ประกาศ E-Auction ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา ราคากลาง สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ราคากลาง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

::  แผนกจัดหา กช.  ::  กอ.กส.กช.  ::  พลาธิการ กช.  ::  โรงเรียนทหารช่าง  ::

ราคากลาง

ลำดับ
รายการ
ซื้อบริการเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ งานขุดลอกแม่น้ำมูล อ.แดนคง จว.บุรีรัมย์
ซื้อบริการเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ งานขุดลอกคลองหนองปลิงระยะที่ 2 ต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จว.สุโขทัย
ซื้อบริการเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ งานขุดลอกคลองหนองปลิง ระยะที่ 1 ต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จว.สุโขทัย
ซื้อบริการเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ งานขุดลอกหนองชุมแสง ต.ท่าทอง อ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย
ซื้อบริการเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ งานขุดลอกแม่น้ำยมสายเก่า (คลองวัดสวะ) ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย
ซื้อบริการเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ งานขุดลอกคลองเชื่อมต่อคลองยมกับบึงสวย ต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จว.สุโขทัย
ซื้อบริการเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ งานขุดลอกคลองห้วยไคร้ ต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จว.สุโขทัย
ซื้อบริการเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ งานขุดลอกหนองกวาว ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จว.พิษณุโลก
ซื้อบริการเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ งานขุดลอกคลองไอ้ดาบ ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จว.พิษณุโลก
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ( งานโครงการก่อสร้างอาคารกองร้อยหน่วยส่งกำลัง อาคารห้องส้วม 8 ห้อง ของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 จว.ราชบุรี)
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ( งานก่อสร้างปรับปรุงถนนสายโคกขี้เหล็ก ต.ปากบาง อ.เทพา จว.สงขลา)
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ( งานโครงการก่อสร้างอาคารกองร้อยหน่วยส่งกำลัง อาคารห้องส้วม 8 ห้อง ของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 จว.ราชบุรี)
ซื้อบริการ (งานโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เพิ่มเติม) จว.กาฬสินธุ์
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ( งานโครงการปรับปรุงถนนภายใน ยศ.ทบ. กทม. )
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานขุดลอกบึงสีไฟ อ.เมือง จว.แพร่)
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ( งานโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหม้าย ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จว.แพร่)
10
ซื้อค่าอำนวยการ (งานก่อสร้างและปรับปรุงพระที่นั่งอัมพรสถานและวังทวีวัฒนาระยะที่ 29)
ซื้อค่าอำนวยการ ( งานก่อสร้างและปรับปรุงพระที่นั่งอัมพรสถานและวังทวีวัฒนาระยะที่ 28)
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านไร่เหนือ - บ้านวังกระทุ้ม ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา)
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ( งานก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านคลองชิง - บ้านคลองพน ต.นาทวีนอก อ.นาทวี จว.สงขลา)
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านในเมือง - นาใน (สข.3019) ต.นาหว้า อ.จะนะ จว.สงขลา)
5
ซื้อ ค่าอำนวยการ ( งาน โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ชั้นนายร้อย ของ ทบ. เรือนแถวของ กช.นขต. เรือนแถวของพล.ช. หมายเลข ๔๕๘/๓๔ )
4
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งาน โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ชั้นนายร้อย ของ ทบ. เรือนแถวของ กช.นขต. เรือนแถวของพล.ช. หมายเลข ๔๕๘/๓๔)
ซื้อ วัสดุสำนักงาน (งานโครงการย้ายรร.นส.ทบ.)
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายใน นปอ. กรุงเทพฯ)
  ซื้อ วัสดุก่อสร้าง (งานโครงการย้าย พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง) เข้าที่ตั้งปกติถาวร จว.สระบุรี