ประกาศแผนฯ
 
E-Bidding
 
ราคากลาง
 
ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

.  ::  กอ.กส.กช.  ::   

ราคากลาง

 
ลำดับ
เรื่อง
งบประมาณ
หมายเหตุ
   
ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2566 (ไม่มีข้อมูล)
   
   
ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2565 (ไม่มีข้อมูล)
   
   
ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2564
   
    จ้างเหมา    
  จ้างเหมา โครงการก่อสร้างโรงเก็บยุทโธปกรณ์ ของ กช.  
  จ้างเหมา โครงการปรับปรุงและพัฒนา กช. งานก่อสร้างอาคาร บก.กวก.กช.  
  จ้างเหมา งานโครงการย้ายที่ตั้ง รร.นส.ทบ. ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564  
  จ้างเหมา โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ ทบ. ระยะที่ 2 เรือนแถวของ กช. และ นขต.กช.  
  จ้างเหมา โครงการสนามฝึกทางยุทธวิธีอเนกประสงค์ ทบ. ในพื้นที่ ศร. ประจำปีงบประมาณ 2564  
  จ้างเหมา งานก่อสร้างโรงทหารจุ 150 คน (กห 06-7) พร้อมห้องน้ำ-ห้องส้วม ของ พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร.  
  จ้างเหมา โครงการก่อสร้างโรงเก็บยุทโธปกรณ์ ของ กรมการทหารช่าง (แผนจัดหาที่ 1)  
  จ้างเหมา โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ของ กช. (ค่ายบุรฉัตร,ค่ายภาณุรังษี)  
  จ้างเหมา งานปรับปรุงเรือนแถวงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายร้อย จุ 4 ครอบครัว ของ กองพันทหารช่างที่ 51 หมายเลข 489-32 (น.49) และงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ กรมทหารช่างที่ 11 กองพันทหารช่างที่ 602  
  จ้างเหมา งานโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในที่ตั้งหน่วย (ค่ายวชิราลงกรณ์) ของ กรมรบพิเศษที่ 1 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี  
  จ้างเหมา งานซ่อมปรับปรุงอาคารที่พักของ กรมสรรพาวุธทหารบก กรุงเทพฯ  
         
    ชิ้นส่วนซ่อม     
  ชิ้นส่วนซ่อม โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในที่ตั้งหน่วย (ค่ายวชิราลงกรณ์) ของ กรมรบพิเศษที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
  ชิ้นส่วนซ่อม โครงการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่พระที่นั่งอัมพรสถานและวังทวีวัฒนา ระยะที่ 48
  ชิ้นส่วนซ่อม โครงการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่พระที่นั่งอัมพรสถานและวังทวีวัฒนา ระยะที่ 49
  ชิ้นส่วนซ่อม โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดรอบพุทธมณฑล (สาย ก,ข และ ค) จังหวัดนครปฐม
         
    ค่าอำนวยการ    
  ค่าอำนวยการ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่พระที่นั่งอัมพรสถานและวังทวีวัฒนา ระยะที่ 48
  ค่าอำนวยการ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่พระที่นั่งอัมพรสถานและวังทวีวัฒนา ระยะที่ 49
  ค่าอำนวยการ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่พระที่นั่งอัมพรสถานและวังทวีวัฒนา ระยะที่ 50
         
   
ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2563
   
    ค่าวัสดุก่อสร้าง     
  ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนในพื้นที่ ศร. สำหรับการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ  
  ค่าวัสุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดรอบพุทธมณฑล (สาย ก, ข และ ค) สนง. พระพุทธศาสนาฯ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
  ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงภายในค่ายภาณุรังษี ประจำปีงบประมาณ 2563 
  ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน รพศ. 5 ค่ายขุนเณร จ.เชียงใหม่ 
  ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงเส้นทางขึ้นที่ตรวจการณ์ ศป. จ.ลพบุรี 
  ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงโรงนอน โรงทหาร 120 คน หมายเลข 465/38 ของ ช.21 จ.ราชบุรี 
  ค่าวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างห้องน้ำสนาม ปรับพื้นที่การฝึก และการปรับปรุงเส้นทางในพื้นที่ รร.จปร. จ.นครนายก 
  ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อยของ กช. และ นขต.กช. จ.ราชบุรี 
  ค่าวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างโรงทหาร 90 คน, ห้องน้ำ-ห้องส้วม, โรงรถ 25 คัน 2 หัวโรง รวมลานพื้นแข็งหน้าอาคารและลาดล้างรถ (ขึ้นทางเดียว) ของ พัน.ช.คมศ.พล.ช. จ.ราชบุรี 
  ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการย้ายที่ตั้ง รร.นส.ทบ. ระยะที่ 2 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
  ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงเก็บยุทโธปกรณ์ของ กช. จ.ราชบุรี 
  ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในที่ตั้งหน่วย (ค่ายวชิราลงกรณ์) ของ รพศ.1 (นสศ.) 
  ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและพัฒนา กช. จ.ราชบุรี 
  ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคารภายในค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี 
  ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนของ ทบ. เรือนแถวของ กช. และ นขต.กช. จ.ราชบุรี   
 
16.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามฝึกทางยุทธวิธีอเนกประสงค์ ทบ. ในพื้นที่ ศร. จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 
17.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ นสศ. จ.ลพบุรี 
  ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ ศป. จ.ลพบุรี 
  ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ ศบบ. จ.ลพบุรี 
  ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ สส. กทม. 
  ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ สพ.ทบ. กทม. 
  ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ ยศ.ทบ. (วทบ.) กทม. 
  ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ นรด. กทม. 
  ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ ศร. จว.ป.ข. 
  ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ รร.นส.ทบ. จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
  ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ กช. และ นขต.กช. จ.ราชบุรี 
  ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ รร.จปร. จ.นครนายก 
  ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ ศปภอ. ทบ.1 
  ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ ยย.ทบ. กทม. 
  ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ พธ.ทบ. จ.นนทบุรี 
  ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงสนามทำลาย สป.5 เสื่อมสภาพ สพ.ทบ. จว.ล.บ. 
  ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวน 64 ครอบครัว ของ กช. (หมายเลข 465/34 ของ ช.11 พัน.111) 
  ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวน 64 ครอบครัว ของ กช. (หมายเลข 468/34 ของ ช.11 พัน.602) 
  ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวน 64 ครอบครัว ของ กช. (หมายเลข 466/34 ของ พัน.ช.คมศ.) 
  ค่าวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างสนามฝึกทดสอบกำลังใจ (10 สถานี) และสนามฝึกขว้างลูกระเบิด ของ พัน.รพศ.ศสพ. ค่ายฝึกการรบพิเศษปากช่อง 
  ค่าวัสดุก่อสร้าง งานต่อเติมอาคารพลับพลาพิธีสวนสนาม และปรับปรุงฟื้นฟูสนามฟุตบอล ศม. (เพิ่มเติม) 
  ค่าวัสดุก่อสร้าง งานต่อเติมอาคารพลับพลาพิธีสวนสนาม และปรับปรุงฟื้นฟูสนามฟุตบอล ศม. 
  ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงโรงเลี้ยง หมายเลข 303/15 ของ กช. 
  ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการแก้มลิงกุดอ้อพร้อมอาคารประกอบ ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 
  ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการย้ายที่ตั้ง รร.นส.ทบ. ระยะที่ 2 (ส่วนที่ 2) จ.ประจวบคีรีขันธ์  
  ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการแก้มลิงโคกสะอาด ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์  
  ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคาร สกศ. รร.จปร. และสโมสร นนร.รร.จปร. (เพิ่มเติมปี 63) แผน 1 
  ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคาร สกศ. รร.จปร. และสโมสร นนร.รร.จปร. (เพิ่มเติมปี 63) แผน 2 
  ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคาร สกศ. รร.จปร. และสโมสร นนร.รร.จปร. (เพิ่มเติมปี 63) แผน 3 
  ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงแผนกโภชนาการและลิฟท์ส่งอาหาร ของ บก.ทบ. (เพิ่มเติมปี 63)  
  ค่าวัสดุก่อสร้าง งานทาสีรั้ว และปรับปรุงห้องน้ำกองรักษาการณ์ บก.ทบ. (เพิ่มเติมปี 63)  
  ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุง รร.ร.ศร. (เพิ่มเติมปี 63) 
  ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายสิบจุ 64 ครอบครัว หมายเลข 8/34 ของ สก.ทบ.    
  ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายสิบจุ 32 ครอบครัว หมายเลข 9/34 ของ สก.ทบ.    
  ค่าวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างเส้นทางเชื่อมถนนพระราม 5 ของแฟลตสวัสดิการข้าราชการ ทบ. พื้นที่ สก.ทบ.    
  ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือทบ.-มูลนิธิอุทกพัฒน์) ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์   
  ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือทบ.-มูลนิธิอุทกพัฒน์) ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ   
  ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือทบ.-มูลนิธิอุทกพัฒน์) ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์   
  ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะเร่งด่วน ปี 63 ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ   
  ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 62/63 ดำเนินการโดย ทบ. จ.นครสวรรค์ และ จ.พิษณุโลก   
  ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงป้ายนามหน่วยบริเวณประตูทางเข้า ศป. และ พล.ป.   
 
 
 
 
จ้างเหมา
 
 
1. 
จ้างเหมา งานปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน รพศ. 5 ค่ายขุนเณร จ.เชียงใหม่ 
768,067  
 
 
2. 
จ้างเหมา งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อยของ กช. และ นขต.กช. จ.ราชบุรี 
928,332 
 
 
3. 
จ้างเหมา โครงการก่อสร้างกองร้อยกองบังคับการและบริการกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง จังหวัดราชบุรี 
3,850,836 
 
 
4. 
จ้างเหมา โครงการย้ายที่ตั้ง รร.นส.ทบ. ระยะที่ 2 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
10,189,950 
 
 
5. 
จ้างเหมา โครงการก่อสร้าง โรงเก็บเครื่องมือหนัก สายช่าง พร้อมลานพื้นแข็ง ของ กรมการทหารช่าง 
1,605,715 
 
 
6. 
จ้างเหมา โครงการปรับปรุงพัฒนาหน่วย ของ กรมการทหารช่าง 
864,438  
 
 
7. 
จ้างเหมา งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนของ ทบ. เรือนแถวของ กช. และ นขต.กช. จ.ราชบุรี 
1,334,243 
 
 
8.
จ้างเหมา โครงการก่อสร้างสนามฝึกทางยุทธวิธีอเนกประสงค์ ทบ. ในพื้นที่ ศร. จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
1,936,590 
 
 
9. 
จ้างเหมา งานก่อสร้างปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำภายใน มทบ.11 
5,669,876 
 
 
10. 
จ้างเหมา งานซ่อมปรับปรุงอาคาร สกศ. รร.จปร. และสโมสร นนร.รร.จปร. (เพิ่มเติมปี 63) แผน 1  
4,599,790  
 
 
11. 
จ้างเหมา งานซ่อมปรับปรุงอาคาร สกศ. รร.จปร. และสโมสร นนร.รร.จปร. (เพิ่มเติมปี 63) แผน2 
10,792,600 
 
 
12. 
จ้างเหมา งานซ่อมปรับปรุงอาคาร สกศ. รร.จปร. และสโมสร นนร.รร.จปร. (เพิ่มเติมปี 63) แผน 3 
4,162,530 
 
 
13. 
จ้างเหมา งานปรับปรุงแผนกโภชนาการและลิฟท์ส่งอาหาร ของ บก.ทบ. (เพิ่มเติมปี 63)  
2,620,398 
 
 
14. 
จ้างเหมา งานปรับปรุง รร.ร.ศร. (เพิ่มเติมปี 63) 
4,317,330 
 
 
15. 
จ้างเหมา งานก่อสร้างเส้นทางเชื่อมถนนพระราม 5 ของแฟลตสวัสดิการข้าราชการ ทบ. พื้นที่ สก.ทบ. 
2,728,253 
 
 
16. 
จ้างเหมา งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายสิบจุ 64 ครอบครัว หมายเลข 8/34 ของ สก.ทบ. 
3,242,640 
 
 
17. 
จ้างเหมา งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายสิบจุ 32 ครอบครัว หมายเลข 9/34 ของ สก.ทบ.  
1,793,580 
 
 
18. 
จ้างเหมา โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือทบ.-มูลนิธิอุทกพัฒน์) ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์  
2,531,434 
 
 
19. 
จ้างเหมา โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือทบ.-มูลนิธิอุทกพัฒน์) ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ 
517,447 
 
 
20. 
จ้างเหมา โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะเร่งด่วน ปี 63 ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ 
1,801,567 
 
 
21. 
จ้างเหมา โครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 62/63 ดำเนินการโดย ทบ. จ.นครสวรรค์ และ จ.พิษณุโลก  
903,004 
 
 
22. 
จ้างเหมา งานปรับปรุงป้ายนามหน่วยบริเวณประตูทางเข้า ศป. และ พล.ป. 
3,223,254 
 
 
จ้างเหมาสำรวจ ทดสอบ และวิเคราะห์น้ำบาดาล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ
         
    ซื้อบริการเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ    
  ซื้อบริการฯ งานต่อเติมอาคารพลับพลาพิธีสวนสนามและปรับปรุงฟื้นฟูสนามบอล ของศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จ.สระบุรี  
  ซื้อบริการฯ งานโครงการแก้มลิงเสม็ดพร้อมอาคารประกอบ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  
  ซื้อบริการฯ งานโครงการแก้มลิงหน้าฝายโคกสะอาด ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์  
  ซื้อบริการฯ งานโครงการแก้มลิงกุดอ้อพร้อมอาคารประกอบ ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  
  ซื้อบริการฯ โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือ ทบ. - มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ) ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์  
  ซื้อบริการฯ โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือ ทบ. - มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ) ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น  
  ซื้อบริการฯ โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือ ทบ. - มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ) ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์  
  ซื้อบริการฯ โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือ ทบ. - มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ) ในพื้นที่ จ.แพร่  
  ซื้อบริการฯ โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือ ทบ. - มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ) ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ  
  ซื้อบริการฯ โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ  
  ซื้อบริการฯ โครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 ดำเนินการโดย กองทัพบก ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ และ จ.พิษณุโลก  
         
    ชิ้นส่วนซ่อม    
  ชิ้นส่วนซ่อม โครงการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่พระที่นั่งอัมพรสถานและวังทวีวัฒนา ระยะที่ 42  
  ชิ้นส่วนซ่อม โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดรอบพุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
  ชิ้นส่วนซ่อม งานปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน รพศ.๕ ค่ายขุนเณร จ.เชียงใหม่ 
  ชิ้นส่วนซ่อม โครงการก่อสร้าง ร้อย.บก.พัน.ช.คมศ.พล.ช. จ.ราชบุรี 
  ชิ้นส่วนซ่อม งานปรับปรุงสนามทำลาย สป.5 เสื่อมสภาพ สพ.ทบ. จ.ลพบุรี 
  ชิ้นส่วนซ่อม โครงการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่พระที่นั่งอัมพรสถานและวังทวีวัฒนา ระยะที่ 43 
  ชิ้นส่วนซ่อม โครงการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่พระที่นั่งอัมพรสถานและวังทวีวัฒนา ระยะที่ 44 
  ชิ้นส่วนซ่อม โครงการแก้มลิงกุดอ้อพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
  ชิ้นส่วนซ่อม โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือ กองทัพบก - มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ) จังหวัดชัยภูมิ 
  ชิ้นส่วนซ่อม โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือ กองทัพบก - มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ) จังหวัดแพร่ 
  ชิ้นส่วนซ่อม โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือ กองทัพบก - มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ) จังหวัดนครสวรรค์ 
         
 
ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2558
   
งานปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ภายในวังปารุสกวัน (เพิ่มเติม)
งานโครงการก่อสร้างโรงเก็บสะพานเครื่องหนุนมั่นขนาดหนัก พร้อมลานพื้นแข็ง
งานซ่อมปรับปรุงถนนภายในหน่วย พล.ร.11 จว.ฉะเทริงเทรา
งานขุดลอกแม่น้ำปาว อ.เมืองกาฬสินธุ์ จว.กาฬสินธุ์
งานขุดลอกหนองสะเดา ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จว.ชัยภูมิ
งานขุดลอกหนองวัดละลูน บ้านละลูน ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จว.บุรีรัมย์
งานขุดลอกหนองกระทุ่ม บ้านโคกสะอาด ต.สูงเนิน อ.กระสัง จว.บุรีรัมย์
งานขุดลอกคลองหนองไผ่ ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จว.ราชบุรี
งานขุดลอกลำห้วยหินเหล็กไฟ ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จว.ราชบุรี
งานขุดลอกคลองเชื่อมและหนองน้ำหนองนกกระชุม จว.กาฬสินธุ์
งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยมะโน ต.สายนาวัง อ.นาคู จว.กาฬสินธุ์
งานขุดลอกคลองโกรงเกรง ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จว.พิษณุโลก
งานขุดคลองโกรงเกรงเล็ก ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จว.พิษณุโลก
งานขุดลอกบึงกระจังงาม ต.ศาลาแดง อ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์
งานขุดคลองมาบขานาง ต.บางลาย อ.บึงนาราง จว.พิจิตร
งานขุดลอกหนองลาดใหญ่ ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง จว.นครสวรรค์
งานขุดคลองมาบขานาง ต.บางลาย อ.บึงนาราง จว.พิจิตร
งานขุดลอกลำเขียวใหญ่ ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จว.ชัยภูมิ
งานขุดลอกหนองทะเลนอก ต.นางรอง อ.นางรอง จว.บุรีรัมย์
งานขุดลอกแม่น้ำมูล อ.แดนคง จว.บุรีรัมย์
งานขุดลอกคลองหนองปลิง ระยะที่ 2 ต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จว.สุโขทัย
งานขุดลอกคลองหนองปลิง ระยะที่ 1 ต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จว.สุโขทัย
งานขุดลอกหนองชุมแสง ต.ท่าทอง .อ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย
งานขุดลอกแม่น้ำยมสายเก่า (คลองวัดสวะ) ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย
งานขุดลอกคลองเชื่อมต่อคลองยมกับบึงสวย ต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จว.สุโขทัย
งานขุดลอกคลองห้วยตะไคร้ ต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จว.สุโขทัย
งานขุดลอกคลองหนองกวาว ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จว.พิษณุโลก
งานขุดลอกคลองไอ้ดาบ ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จว.พิษณุโลก
งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และถนนภายในพุททธมณฑล จว.นครปฐม 32,605,448.00
งานโครงการปรับปรุงถนนสายโคกขี้เหล็ก ต.ปากบาง อ.เทพา จว.สงขลา
งานโครงการก่อสร้างอาคารกองร้อยหน่วยส่งกำลัง อาคารห้อมส้วม 8 ห้อง ของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 จว.ราชบุรี
งานโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจาจกพระราชดำริ (เพิ่มเติม) จว.กาฬสินธุ์
งานโครงการปรับปรุงถนนภายใน ยศ.ทบ. กรุงเทพฯ
งานโครงการขุดลอกบึงสีไฟ อ.เมือง จว.พิจิตร
งานโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหม้าย ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จว.แพร่
งานก่อสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในสถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จว.ราชบุรี
งานก่อสร้างปรับปรุงถนนทางเข้าสนามทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี ทบ. และงานขยายสนามเฮลิคอปเตอร์
งานก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านไร่เหนือ - บ้านวังทุ้ม ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา
งานก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านคลองชิง - บ้านคลองหน ต.นาทวีนอก อ.นาทวี จว.สงขลา
งานก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านในเมือง - นาใน (สข.3019)
 
4
งานโครงการก่อสร้างอาคารโรงนอนทหารจุ 90 คน และอาคารห้องน้ำ - ห้องส้วม ของ ร.111 พัน.2 จว.ชลบุรี
12,130,164.00
10 ต.ค.57
 
3
งานโครงการย้ายที่ตั้ง รร.นส.ทบ. เข้าที่ตั้งปกติถาวรปกติ จว.ประจวบคีรีขันธ์
64,629,167.00
6 ต.ค.57
 
2
งานปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำภายใน นปอ. กทม.
5,392,406.00
2 ต.ค.57
 
1
งานโครงการย้าย พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง เข้าที่ตั้งปกติถาวร จว.สระบุรี
40,013,674.00
2 ต.ค.57