงปืน รพศ.2 สนาม 1,000 นิ้ว (ในเมือง)    
  งานปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน ยศ.ทบ.    
  งานปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน คส.สพ.ทบ.    
  โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ภายในที่ตั้งหน่วย ของ รพศ.1 (ค่ายวชิราวงกรณ์)    
  งานซ่อมปรับปรุง สถานพักฟื้นและพักผ่อน ทบ. สวนสนประดิพัทธ์ (แผน 1)    
  งานซ่อมปรับปรุง สถานพักฟื้นและพักผ่อน ทบ. สวนสนประดิพัทธ์ (แผน 2)    
  งานปรับปรุงอาคารหอพักมรกต รพ.พระมงกุฎเกล้า    
  ครุภัณฑ์ งานปรับปรุงอาคารหอพักมรกต รพ.พระมงกุฎเกล้า    
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 10 ครอบครัว หมายเลข 12/34 ของ นปอ.    
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 6 ครอบครัว หมายเลข 656/40 ของ พล.ช.    
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 397/18 ของ ศป.    
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข ค.703/15 และ ค.104/13 ของ ศบบ.    
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 38/52 ของ ศฝยว.ทบ.    
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 52/28 ของ รพศ.3 รอ. และหมายเลข 63/32 ของ พัน.ปพ.รอ.    
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 152/35 และ 126/33 ของ พล.ป. จ.ลพบุรี    
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 382/13 และ 383/13 ของ ศสร.    
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 125/32 และ 128/32 ของ ศศท.    
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 113/36 ของ รร.นส.ทบ.    
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 34/35, 36/35 ของ ศปภอ.ทบ.1    
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 408/20, 409/20 ของ กบร.กช.    
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 438/21 ของ ศร.พัน.1    
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 12 ครอบครัว หมายเลข 61/32 ของ กบร.ศร.    
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 10 ครอบครัว หมายเลข 372/13 ของ ศสร.    
  งานซ่อมปรับปรุงบ้านพักรับรอง ทบ. หมายเลข 385/23 รามอินทรา แผนสำรอง ครั้งที่ 4    
  งานปรับปรุงห้องน้ำพื้นที่ บก.ทบ. อาคาร 2 ฝั่งขวา หมายเลข 3/36 แผนสำรอง ครั้งที่ 4    
  งานปรับปรุงห้องน้ำพื้นที่ บก.ทบ. ชั้น 2, 4 และใต้ดิน หมายเลข 2/36 แผนสำรอง ครั้งที่ 4    
  งานปรับปรุงห้องน้ำพื้นที่ บก.ทบ. อาคาร 3 หมายเลข 4/36 แผนสำรอง ครั้งที่ 4    
  งานซ่อมปรับปรุงคอกสุนัขทหาร ของ ศสท.กส.ทบ. จว.น.ม. แผนสำรอง ครั้งที่ 1    
  โครงการพัฒนาพื้นที่ ที่ดินพระราชทานแปลงที่ 2 คลอง 6 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี    
  งานซ่อมปรับปรุงอาคารแฟลตนายทหาร นายทหารนักเรียน รร.สธ.ทบ. หมายเลข 95/41 แผนสำรอง ครั้งที่ 4    
  งานปรับปรุงเรือนแถว 25 ครอบครัว หมายเลข 5/27 (แถวที่ 5) ของ สก.ทบ. บริเวณ ซ.ประชานิเวศน์ 3 แผนสำรอง ครั้งที่ 1    
  โครงการซ่อมปรับปรุงอาคาร สกศ.รร.จปร. อาคาร กองวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หมายเลข 26/29 แผนสำรอง ครั้งที่ 1    
  งานซ่อมปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างของหน่วย ศบบ. จ.ลพบุรี แผนสำรอง ครั้งที่ 1    
  งานปรับปรุงภายนอกหอประชุมกิตติขจร พร้อมโรงจอดรถด้านหลัง หมายเลข 96/06 แผนสำรอง ครั้งที่ 4    
  งานปรับปรุงหลังคากรงสุนัข มว.สุนัขทหาร บก.ทบ. หมายเลข 14/52 แผนสำรอง ครั้งที่ 4    
  ครุภัณฑ์ งานซ่อมปรับปรุงบ้านพักรับรอง ทบ. หมายเลข 385/23 รามอินทรา แผนสำรอง ครั้งที่ 4    
  ครุภัณฑ์ งานปรับปรุงหลังคากรงสุนัข มว.สุนัขทหาร บก.ทบ. หมายเลข 14/52 แผนสำรอง ครั้งที่ 4    
  งานปรับปรุงหลังคาโรงรีดหลอม สพ.ทบ. หมายเลข 50/54 แผนสำรอง ครั้งที่ 1    
  งานซ่อมปรับปรุงหลังคาอาคารภายใน ยศ.ทบ. หมายเลข 38/12, 37/12 แผนสำรอง ครั้งที่ 1    
  งานซ่อมปรับปรุงบ้านพักชั้นนายพัน หมายเลข 54/24 และ 55/25 ของ ขกท. แผนสำรอง ครั้งที่ 4    
  งานปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนจุ 120 คน ของ รร.ร.ศร. จำนวน 7 หลัง    
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวน 60 ครอบครัว ของ สตน.ทบ. หมายเลข 22/27 แผนสำรอง ครั้งที่ 1    
  งานปรับปรุงถังเก็บน้ำหลัง สลก.ทบ. พร้อมต่อเติมหลังคาโรงจอดรถจักรยานยนต์ หมายเลข 6/36 ฯ    
  ครุภัณฑ์ โครงการซ่อมปรับปรุงอาคาร สกศ.รร.จปร. อาคาร กองวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หมายเลข 26/29 แผนสำรอง ครั้งที่ 1    
  โครงการขุดลอกบึงราชนก โซน 2 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก    
  โครงการขุดลอกบึงราชนก โซน 3 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก    
  โครงการขุดลอกบึงราชนก โซน 4 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก    
  งานเพื่อส่งเสริมการตลาดของกิจการ สถานพักฟื้นและพักผ่อน ทบ. ไชยนารายณ์ริเวอร์ไซต์    
  งานปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ และอาคารศรีสิทธิสงคราม ของ ยก.ทบ.    
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนจุ 10 ครอบครัว จำนวน 8 หลัง ของสถานพักฟื้นและ พักผ่อน ทบ. สวนสนประดิพัทธ์    
  งานซ่อมแฟลตนายทหารประทวน 48 ครอบครัว หมายเลข 128/23 ของ ม.1 พัน.3 รอ.    
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนจุ 10 ครอบครัว หมายเลข 20/15 ของ พัน.ซบร.บ.ทบ. จ.ลพบุรี    
  งานปรับปรุงระเบียงชั้น 5 ข้างห้องรับประทานอาหารชั้นสัญญาบัตร อาคาร 2 บก.ทบ.    
           
    ชิ้นส่วนซ่อม 
   
  โครงการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก    
  งานถากถางปรับพื้นที่และทำแนวเขตที่ดินพระราชทาน แปลงที่ ๒ บริเวณคลอง ๖ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี    
  งานขุดลอกบึงราชนก โซน ๒ ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก    
     
   
   
ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2564
     
    ค่าวัสดุก่อสร้าง       
 
1.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้าง ภายในค่ายภาณุรังษี ด้านส่งกำลังบำรุง
1,181,720
27 ส.ค. 63
 
 
2.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงเก็บยุทโธปกรณ์ของ กช. (แผนจัดหาที่ 2)
17,359,392
11 ก.ย. 63
 
 
3.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและพัฒนา กช. (อาคาร กวก.กช.)
23,639,220
15 ก.ย. 63
 
 
4.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการย้ายที่ตั้ง รร.นส.ทบ. ระยะที่ 2
42,377,532
16 ก.ย. 63
 
 
5.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงสนามทำลาย สป.5 เสื่อมสภาพของ สพ.ทบ. จ.ลพบุรี
10,197,106
21 ก.ย. 63
 
 
6.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการสนามฝึกทางยุทธวิธีอเนกประสงค์ ทบ. ในพื้นที่ ศร.
25,381,495
22 ก.ย. 63
 
 
7.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนของ ทบ. ระยะที่ 2 เรือนแถวของ กช. และ นขต.กช.
4,962,741
22 ก.ย. 63
 
 
8.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างโรงนอนทหารจุ 150 คน (กห 06-7) พร้อมห้องน้ำ-ส้วม ของ พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร.
24,245,418
24 ก.ย. 63
 
 
9.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้าง ภายในค่ายบุรฉัตร ด้านส่งกำลังบำรุง (แผนจัดหาที่ 2)
1,660,267
25 ก.ย. 63
 
 
10.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอน และห้องน้ำห้องส้วม ของหน่วยใน ทบ. (กบร.กช. และ พัน.ช.คมศ.พล.ช.)
603,134
29 ก.ย. 63
 
 
11.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงเก็บยุทโธปกรณ์ของ กช. (แผนจัดหาที่ 1)
10,983,735
6 ต.ค. 63
 
 
12.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนในหน่วยทหารในพื้นที่ จ.ลพบุรี
4,789,730
12 ต.ค. 63
 
 
13.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนในหน่วยทหารในพื้นที่ จ.สระบุรี
760,163
12 ต.ค. 63
 
 
14.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนในหน่วยทหารในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร
764,253
12 ต.ค. 63
 
 
15.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนในหน่วยทหารในพื้นที่ กทม.
1,411,331
12 ต.ค. 63
 
 
16.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนในหน่วยทหารในพื้นที่ จ.นครปฐม
772,493
16 ต.ค. 63
 
 
17.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ พธ.ทบ. จ.นนทบุรี
881,378
16 ต.ค. 63
 
 
18.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงถนนภายในหน่วยทหาร ในพื้นที่ กทม.
4,555,149
16 ต.ค. 63
 
 
19.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนภายในหน่วยทหาร จ.ประจวบคีรีขันธ์
1,937,698
16 ต.ค. 63
 
 
20.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงถนนของ กช. และ นขต.กช. จว.ร.บ.
1,684,818
16 ต.ค. 63
 
 
21.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ชั้นนายร้อย ของ ทบ. เรือนแถวของ กช. และ นขต.
4,153,277
16 ต.ค. 63
 
 
22.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำของ กช. (ค่ายบุรฉัตร, ค่ายภาณุรังษี)
7,589,136
16 ต.ค. 63
 
 
23.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในที่ตั้งหน่วย (ค่ายวชิราลงกรณ์) ของ รพศ.๑
22,150,218
21 ต.ค. 63
 
 
24.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคารที่พักของ สพ.ทบ.
6,643,887
5 ม.ค. 64
 
 
25.
ค่าวัสดุก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ชำรุดรอบพุทธมณฑล
27,519,688
1 ก.พ. 64
 
 
26.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคาร สกศ.รร.จปร.
15,841,037
2 มี.ค. 64
 
 
27.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงสนาม ฮ. กบบ.ศคย.ทบ.
6,757,229
9 มี.ค. 64
 
 
28.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงลาน ค.ส.ล. ของ ดย.ทบ. (หลังอาคารแฟลตที่พัก)
771,190
9 มี.ค. 64
 
 
29.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ของ ดย.ทบ. (หน้าอาคารแฟลตที่พัก)
661,570
10 มี.ค. 64
 
 
30.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการย้ายที่ตั้ง รร.นส.ทบ. ระยะที่ 2
29,972,307
15 มี.ค. 64
 
 
31.
ค่าครุภัณฑ์ โครงการย้ายที่ตั้ง รร.นส.ทบ. ระยะที่ 2
13,909,877
15 มี.ค. 64
 
 
32.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารเรียน 120 คน ของ รร.ร.ศร.
10,359,000
15 มี.ค. 64
 
 
33.
ค่าครุภัณฑ์ งานปรับปรุงอาคารเรียน 120 คน ของ รร.ร.ศร.
4,130,000
15 มี.ค. 64
 
 
34.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารในพื้นที่ ปตอ.1 เขตหลักสี่ กทม. (เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19)
2,032,493
15 มี.ค. 64
 
 
35.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนหินเกล็ดภายในโครงการหน่วยทหารพันธุ์ดีของ กช.
727,200
15 มี.ค. 64
 
 
36.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวน จุ 64 ครอบครัว อาคารสงเคราะห์ ทบ.ส่วนกลาง พื้นที่บางเขนฯ
4,107,925
16 มี.ค. 64
 
 
37.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหาร 56 ครอบครัว หมายเลข 45-07 ของ สก.ทบ. (หลัง บก.ทบ.)
11,706,454
18 มี.ค. 64
 
 
38.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานรื้อถอนอาคารสำเร็จรูป และขนย้ายเพื่อไปติดตั้งพร้อมก่อสร้างลานพื้นแข็ง จาก มทบ.11 ไป กรม สน.12 ฯ
3,412,036
19 มี.ค. 64
 
 
39.
โครงการแก้มลิงหนองสามหมื่น ระยะที่ 5 ต.บ้านแก้ง อ.ภูเชียว จ.ชัยภูมิ
1,267,200
23 ก.ค. 64
 
 
40.
โครงการแก้มลิงห้วยกล่ำน้อย พร้อมอาคารประกอบ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
2,097,200
23 ก.ค. 64
 
 
41.
โครงการขุดลอกแก้มลิงกุดจับ พร้อมอาคารประกอบ ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
856,000
23 ก.ค. 64
 
 
42.
งานขุดลอกบึงราชนก โซน 1 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
8,109,562
23 ก.ค. 64
 
 
43.
งานขุดลอกบึงราชนก โซน 2 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
4,414,710
23 ก.ค. 64
 
 
44.
งานแก้มลิงบึงสรรพคุณ พร้อมอาคารประกอบ ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร
7,800,717
23 ก.ค. 64
 
 
45.
งานขุดลอกแก้มลิงบึงท่าราบ ต.ศีรษะกระบือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
2,878,007
23 ก.ค. 64
 
 
 
 
 
ซื้อบริการเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ
 
 
1.
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
16,894,500
23 ก.ค. 64
 
 
2.
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยน้อย ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
9,652,500
23 ก.ค. 64
 
 
3.
โครงการแก้มลิงบึงแก้ง ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
1,920,000
23 ก.ค. 64
 
 
4.
โครงการแก้มลิงหนองสามหมื่น ระยะที่ 5 ต.บ้านแก้ง อ.ภูเชียว จ.ชัยภูมิ
4,400,000
23 ก.ค. 64
 
 
5.
งานขุดลอกแก้มลิงซึกวึก ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
7,200,000
23 ก.ค. 64
 
 
6.
โครงการแก้มลิงบึงกะฮาด ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
3,360,000
23 ก.ค. 64
 
 
7.
โครงการแก้มลิงห้วยกล่ำน้อย พร้อมอาคารประกอบ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
7,301,500
23 ก.ค. 64
 
 
8.
โครงการแก้มลิงกุดระหว้า พร้อมอาคารประกอบ ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
5,678,500
23 ก.ค. 64
 
 
9.
โครงการขุดลอกแก้มลิงกุดจับ พร้อมอาคารประกอบ ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
9,266,000
23 ก.ค. 64
 
 
10.
งานขุดลอกบึงราชนก โซน 1 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
68,213,000
23 ก.ค. 64
 
 
11.
งานขุดลอกบึงราชนก โซน 2 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
47,591,500
23 ก.ค. 64
 
 
12.
งานแก้มลิงบึงสรรพคุณ พร้อมอาคารประกอบ ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร
7,242,000
23 ก.ค. 64
 
 
13.
งานขุดลอกแก้มลิงบึงท่าราบ ต.ศีรษะกระบือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
18,864,600
23 ก.ค. 64
 
 
   
 
    จ้างเหมา      
 
1.
จ้างเหมา โครงการก่อสร้างโรงเก็บยุทโธปกรณ์ ของ กช.
2,937,783
11 ก.ย. 63
 
 
2.
จ้างเหมา โครงการปรับปรุงและพัฒนา กช. งานก่อสร้างอาคาร บก.กวก.กช.
5,608,925
15 ก.ย. 63
 
 
3.
จ้างเหมา งานโครงการย้ายที่ตั้ง รร.นส.ทบ. ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
7,431,902
16 ก.ย. 63
 
 
4.
จ้างเหมา โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ ทบ. ระยะที่ 2 เรือนแถวของ กช. และ นขต.กช.
1,133,146
22 ก.ย. 63
 
 
5.
จ้างเหมา โครงการสนามฝึกทางยุทธวิธีอเนกประสงค์ ทบ. ในพื้นที่ ศร. ประจำปีงบประมาณ 2564
3,917,133
22 ก.ย. 63
 
 
6.
จ้างเหมา งานก่อสร้างโรงทหารจุ 150 คน (กห 06-7) พร้อมห้องน้ำ-ห้องส้วม ของ พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร.
4,964,157
24 ก.ย. 63
 
 
7.
จ้างเหมา โครงการก่อสร้างโรงเก็บยุทโธปกรณ์ ของ กรมการทหารช่าง (แผนจัดหาที่ 1)
2,724,444
7 ต.ค. 63
 
 
8.
จ้างเหมา โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ของ กช. (ค่ายบุรฉัตร,ค่ายภาณุรังษี)
1,136,743
14 ต.ค. 63
 
 
9.
จ้างเหมา งานปรับปรุงเรือนแถวงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายร้อย จุ 4 ครอบครัว ของ กองพันทหารช่างที่ 51 หมายเลข 489-32 (น.49) และงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ กรมทหารช่างที่ 11 กองพันทหารช่างที่ 602
910,249
15 ต.ค. 63
 
 
10.
จ้างเหมา งานโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในที่ตั้งหน่วย (ค่ายวชิราลงกรณ์) ของ กรมรบพิเศษที่ 1 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี
864,359
20 ต.ค. 63
 
 
11.
จ้างเหมา งานซ่อมปรับปรุงอาคารที่พักของ กรมสรรพาวุธทหารบก กรุงเทพฯ
2,280,070
5 ม.ค. 64
 
           
    ชิ้นส่วนซ่อม       
 
1.
ชิ้นส่วนซ่อม โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในที่ตั้งหน่วย (ค่ายวชิราลงกรณ์) ของ กรมรบพิเศษที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
574,743
27 ต.ค. 63
 
 
2.
ชิ้นส่วนซ่อม โครงการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่พระที่นั่งอัมพรสถานและวังทวีวัฒนา ระยะที่ 48
737,000
30 พ.ย. 63
 
 
3.
ชิ้นส่วนซ่อม โครงการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่พระที่นั่งอัมพรสถานและวังทวีวัฒนา ระยะที่ 49
789,000
19 ม.ค. 64
 
 
4.
ชิ้นส่วนซ่อม โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดรอบพุทธมณฑล (สาย ก,ข และ ค) จังหวัดนครปฐม
819,833
3 ก.พ. 64
 
 
5.
งานขุดลอกบึงราชนก โซน 1 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
1,374,872
29 ก.ค. 64
 
 
6.
งานขุดลอกบึงราชนก โซน 2 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
982,942
29 ก.ค. 64
 
           
    ค่าอำนวยการ      
 
1.
ค่าอำนวยการ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่พระที่นั่งอัมพรสถานและวังทวีวัฒนา ระยะที่ 48
630,010
3 พ.ย. 63
 
 
2.
ค่าอำนวยการ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่พระที่นั่งอัมพรสถานและวังทวีวัฒนา ระยะที่ 49
749,160
14 ม.ค. 64
 
 
3.
ค่าอำนวยการ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่พระที่นั่งอัมพรสถานและวังทวีวัฒนา ระยะที่ 50
782,319
9 มี.ค. 64
 
           
   
ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2563
     
    ค่าวัสดุก่อสร้าง       
 
1.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนในพื้นที่ ศร. สำหรับการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ  
1,569,850
3 ต.ค. 62 
 
 
2.
ค่าวัสุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดรอบพุทธมณฑล (สาย ก, ข และ ค) สนง. พระพุทธศาสนาฯ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
27,891,274
17 ต.ค. 62
 
 
3.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงภายในค่ายภาณุรังษี ประจำปีงบประมาณ 2563
920,438 
16 ต.ค. 62 
 
 
4.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน รพศ. 5 ค่ายขุนเณร จ.เชียงใหม่
4,426,278
28 ต.ค. 62
 
 
5.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงเส้นทางขึ้นที่ตรวจการณ์ ศป. จ.ลพบุรี
3,048,947
28 ต.ค. 62 
 
 
6.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงโรงนอน โรงทหาร 120 คน หมายเลข 465/38 ของ ช.21 จ.ราชบุรี
606,930
1 พ.ย. 62 
 
 
7.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างห้องน้ำสนาม ปรับพื้นที่การฝึก และการปรับปรุงเส้นทางในพื้นที่ รร.จปร. จ.นครนายก
3,978,456
1 พ.ย. 62 
 
 
8.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อยของ กช. และ นขต.กช. จ.ราชบุรี
3,221,938
4 พ.ย. 62 
 
 
9.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างโรงทหาร 90 คน, ห้องน้ำ-ห้องส้วม, โรงรถ 25 คัน 2 หัวโรง รวมลานพื้นแข็งหน้าอาคารและลาดล้างรถ (ขึ้นทางเดียว) ของ พัน.ช.คมศ.พล.ช. จ.ราชบุรี
18,264,023
5 พ.ย. 62
 
 
10.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการย้ายที่ตั้ง รร.นส.ทบ. ระยะที่ 2 จ.ประจวบคีรีขันธ์
62,173,824
5 พ.ย. 62
 
 
11.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงเก็บยุทโธปกรณ์ของ กช. จ.ราชบุรี
15,354,094
5 พ.ย. 62
 
 
12.
ค่าวัสดุก่อสร้าง  โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในที่ตั้งหน่วย (ค่ายวชิราลงกรณ์) ของ รพศ.1 (นสศ.)
17,257,955
6 พ.ย. 62
 
 
13.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและพัฒนา กช. จ.ราชบุรี
12,871,250
6 พ.ย. 62
 
 
14.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคารภายในค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี
1,228,630
6 พ.ย. 62
 
 
15.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนของ ทบ. เรือนแถวของ กช. และ นขต.กช. จ.ราชบุรี
6,573,081
6 พ.ย. 62
 
 
16.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามฝึกทางยุทธวิธีอเนกประสงค์ ทบ. ในพื้นที่ ศร. จ.ประจวบคีรีขันธ์
11,264,463
6 พ.ย. 62
 
 
17.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ นสศ. จ.ลพบุรี
937,105
7 พ.ย. 62
 
 
18.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ ศป. จ.ลพบุรี
707,365
7 พ.ย. 62
 
 
19.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ ศบบ. จ.ลพบุรี
1,053,840
7 พ.ย. 62
 
 
20.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ สส. กทม.
666,434
7 พ.ย. 62
 
 
21.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ สพ.ทบ. กทม.
528,847
7 พ.ย. 62
 
 
22.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ ยศ.ทบ. (วทบ.) กทม.
760,399 
8 พ.ย. 62
 
 
23.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ นรด. กทม.
562,991 
8 พ.ย. 62
 
 
24.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ ศร. กทม.
674,740 
8 พ.ย. 62
 
 
25.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ รร.นส.ทบ. จ.ประจวบคีรีขันธ์
555,890 
8 พ.ย. 62
 
 
26.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ กช. และ นขต.กช. จ.ราชบุรี
859,120 
8 พ.ย. 62
 
 
27.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ รร.จปร. จ.นครนายก
674,959 
8 พ.ย. 62
 
 
28.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ ศปภอ. ทบ.1
859,010 
8 พ.ย. 62
 
 
29.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ ยย.ทบ. กทม.
523,134 
8 พ.ย. 62
 
 
30.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ พธ.ทบ. จ.นนทบุรี
835,802 
8 พ.ย. 62
 
 
31.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงสนามทำลาย สป.5 เสื่อมสภาพ สพ.ทบ. กทม.
7,270,039 
11 พ.ย. 62
 
 
32.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวน 64 ครอบครัว ของ กช. (หมายเลข 465/34 ของ ช.11 พัน.111)
3,673,222 
2 มี.ค. 63
 
 
33.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวน 64 ครอบครัว ของ กช. (หมายเลข 468/34 ของ ช.11 พัน.602)
3,673,684 
2 มี.ค. 63
 
 
34.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวน 64 ครอบครัว ของ กช. (หมายเลข 466/34 ของ พัน.ช.คมศ.)
3,672,040 
2 มี.ค. 63
 
 
35.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างสนามฝึกทดสอบกำลังใจ (10 สถานี) และสนามฝึกขว้างลูกระเบิด ของ พัน.รพศ.ศสพ. ค่ายฝึกการรบพิเศษปากช่อง
753,903 
5 มี.ค. 63
 
 
36.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานต่อเติมอาคารพลับพลาพิธีสวนสนาม และปรับปรุงฟื้นฟูสนามฟุตบอล ศม. (เพิ่มเติม)
1,357,378 
10 มี.ค. 63
 
 
37.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานต่อเติมอาคารพลับพลาพิธีสวนสนาม และปรับปรุงฟื้นฟูสนามฟุตบอล ศม.
14,791,918 
19 มี.ค. 63 
 
 
38.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงโรงเลี้ยง หมายเลข 303/15 ของ กช.
1,654,855 
31 มี.ค. 63
 
 
39.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการแก้มลิงกุดอ้อพร้อมอาคารประกอบ ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
917,162 
16 เม.ย. 63
 
 
40.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการย้ายที่ตั้ง รร.นส.ทบ. ระยะที่ 2 (ส่วนที่ 2) จ.ประจวบคีรีขันธ์  
45,137,930 
16 เม.ย. 63
 
 
41.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการแก้มลิงโคกสะอาด ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 
4,899,757 
30 เม.ย. 63 
 
 
42.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคาร สกศ. รร.จปร. และสโมสร นนร.รร.จปร. (เพิ่มเติมปี 63) แผน 1
12,757,034 
5 พ.ค. 63
 
 
43.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคาร สกศ. รร.จปร. และสโมสร นนร.รร.จปร. (เพิ่มเติมปี 63) แผน 2
23,809,347 
5 พ.ค. 63
 
 
44.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคาร สกศ. รร.จปร. และสโมสร นนร.รร.จปร. (เพิ่มเติมปี 63) แผน 3
12,808,584 
5 พ.ค. 63
 
 
45.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงแผนกโภชนาการและลิฟท์ส่งอาหาร ของ บก.ทบ. (เพิ่มเติมปี 63) 
2,462,121 
5 พ.ค. 63
 
 
46.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานทาสีรั้ว และปรับปรุงห้องน้ำกองรักษาการณ์ บก.ทบ. (เพิ่มเติมปี 63) 
596,990 
5 พ.ค. 63
 
 
47.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุง รร.ร.ศร. (เพิ่มเติมปี 63) 
22,870,000 
7 พ.ค. 63
 
 
48.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายสิบจุ 64 ครอบครัว หมายเลข 8/34 ของ สก.ทบ. 
8,824,377 
12 พ.ค. 63
 
 
49.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายสิบจุ 32 ครอบครัว หมายเลข 9/34 ของ สก.ทบ. 
4,566,670 
12 พ.ค. 63
 
 
50.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างเส้นทางเชื่อมถนนพระราม 5 ของแฟลตสวัสดิการข้าราชการ ทบ. พื้นที่ สก.ทบ. 
15,660,399 
12 พ.ค. 63
 
 
51.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือทบ.-มูลนิธิอุทกพัฒน์) ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ 
3,399,249 
18 พ.ค. 63
 
 
52.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือทบ.-มูลนิธิอุทกพัฒน์) ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ 
4,694,540 
18 พ.ค. 63
 
 
53.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือทบ.-มูลนิธิอุทกพัฒน์) ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ 
15,287,625 
18 พ.ค. 63
 
 
54.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะเร่งด่วน ปี 63 ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ 
15,719,488 
27 พ.ค. 63
 
 
55.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 62/63 ดำเนินการโดย ทบ. จ.นครสวรรค์ และ จ.พิษณุโลก  
8,880,259 
27 พ.ค. 63
 
 
 56.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงป้ายนามหน่วยบริเวณประตูทางเข้า ศป. และ พล.ป. 
7,616,172 
28 พ.ค. 63 
 
     
 
    จ้างเหมา
 
 
1.
จ้างเหมา งานปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน รพศ. 5 ค่ายขุนเณร จ.เชียงใหม่
768,067 
25 ต.ค. 62
 
 
2.
จ้างเหมา งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อยของ กช. และ นขต.กช. จ.ราชบุรี 
928,332
2 พ.ย. 62
 
 
3.
จ้างเหมา โครงการก่อสร้างกองร้อยกองบังคับการและบริการกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง จังหวัดราชบุรี
3,850,836
2 พ.ย. 62
 
 
4.
จ้างเหมา โครงการย้ายที่ตั้ง รร.นส.ทบ. ระยะที่ 2 จ.ประจวบคีรีขันธ์
10,189,950
2 พ.ย. 62
 
 
5.
จ้างเหมา โครงการก่อสร้าง โรงเก็บเครื่องมือหนัก สายช่าง พร้อมลานพื้นแข็ง ของ กรมการทหารช่าง
1,605,715 
29 ต.ค. 62 
 
 
6.
จ้างเหมา โครงการปรับปรุงพัฒนาหน่วย ของ กรมการทหารช่าง
864,438
6 พ.ย. 62
 
 
7.
จ้างเหมา งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนของ ทบ. เรือนแถวของ กช. และ นขต.กช. จ.ราชบุรี 
1,334,243 
6 พ.ย. 62
 
 
8.
จ้างเหมา โครงการก่อสร้างสนามฝึกทางยุทธวิธีอเนกประสงค์ ทบ. ในพื้นที่ ศร. จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
1,936,590
6 พ.ย. 62
 
 
9.
จ้างเหมา งานก่อสร้างปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำภายใน มทบ.11 
5,669,876 
28 มี.ค. 63
 
 
10.
จ้างเหมา งานซ่อมปรับปรุงอาคาร สกศ. รร.จปร. และสโมสร นนร.รร.จปร. (เพิ่มเติมปี 63) แผน 1 
4,599,790
1 พ.ค. 63
 
 
11.
จ้างเหมา งานซ่อมปรับปรุงอาคาร สกศ. รร.จปร. และสโมสร นนร.รร.จปร. (เพิ่มเติมปี 63) แผน2
10,792,600
1 พ.ค. 63
 
 
12.
จ้างเหมา งานซ่อมปรับปรุงอาคาร สกศ. รร.จปร. และสโมสร นนร.รร.จปร. (เพิ่มเติมปี 63) แผน 3 
4,162,530
1 พ.ค. 63
 
 
13.
จ้างเหมา งานปรับปรุงแผนกโภชนาการและลิฟท์ส่งอาหาร ของ บก.ทบ. (เพิ่มเติมปี 63) 
2,620,398
1 พ.ค. 63
 
 
14.
จ้างเหมา งานปรับปรุง รร.ร.ศร. (เพิ่มเติมปี 63)
4,317,330
5 พ.ค. 63 
 
 
15.
จ้างเหมา งานก่อสร้างเส้นทางเชื่อมถนนพระราม 5 ของแฟลตสวัสดิการข้าราชการ ทบ. พื้นที่ สก.ทบ.
2,728,253
8 พ.ค. 63 
 
 
16.
จ้างเหมา งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายสิบจุ 64 ครอบครัว หมายเลข 8/34 ของ สก.ทบ.  
3,242,640
8 พ.ค. 63
 
 
17.
จ้างเหมา งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายสิบจุ 32 ครอบครัว หมายเลข 9/34 ของ สก.ทบ. 
1,793,580
8 พ.ค. 63
 
 
18.
จ้างเหมา โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือทบ.-มูลนิธิอุทกพัฒน์) ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ 
2,531,434 
15 พ.ค. 63
 
 
19.
จ้างเหมา โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือทบ.-มูลนิธิอุทกพัฒน์) ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ 
517,447
15 พ.ค. 63
 
 
20.
จ้างเหมา โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะเร่งด่วน ปี 63 ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ 
1,801,567
27 พ.ค. 63
 
 
21.
จ้างเหมา โครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 62/63 ดำเนินการโดย ทบ. จ.นครสวรรค์ และ จ.พิษณุโลก 
903,004
27 พ.ค. 63
 
 
22.
จ้างเหมา งานปรับปรุงป้ายนามหน่วยบริเวณประตูทางเข้า ศป. และ พล.ป.  
3,223,254
27 พ.ค. 63
 
    จ้างเหมาสำรวจ ทดสอบ และวิเคราะห์น้ำบาดาล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ
724,130
27 พ.ค. 63
 
           
    ชิ้นส่วนซ่อม 
 
 
1.
ชิ้นส่วนซ่อม โครงการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่พระที่นั่งอัมพรสถานและวังทวีวัฒนา ระยะที่ 42 
816,000
8 ต.ค. 62
 
 
2.
ชิ้นส่วนซ่อม โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดรอบพุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
683,820
21 ต.ค. 62
 
 
3.
ชิ้นส่วนซ่อม งานปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน รพศ.๕ ค่ายขุนเณร จ.เชียงใหม่
509,923
30 ต.ค. 62
 
 
4.
ชิ้นส่วนซ่อม โครงการก่อสร้าง ร้อย.บก.พัน.ช.คมศ.พล.ช. จ.ราชบุรี
564,483.67
7 พ.ย. 62
 
 
5.
ชิ้นส่วนซ่อม งานปรับปรุงสนามทำลาย สป.5 เสื่อมสภาพ สพ.ทบ. จ.ลพบุรี
1,470,119
13 พ.ย. 62
 
 
6.
ชิ้นส่วนซ่อม โครงการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่พระที่นั่งอัมพรสถานและวังทวีวัฒนา ระยะที่ 43
567,000
6 ก.พ. 63 
 
 
7.
ชิ้นส่วนซ่อม โครงการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่พระที่นั่งอัมพรสถานและวังทวีวัฒนา ระยะที่ 44
619,000 
4 มี.ค. 63 
 
 
8.
ชิ้นส่วนซ่อม โครงการแก้มลิงกุดอ้อพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
2,549,084
21 เม.ย. 63 
 
 
9.
ชิ้นส่วนซ่อม โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือ กองทัพบก - มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ) จังหวัดชัยภูมิ
658,460 
18 พ.ค. 63
 
 
10.
ชิ้นส่วนซ่อม โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือ กองทัพบก - มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ) จังหวัดแพร่
5,681,647
18 พ.ค. 63
 
 
11.
ชิ้นส่วนซ่อม โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือ กองทัพบก - มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ) จังหวัดนครสวรรค์
4,202,944
18 พ.ค. 63
 
           
 
ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2558
     
 
42.
งานปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ภายในวังปารุสกวัน (เพิ่มเติม)
8,012,688.00
8 มิ.ย.58
11 มิ.ย.58
 
41.
งานโครงการก่อสร้างโรงเก็บสะพานเครื่องหนุนมั่นขนาดหนัก พร้อมลานพื้นแข็ง
3,367,096.00
8 มิ.ย.58
11 มิ.ย.58
 
40.
งานซ่อมปรับปรุงถนนภายในหน่วย พล.ร.11 จว.ฉะเทริงเทรา
2,850,067.00
25 พ.ค.58
28 พ.ค.58
 
39.
งานขุดลอกแม่น้ำปาว อ.เมืองกาฬสินธุ์ จว.กาฬสินธุ์
2,587,793.00
14 พ.ค.58
17 พ.ค.58
 
38.
งานขุดลอกหนองสะเดา ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จว.ชัยภูมิ
6,306,484.00
14 พ.ค.58
17 พ.ค.58
 
37.
งานขุดลอกหนองวัดละลูน บ้านละลูน ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จว.บุรีรัมย์
3,279,000.00
14 พ.ค.58
17 พ.ค.58
 
35.
งานขุดลอกหนองกระทุ่ม บ้านโคกสะอาด ต.สูงเนิน อ.กระสัง จว.บุรีรัมย์
8,598,131.00
14 พ.ค.58
17 พ.ค.58
 
36.
งานขุดลอกคลองหนองไผ่ ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จว.ราชบุรี
3,990,000.00
11 พ.ค.58
14 พ.ค.58
 
35.
งานขุดลอกลำห้วยหินเหล็กไฟ ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จว.ราชบุรี
2,980,000.00
11 พ.ค.58
14 พ.ค.58
 
35.
งานขุดลอกคลองเชื่อมและหนองน้ำหนองนกกระชุม จว.กาฬสินธุ์
4,140,799.00
11 พ.ค.58
14 พ.ค.58
 
34.
งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยมะโน ต.สายนาวัง อ.นาคู จว.กาฬสินธุ์
2,760,952.00
11 พ.ค.58
14 พ.ค.58
 
33.
งานขุดลอกคลองโกรงเกรง ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จว.พิษณุโลก
4,440,600.00
11 พ.ค.58
14 พ.ค.58
 
32.
งานขุดคลองโกรงเกรงเล็ก ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จว.พิษณุโลก
6,444,000.00
11 พ.ค.58
14 พ.ค.58
 
31.
งานขุดลอกบึงกระจังงาม ต.ศาลาแดง อ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์
6,387,000.00
11 พ.ค.58
14 พ.ค.58
 
30.
งานขุดคลองมาบขานาง ต.บางลาย อ.บึงนาราง จว.พิจิตร
4,258,000.00
11 พ.ค.58
14 พ.ค.58
 
29.
งานขุดลอกหนองลาดใหญ่ ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง จว.นครสวรรค์
3,347,000.00
11 พ.ค.58
14 พ.ค.58
 
28.
งานขุดคลองมาบขานาง ต.บางลาย อ.บึงนาราง จว.พิจิตร
4,258,000.00
11 พ.ค.58
14 พ.ค.58
 
27.
งานขุดลอกลำเขียวใหญ่ ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จว.ชัยภูมิ
3,116,880.00
11 พ.ค.58
14 พ.ค.58
 
26.
งานขุดลอกหนองทะเลนอก ต.นางรอง อ.นางรอง จว.บุรีรัมย์
3,822,763.00
11 พ.ค.58
14 พ.ค.58
 
25.
งานขุดลอกแม่น้ำมูล อ.แดนคง จว.บุรีรัมย์
12,771,315.00
11 พ.ค.58
14 พ.ค.58
 
24.
งานขุดลอกคลองหนองปลิง ระยะที่ 2 ต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จว.สุโขทัย
2,996,000.00
11 พ.ค.58
14 พ.ค.58
 
23.
งานขุดลอกคลองหนองปลิง ระยะที่ 1 ต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จว.สุโขทัย
2,976,000.00
11 พ.ค.58
14 พ.ค.58
 
22.
งานขุดลอกหนองชุมแสง ต.ท่าทอง .อ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย
3,073,000.00
11 พ.ค.58
14 พ.ค.58
 
21.
งานขุดลอกแม่น้ำยมสายเก่า (คลองวัดสวะ) ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย
5,340,000.00
11 พ.ค.58
14 พ.ค.58
 
20.
งานขุดลอกคลองเชื่อมต่อคลองยมกับบึงสวย ต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จว.สุโขทัย
2,639,000.00
11 พ.ค.58
14 พ.ค.58
 
19
งานขุดลอกคลองห้วยตะไคร้ ต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จว.สุโขทัย
2,544,000.00
11 พ.ค.58
14 พ.ค.58
 
18.
งานขุดลอกคลองหนองกวาว ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จว.พิษณุโลก
3,168,000.00
11 พ.ค.58
14 พ.ค.58
 
17.
งานขุดลอกคลองไอ้ดาบ ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จว.พิษณุโลก
2,292,000.00
11 พ.ค.58
14 พ.ค.58
 
16.
งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และถนนภายในพุททธมณฑล จว.นครปฐม 32,605,448.00
20 เม.ย.58
23 เม.ย.58
 
15.
งานโครงการปรับปรุงถนนสายโคกขี้เหล็ก ต.ปากบาง อ.เทพา จว.สงขลา
3,459,464.00
3 เม.ย.58
7 เม.ย.58
 
14.
งานโครงการก่อสร้างอาคารกองร้อยหน่วยส่งกำลัง อาคารห้อมส้วม 8 ห้อง ของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 จว.ราชบุรี
3,580,901.00
31 มี.ค.58
3 เม.ย.58
 
13.
งานโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจาจกพระราชดำริ (เพิ่มเติม) จว.กาฬสินธุ์
10,080,000.00
26 มี.ค.58
30 มี.ค.58
 
12.
งานโครงการปรับปรุงถนนภายใน ยศ.ทบ. กรุงเทพฯ
2,046,752.00
26 มี.ค.58
30 มี.ค.58
 
11.
งานโครงการขุดลอกบึงสีไฟ อ.เมือง จว.พิจิตร
13,641,942.00
9 ก.พ.58
12 ก.พ.58
 
10.
งานโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหม้าย ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จว.แพร่
11,108,126.00
9 ก.พ.58
12 ก.พ.58
 
9.
งานก่อสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในสถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จว.ราชบุรี
2,083,560.00
22 ธ.ค.57
25 ธ.ค.57
 
8
งานก่อสร้างปรับปรุงถนนทางเข้าสนามทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี ทบ. และงานขยายสนามเฮลิคอปเตอร์
2,327,360.00
15 ธ.ค.57
18 ธ.ค.57
 
7
งานก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านไร่เหนือ - บ้านวังทุ้ม ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา
27,157,112.00
4 ธ.ค.57
8 ธ.ค.57
 
6
งานก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านคลองชิง - บ้านคลองหน ต.นาทวีนอก อ.นาทวี จว.สงขลา
14,120,584.00
4 ธ.ค.57
8 ธ.ค.57
 
5
งานก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านในเมือง - นาใน (สข.3019)
19,319,293.00
4 ธ.ค.57
8 ธ.ค.57
 
4
งานโครงการก่อสร้างอาคารโรงนอนทหารจุ 90 คน และอาคารห้องน้ำ - ห้องส้วม ของ ร.111 พัน.2 จว.ชลบุรี
12,130,164.00
7 ต.ค.57
10 ต.ค.57
 
3
งานโครงการย้ายที่ตั้ง รร.นส.ทบ. เข้าที่ตั้งปกติถาวรปกติ จว.ประจวบคีรีขันธ์
64,629,167.00
3 ต.ค.57
6 ต.ค.57
 
2
งานปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำภายใน นปอ. กทม.
5,392,406.00
29 ก.ย.57
2 ต.ค.57
 
1
งานโครงการย้าย พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง เข้าที่ตั้งปกติถาวร จว.สระบุรี
40,013,674.00
29 ก.ย.57
2 ต.ค.57