ประกาศแผนฯ
 
E-Bidding
     - ประกาศเชิญชวน
     - เอกสารประกวดราคา
     - ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ราคากลาง
 
ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

.  ::  กอ.กส.กช.  ::   

E-Bidding (ประกาศเชิญชวน)

 
ลำดับ
เรื่อง
งบประมาณ
วันที่ประกาศ
หมายเหตุ
   
ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2566
     
 
ค่าวัสดุก่อสร้าง      
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 541/98 ของ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2    
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 12 ครอบครัว หมายเลข 126/38 ของ กองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 4 จังหวัดพิษณุโลก    
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 592/35 ของ กองคลังทหารช่าง กรมการทหารช่าง    
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 266/18 ของ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 722 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 72    
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 127/38 ของ กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 4 และงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 93/39 ของ กองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 4    
  โครงการพัฒนาและปรับปรุง ศูนย์การทหารราบ    
  งานก่อสร้างโรงจอดรถสายพาน 8 ช่องจอด ของ กองร้อยทหารช่างสะพานผสม    
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก และหน่วยขึ้นตรง ในพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี    
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก และหน่วยขึ้นตรง ในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 411/38 ของ กองพันทหารราบที่ 2 ศูนย์การทหารราบ และงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 9 ครอบครัว หมายเลข 444/23 ของ กองพันทหารราบที่ 1 ศูนย์การทหารราบ    
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก และหน่วยขึ้นตรง ในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี    
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 12 ครอบครัว หมายเลข 564/32, 565/32 ของ ศูนย์การทหารปืนใหญ่    
  งานก่อสร้างสนามทดสอบกำลังใจ (11 สถานี) ของ กองพันทหารราบที่ 2 ศูนย์การทหารราบ    
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 12 ครอบครัว หมายเลข 80/31 ของ กองพลทหารปืนใหญ่ และงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 12 ครอบครัว หมายเลข 79/31 ของ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 713 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 71    
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 12 ครอบครัว หมายเลข 142/37 ของ กองพันทหารสื่อสารที่ 35 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 12 ครอบครัว หมายเลข 51/31 ของ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ    
  โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยส่วนกลาง ของ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี    
  งานซ่อมปรับปรุงระบบระบายน้ำ ของ กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1    
  โครงการเสริมสร้างหน่วย (ระยะที่ 2) ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ จุ 25 คัน (2 หัวโรง) จำนวน 1 โรง แบบ ทบ.2415 ด. ของ กองสนับสนุนโรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ    
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก และหน่วยขึ้นตรง ในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา    
  งานก่อสร้างสนามทดสอบกำลังใจ (11 สถานี) ของ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 3 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1    
  งานก่อสร้างสนามทดสอบกำลังใจ (11 สถานี) ของ โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครมพิเศษ    
  งานก่อสร้างสนามทดสอบกำลังใจ (11 สถานี) ของ กองพันนักเรียนนายสิบ กรมนักเรียน โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่    
  งานก่อสร้างสนามทดสอบกำลังใจ (11 สถานี) ของ กองพันทหารม้าที่ 22 ศูนย์การทหารม้า    
  งานก่อสร้างสนามทดสอบกำลังใจ (11 สถานี) ของ กองพันป้องกันฐานบิน    
  งานก่อสร้างสนามทดสอบกำลังใจ (11 สถานี) ของ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2    
  โครงการย้ายที่ตั้ง โรงเรียนนายสิบทหารบก (ระยะที่ ๒)    
  งานซ่อมปรับปรุงอาคาร กองบังคับการกองพัน หมายเลข 561/01 ของ โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง    
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 10/12 ของ กรมการขนส่งทหารบก    
  งานปรับปรุงคลัง สป.5 หมายเลข 281/25, 282/25, 283/25 ของ กองพันทหารช่างที่ 51 และ คลังเก็บกระสุนและวัตถุระเบิด หมายเลข 498/31, 499/31 ของ กองพันทหารช่างที่ 51    
  โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก    
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 328/33 ของ หน่วยข่าวกรองทหาร    
  งานปรับปรุงโรงทหาร 60 คน (กห 06-4) หมายเลข 278/25 และงานปรับปรุงโรงทหาร 120 คน (กห 06-6) หมายเลข 414/26 ของ กรมการทหารช่าง    
  โครงการซ่อมปรับปรุงถนนภายในหน่วยทหารของ กองทัพบก (ระยะที่ 3)    
  โครงการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก    
 
       
 
จ้างเหมา      
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 541/98 ของ ปตอ. 2 พัน.2 จว.น.ม.    
  งานก่อสร้างโรงเก็บรถสายพาน 8 ช่องจอด    
  โครงการพัฒนาและปรับปรุง ศร. ประจำปีงบประมาณ 2565    
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรจุ 12 ครอบครัว หมายเลข 126/38 ของ รพศ.4 พัน.2 จว.พ.ล.    
  โครงการปรับปรุงละพัฒนา นปอ. และ นขต. จ.นครราชสีมา ประจำปี 2566    
  โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 411/38 ของ ศร. พัน.2 และงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 9 ครอบครัว หมายเลข 444/23 ของ ศร.พัน.1    
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา นปอ. และ นขต. ในพื้นที่ จ.ลพบุรี ประจำปี 2566    
  โครงการเสริมสร้างหน่วย (ระยะที่2) ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ จุ 25 คัน จำนวน 1 โรง แบบ ทบ.2415 ด. ของ สน.รร.ร.ศร.    
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 12 ครอบครัว หมายเลข 142/37 ของ กองพันทหารสื่อสารที่ 35 นศส.    
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 12 ครอบครัว หมายเลข 80/31 ของ พล.ป. และงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 12 ครอบครัว หมายเลข 79/31 ของ พัน.713 พล.ป.    
  โครงการย้ายที่ตั้งโรงเรียนนายสิบทหารบก ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566    
  โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก และหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566    
  โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก ประจำปี 2566    
  โครงการซ่อมปรับปรุงถนนภายในหน่วยทหารของ กองทัพบก (ระยะที่ 3) (หน่วยส่วนกลาง) ประจำปี 2566    
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา พื้นที่ ยศ.ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2566    
           
    ชิ้นส่วนซ่อม       
  โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก    
  โครงการซ่อมปรับปรุงถนนภายในหน่วยทหารของ (ระยะที่ ๓)    
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา ศูนย์การบินทหารบก    
           
   
ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2565
     
    ค่าวัสดุก่อสร้าง      
  งานซ่อมปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้างภายในค่ายบุรฉัตร ประจำปีงบประมาณ 2565 (จสง. ด้านส่งกำลังบำรุง)    
  โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนของ ทบ. ระยะที่ 2 เรือนแถวของ กช. และ นขต.กช.    
  งานปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน ขส.ทบ.    
  งานปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน วทบ.    
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 12 ครอบครัว หมายเลข 473/34 ของ พล.ช.    
  โครงการย้ายที่ตั้ง รร.นส.ทบ. ระยะที่ 2    
  โครงการเสริมสร้างหน่วยระยะที่ 2 งานก่อสร้างโรงทหารจุ 150 คน พร้อมห้องน้ำ-ส้วมทหาร ของ พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม.นร.รร.ร.ศร.    
  โครงการปรับปรุงพัฒนา กช. (ระยะที่ 2)    
  โครงการพัฒนาและปรับปรุง ศร.    
 

ครุภัณฑ์ โครงการปรับปรุงพัฒนา กช. (ระยะที่ 2)

   
  ครุภัณฑ์ โครงการเสริมสร้างหน่วยระยะที่ 2 งานก่อสร้างโรงทหารจุ 150 คน พร้อมห้องน้ำ-ส้วมทหาร ของ พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม.นร.รร.ร.ศร.    
  งานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายใน รพศ.4 ค่ายสฤษดิ์เสนา จ.พิษณุโลก    
  งานปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน ศร. จ.ประจวบคีรีขันธ์    
  งานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายใน รพศ.5 ค่ายขุนเณร จ.เชียงใหม่    
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายสิบ 5 ชั้น 80 ครอบครัว หมายเลข 449/31 ของ กบร.กช.    
  โครงการปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอน และห้องน้ำส้วม ทบ. ระยะที่ 2 ของ กช. และ นขต.กช.    
  โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยส่วนกลาง/นอก ทภ. ของ กช.    
  งานปรับปรุงถนนของ นสศ. (ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช) จ.ลพบุรี    
  งานปรับปรุงถนนของ ศป. จ.ลพบุรี    
  งานปรับปรุงถนนของ พล.ป. จ.ลพบุรี    
  งานปรับปรุงถนนของ ศบบ. จ.ลพบุรี    
  งานปรับปรุงถนนของ ศม. จ.สระบุรี    
  งานปรับปรุงถนนของ รร.จปร. จ.นครนายก    
  งานก่อสร้างสนามยิงปืน พล.ปตอ. สนาม 1,000 นิ้ว (ในเมือง)    
  งานก่อสร้างสนามยิงปืน แผนกจู่โจม สอ.กศ.รร.ร.ศร. สนาม 1,000 นิ้ว (ในเมือง)    
  โครงการสนามฝึกทางยุทธวิธีอเนกประสงค์ ทบ. ในพื้นที่ ศร.    
  โครงการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ ยศ.ทบ.    
  ครุภัณฑ์ โครงการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ ยศ.ทบ.    
  งานก่อสร้างสนามยิงปืน พัน.บร.กบร.ศป. สนาม 1,000 นิ้ว (ในเมือง)    
  งานก่อสร้างสนามยิงปืน รพศ.2 สนาม 1,000 นิ้ว (ในเมือง)    
  งานปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน ยศ.ทบ.    
  งานปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน คส.สพ.ทบ.    
  โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ภายในที่ตั้งหน่วย ของ รพศ.1 (ค่ายวชิราวงกรณ์)    
  งานซ่อมปรับปรุง สถานพักฟื้นและพักผ่อน ทบ. สวนสนประดิพัทธ์ (แผน 1)    
  งานซ่อมปรับปรุง สถานพักฟื้นและพักผ่อน ทบ. สวนสนประดิพัทธ์ (แผน 2)    
  งานปรับปรุงอาคารหอพักมรกต รพ.พระมงกุฎเกล้า    
  ครุภัณฑ์ งานปรับปรุงอาคารหอพักมรกต รพ.พระมงกุฎเกล้า    
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 10 ครอบครัว หมายเลข 12/34 ของ นปอ.    
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 6 ครอบครัว หมายเลข 656/40 ของ พล.ช.    
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 397/18 ของ ศป.    
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข ค.703/15 และ ค.104/13 ของ ศบบ.    
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 38/52 ของ ศฝยว.ทบ.    
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 52/28 ของ รพศ.3 รอ. และหมายเลข 63/32 ของ พัน.ปพ.รอ.    
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 152/35 และ 126/33 ของ พล.ป. จ.ลพบุรี    
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 382/13 และ 383/13 ของ ศสร.    
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 125/32 และ 128/32 ของ ศศท.    
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 113/36 ของ รร.นส.ทบ.    
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 34/35, 36/35 ของ ศปภอ.ทบ.1    
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 408/20, 409/20 ของ กบร.กช.    
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 438/21 ของ ศร.พัน.1    
           
    ชิ้นส่วนซ่อม       
  โครงการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก    
  งานถากถางปรับพื้นที่และทำแนวเขตที่ดินพระราชทาน แปลงที่ ๒ บริเวณคลอง ๖ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี    
  งานขุดลอกบึงราชนก โซน ๒ ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก    
           
   
ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2564
     
    ค่าวัสดุก่อสร้าง       
 
1.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้าง ภายในค่ายภาณุรังษี ด้านส่งกำลังบำรุง
1,181,720
11 ก.ย. 63
 
 
2.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงเก็บยุทโธปกรณ์ของ กช. (แผนจัดหาที่ 2)
17,359,392
1 ต.ค. 63
 
 
3.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและพัฒนา กช. (อาคาร กวก.กช.)
23,639,220
7 ต.ค. 63
 
 
4.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการย้ายที่ตั้ง รร.นส.ทบ. ระยะที่ 2
42,377,532
14 ต.ค. 63
 
 
5.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงสนามทำลาย สป.5 เสื่อมสภาพของ สพ.ทบ. จ.ลพบุรี
10,197,106
15 ต.ค. 63
 
 
6.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการสนามฝึกทางยุทธวิธีอเนกประสงค์ ทบ. ในพื้นที่ ศร.
25,381,495
15 ต.ค. 63
 
 
7.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนของ ทบ. ระยะที่ 2 เรือนแถวของ กช. และ นขต.กช.
4,962,741
8 ต.ค. 63
 
 
8.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างโรงนอนทหารจุ 150 คน (กห 06-7) พร้อมห้องน้ำ-ส้วม ของ พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร.
24,245,418
20 ต.ค. 63
 
 
9.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้าง ภายในค่ายบุรฉัตร ด้านส่งกำลังบำรุง (แผนจัดหาที่ 2)
1,660,267
12 ต.ค. 63
 
 
10.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอน และห้องน้ำห้องส้วม ของหน่วยใน ทบ. (กบร.กช. และ พัน.ช.คมศ.พล.ช.)
603,134
15 ต.ค. 63
 
 
11.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงเก็บยุทโธปกรณ์ของ กช. (แผนจัดหาที่ 1)
10,983,735
29 ต.ค. 63
 
 
12.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนในหน่วยทหารในพื้นที่ จ.ลพบุรี
4,789,730
3 พ.ย. 63
 
 
13.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนในหน่วยทหารในพื้นที่ จ.สระบุรี
760,163
3 พ.ย. 63
 
 
14.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนในหน่วยทหารในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร
764,253
4 พ.ย. 63
 
 
15.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนในหน่วยทหารในพื้นที่ กทม.
1,411,331
4 พ.ย. 63
 
 
16.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนในหน่วยทหารในพื้นที่ จ.นครปฐม
772,493
6 พ.ย. 63
 
 
17.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ พธ.ทบ. จ.นนทบุรี
881,378
6 พ.ย. 63
 
 
18.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงถนนภายในหน่วยทหาร ในพื้นที่ กทม.
4,555,149
6 พ.ย. 63
 
 
19.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนภายในหน่วยทหาร จ.ประจวบคีรีขันธ์
1,937,698
6 พ.ย. 63
 
 
20.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงถนนของ กช. และ นขต.กช. จว.ร.บ.
1,684,818
9 พ.ย. 63
 
 
21.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ชั้นนายร้อย ของ ทบ. เรือนแถวของ กช. และ นขต.
4,153,277
9 พ.ย. 63
 
 
22.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำของ กช. (ค่ายบุรฉัตร, ค่ายภาณุรังษี)
7,589,136
12 พ.ย. 63
 
 
23.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในที่ตั้งหน่วย (ค่ายวชิราลงกรณ์) ของ รพศ.๑
22,150,218
17 พ.ย. 63
 
 
24.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคารที่พักของ สพ.ทบ.
6,643,887
26 ม.ค. 64
 
 
25.
ค่าวัสดุก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ชำรุดรอบพุทธมณฑล
27,519,688
23 ก.พ. 64
 
 
26.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคาร สกศ.รร.จปร.
15,841,037
18 มี.ค. 64
 
 
27.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงสนาม ฮ. กบบ.ศคย.ทบ.
6,757,229
31 มี.ค. 64
 
 
28.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงลาน ค.ส.ล. ของ ดย.ทบ. (หลังอาคารแฟลตที่พัก)
771,190
25 มี.ค. 64
 
 
29.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ของ ดย.ทบ. (หน้าอาคารแฟลตที่พัก)
661,570
25 มี.ค. 64
 
 
30.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการย้ายที่ตั้ง รร.นส.ทบ. ระยะที่ 2
29,972,307
 
 
31.
ค่าครุภัณฑ์ โครงการย้ายที่ตั้ง รร.นส.ทบ. ระยะที่ 2
13,909,877
 
 
32.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารเรียน 120 คน ของ รร.ร.ศร.
10,359,000
 
 
33.
ค่าครุภัณฑ์ งานปรับปรุงอาคารเรียน 120 คน ของ รร.ร.ศร.
4,130,000
 
 
34.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารในพื้นที่ ปตอ.1 เขตหลักสี่ กทม. (เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19)
2,032,493
31 มี.ค. 64
 
 
35.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนหินเกล็ดภายในโครงการหน่วยทหารพันธุ์ดีของ กช.
727,200
30 มี.ค. 64
 
 
36.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวน จุ 64 ครอบครัว อาคารสงเคราะห์ ทบ.ส่วนกลาง พื้นที่บางเขนฯ
4,107,925
30 มี.ค. 64
 
 
37.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหาร 56 ครอบครัว หมายเลข 45-07 ของ สก.ทบ. (หลัง บก.ทบ.)
11,706,454
 
 
38.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานรื้อถอนอาคารสำเร็จรูป และขนย้ายเพื่อไปติดตั้งพร้อมก่อสร้างลานพื้นแข็ง จาก มทบ.11 ไป กรม สน.12 ฯ
3,412,036
 
           
    จ้างเหมา      
 
1.
จ้างเหมา โครงการก่อสร้างโรงเก็บยุทโธปกรณ์ ของ กช.
2,937,783
28 ก.ย. 63
 
 
2.
จ้างเหมา โครงการปรับปรุงและพัฒนา กช. งานก่อสร้างอาคาร บก.กวก.กช.
5,608,925
7 ต.ค. 63
 
 
3.
จ้างเหมา งานโครงการย้ายที่ตั้ง รร.นส.ทบ. ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
7,431,902
8 ต.ค. 63
 
 
4.
จ้างเหมา โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ ทบ. ระยะที่ 2 เรือนแถวของ กช. และ นขต.กช.
1,133,146
5 ต.ค. 63
 
 
5.
จ้างเหมา โครงการสนามฝึกทางยุทธวิธีอเนกประสงค์ ทบ. ในพื้นที่ ศร. ประจำปีงบประมาณ 2564
3,917,133
5 ต.ค. 63
 
 
6.
จ้างเหมา งานก่อสร้างโรงทหารจุ 150 คน (กห 06-7) พร้อมห้องน้ำ-ห้องส้วม ของ พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร.
4,964,157
8 ต.ค. 63
 
 
7.
จ้างเหมา โครงการก่อสร้างโรงเก็บยุทโธปกรณ์ ของ กรมการทหารช่าง (แผนจัดหาที่ 1)
2,724,444
22 ต.ค. 63
 
 
8.
จ้างเหมา โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ของ กช. (ค่ายบุรฉัตร,ค่ายภาณุรังษี)
1,136,743
29 ต.ค. 63
 
 
9.
จ้างเหมา งานปรับปรุงเรือนแถวงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายร้อย จุ 4 ครอบครัว ของ กองพันทหารช่างที่ 51 หมายเลข 489-32 (น.49) และงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ กรมทหารช่างที่ 11 กองพันทหารช่างที่ 602
910,249
4 พ.ย. 63
 
 
10.
จ้างเหมา งานโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในที่ตั้งหน่วย (ค่ายวชิราลงกรณ์) ของ กรมรบพิเศษที่ 1 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี
864,359
5 พ.ย. 63
 
 
11.
จ้างเหมา งานซ่อมปรับปรุงอาคารที่พักของ กรมสรรพาวุธทหารบก กรุงเทพฯ
2,280,070
19 ม.ค. 64
 
           
    ชิ้นส่วนซ่อม       
 
1.
ชิ้นส่วนซ่อม โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในที่ตั้งหน่วย (ค่ายวชิราลงกรณ์) ของ กรมรบพิเศษที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
574,743
10 พ.ย. 63
 
 
2.
ชิ้นส่วนซ่อม โครงการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่พระที่นั่งอัมพรสถานและวังทวีวัฒนา ระยะที่ 48
737,000
1 ธ.ค. 63
 
 
3.
ชิ้นส่วนซ่อม โครงการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่พระที่นั่งอัมพรสถานและวังทวีวัฒนา ระยะที่ 49
789,000
2 ก.พ. 64
 
 
4.
ชิ้นส่วนซ่อม โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดรอบพุทธมณฑล (สาย ก,ข และ ค) จังหวัดนครปฐม
819,833
18 ก.พ. 64
 
           
    ค่าอำนวยการ      
 
1.
ค่าอำนวยการ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่พระที่นั่งอัมพรสถานและวังทวีวัฒนา ระยะที่ 48
630,010
23 พ.ย. 63
 
 
2.
ค่าอำนวยการ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่พระที่นั่งอัมพรสถานและวังทวีวัฒนา ระยะที่ 49
749,160
29 ม.ค. 64
 
 
3.
ค่าอำนวยการ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่พระที่นั่งอัมพรสถานและวังทวีวัฒนา ระยะที่ 50
782,319
26 มี.ค. 64
 
           
   
ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2563
     
    ค่าวัสดุก่อสร้าง       
 
1.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนในพื้นที่ ศร. สำหรับการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ  
1,569,850
3 ต.ค. 62 
 
 
2.
ค่าวัสุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดรอบพุทธมณฑล (สาย ก, ข และ ค) สนง. พระพุทธศาสนาฯ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
27,891,274
17 ต.ค. 62
 
 
3.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงภายในค่ายภาณุรังษี ประจำปีงบประมาณ 2563
920,438
16 ต.ค. 62 
 
 
4.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน รพศ. 5 ค่ายขุนเณร จ.เชียงใหม่
4,426,278
28 ต.ค. 62
 
 
5.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงเส้นทางขึ้นที่ตรวจการณ์ ศป. จ.ลพบุรี
3,048,947
28 ต.ค. 62 
 
 
6.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงโรงนอน โรงทหาร 120 คน หมายเลข 465/38 ของ ช.21 จ.ราชบุรี
606,930
1 พ.ย. 62 
 
 
7.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างห้องน้ำสนาม ปรับพื้นที่การฝึก และการปรับปรุงเส้นทางในพื้นที่ รร.จปร. จ.นครนายก
3,978,456
1 พ.ย. 62 
 
 
8.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อยของ กช. และ นขต.กช. จ.ราชบุรี
3,221,938
4 พ.ย. 62 
 
 
9.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างโรงทหาร 90 คน, ห้องน้ำ-ห้องส้วม, โรงรถ 25 คัน 2 หัวโรง รวมลานพื้นแข็งหน้าอาคารและลาดล้างรถ (ขึ้นทางเดียว) ของ พัน.ช.คมศ.พล.ช. จ.ราชบุรี
18,264,023
5 พ.ย. 62
 
 
10.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการย้ายที่ตั้ง รร.นส.ทบ. ระยะที่ 2 จ.ประจวบคีรีขันธ์
62,173,824
5 พ.ย. 62
 
 
11.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงเก็บยุทโธปกรณ์ของ กช. จ.ราชบุรี
15,354,094
5 พ.ย. 62
 
 
12.
ค่าวัสดุก่อสร้าง  โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในที่ตั้งหน่วย (ค่ายวชิราลงกรณ์) ของ รพศ.1 (นสศ.)
17,257,955
6 พ.ย. 62
 
 
13.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและพัฒนา กช. จ.ราชบุรี
12,871,250
6 พ.ย. 62
 
 
14.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคารภายในค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี
1,228,630
6 พ.ย. 62
 
 
15.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนของ ทบ. เรือนแถวของ กช. และ นขต.กช. จ.ราชบุรี
6,573,081
6 พ.ย. 62
 
 
16.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามฝึกทางยุทธวิธีอเนกประสงค์ ทบ. ในพื้นที่ ศร. จ.ประจวบคีรีขันธ์
11,264,463
6 พ.ย. 62
 
 
17.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ นสศ. จ.ลพบุรี
937,105
7 พ.ย. 62
 
 
18.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ ศป. จ.ลพบุรี
707,365
7 พ.ย. 62
 
 
19.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ ศบบ. จ.ลพบุรี
1,053,840
7 พ.ย. 62
 
 
20.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ สส. กทม.
666,434
7 พ.ย. 62
 
 
21.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ สพ.ทบ. กทม.
528,847
7 พ.ย. 62
 
 
22.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ ยศ.ทบ. (วทบ.) กทม.
760,399 
8 พ.ย. 62
 
 
23.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ นรด. กทม.
562,991 
8 พ.ย. 62
 
 
24.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ ศร. กทม.
674,740 
8 พ.ย. 62
 
 
25.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ รร.นส.ทบ. จ.ประจวบคีรีขันธ์
555,890 
8 พ.ย. 62
 
 
26.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ กช. และ นขต.กช. จ.ราชบุรี
859,120 
8 พ.ย. 62
 
 
27.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ รร.จปร. จ.นครนายก
674,959 
8 พ.ย. 62
 
 
28.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ ศปภอ. ทบ.1
859,010 
8 พ.ย. 62
 
 
29.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ ยย.ทบ. กทม.
523,134 
8 พ.ย. 62
 
 
30.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ พธ.ทบ. จ.นนทบุรี
835,802 
8 พ.ย. 62
 
 
31.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงสนามทำลาย สป.5 เสื่อมสภาพ สพ.ทบ. กทม.
7,270,039 
11 พ.ย. 62
 
 
32.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวน 64 ครอบครัว ของ กช. (หมายเลข 465/34 ของ ช.11 พัน.111)
3,673,222 
2 มี.ค. 63
 
 
33.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวน 64 ครอบครัว ของ กช. (หมายเลข 468/34 ของ ช.11 พัน.602)
3,673,684 
2 มี.ค. 63
 
 
34.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวน 64 ครอบครัว ของ กช. (หมายเลข 466/34 ของ พัน.ช.คมศ.)
3,672,040 
2 มี.ค. 63
 
 
35.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างสนามฝึกทดสอบกำลังใจ (10 สถานี) และสนามฝึกขว้างลูกระเบิด ของ พัน.รพศ.ศสพ. ค่ายฝึกการรบพิเศษปากช่อง
753,903 
5 มี.ค. 63
 
 
36.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานต่อเติมอาคารพลับพลาพิธีสวนสนาม และปรับปรุงฟื้นฟูสนามฟุตบอล ศม. (เพิ่มเติม)
1,357,378 
10 มี.ค. 63
 
 
37.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานต่อเติมอาคารพลับพลาพิธีสวนสนาม และปรับปรุงฟื้นฟูสนามฟุตบอล ศม.
14,791,918 
19 มี.ค. 63 
 
 
38.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงโรงเลี้ยง หมายเลข 303/15 ของ กช.
1,654,855 
31 มี.ค. 63
 
 
39.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการแก้มลิงกุดอ้อพร้อมอาคารประกอบ ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
917,162 
16 เม.ย. 63
 
 
40.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการย้ายที่ตั้ง รร.นส.ทบ. ระยะที่ 2 (ส่วนที่ 2) จ.ประจวบคีรีขันธ์  
45,137,930 
16 เม.ย. 63
 
 
41.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการแก้มลิงโคกสะอาด ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 
4,899,757 
30 เม.ย. 63 
 
 
42.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคาร สกศ. รร.จปร. และสโมสร นนร.รร.จปร. (เพิ่มเติมปี 63) แผน 1  
12,757,034 
5 พ.ค. 63
 
 
43.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคาร สกศ. รร.จปร. และสโมสร นนร.รร.จปร. (เพิ่มเติมปี 63) แผน 2 
23,809,347 
5 พ.ค. 63
 
 
44.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคาร สกศ. รร.จปร. และสโมสร นนร.รร.จปร. (เพิ่มเติมปี 63) แผน 3 
12,808,584 
5 พ.ค. 63
 
 
45.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงแผนกโภชนาการและลิฟท์ส่งอาหาร ของ บก.ทบ. (เพิ่มเติมปี 63) 
2,462,121 
5 พ.ค. 63
 
 
46.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานทาสีรั้ว และปรับปรุงห้องน้ำกองรักษาการณ์ บก.ทบ. (เพิ่มเติมปี 63) 
596,990 
5 พ.ค. 63
 
 
47.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุง รร.ร.ศร. (เพิ่มเติมปี 63) 
22,870,000 
7 พ.ค. 63
 
 
48.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายสิบจุ 64 ครอบครัว หมายเลข 8/34 ของ สก.ทบ. 
8,824,377 
12 พ.ค. 63
 
 
49.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายสิบจุ 32 ครอบครัว หมายเลข 9/34 ของ สก.ทบ. 
4,566,670 
12 พ.ค. 63
 
 
50.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างเส้นทางเชื่อมถนนพระราม 5 ของแฟลตสวัสดิการข้าราชการ ทบ. พื้นที่ สก.ทบ. 
15,660,399 
12 พ.ค. 63
 
 
51.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือทบ.-มูลนิธิอุทกพัฒน์) ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ 
3,399,249 
18 พ.ค. 63
 
 
52.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือทบ.-มูลนิธิอุทกพัฒน์) ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ 
4,694,540 
18 พ.ค. 63
 
 
53.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือทบ.-มูลนิธิอุทกพัฒน์) ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ 
15,287,625 
18 พ.ค. 63
 
 
54.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะเร่งด่วน ปี 63 ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ 
15,719,488 
27 พ.ค. 63
 
 
55.
ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 62/63 ดำเนินการโดย ทบ. จ.นครสวรรค์ และ จ.พิษณุโลก  
8,880,259 
27 พ.ค. 63
 
 
56.
ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงป้ายนามหน่วยบริเวณประตูทางเข้า ศป. และ พล.ป. 
7,616,172 
28 พ.ค. 63 
 
     
 
    จ้างเหมา
 
 
1.
จ้างเหมา งานปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน รพศ. 5 ค่ายขุนเณร จ.เชียงใหม่
768,067 
25 ต.ค. 62
 
 
2.
จ้างเหมา งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อยของ กช. และ นขต.กช. จ.ราชบุรี 
928,332
2 พ.ย. 62
 
 
3.
จ้างเหมา โครงการก่อสร้างกองร้อยกองบังคับการและบริการกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง จังหวัดราชบุรี
3,850,836
2 พ.ย. 62
 
 
4.
จ้างเหมา โครงการย้ายที่ตั้ง รร.นส.ทบ. ระยะที่ 2 จ.ประจวบคีรีขันธ์
10,189,950
2 พ.ย. 62
 
 
5.
จ้างเหมา โครงการก่อสร้าง โรงเก็บเครื่องมือหนัก สายช่าง พร้อมลานพื้นแข็ง ของ กรมการทหารช่าง
1,605,715 
29 ต.ค. 62 
 
 
6.
จ้างเหมา โครงการปรับปรุงพัฒนาหน่วย ของ กรมการทหารช่าง
864,438
6 พ.ย. 62
 
 
7.
จ้างเหมา งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนของ ทบ. เรือนแถวของ กช. และ นขต.กช. จ.ราชบุรี 
1,334,243 
6 พ.ย. 62
 
 
8.
จ้างเหมา โครงการก่อสร้างสนามฝึกทางยุทธวิธีอเนกประสงค์ ทบ. ในพื้นที่ ศร. จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
1,936,590
6 พ.ย. 62
 
 
9.
จ้างเหมา งานซ่อมปรับปรุงอาคาร สกศ. รร.จปร. และสโมสร นนร.รร.จปร. (เพิ่มเติมปี 63) แผน 1 
4,599,790
1 พ.ค. 63
 
 
10.
จ้างเหมา งานซ่อมปรับปรุงอาคาร สกศ. รร.จปร. และสโมสร นนร.รร.จปร. (เพิ่มเติมปี 63) แผน2
10,792,600
1 พ.ค. 63
 
 
11.
จ้างเหมา งานซ่อมปรับปรุงอาคาร สกศ. รร.จปร. และสโมสร นนร.รร.จปร. (เพิ่มเติมปี 63) แผน 3 
4,162,530
1 พ.ค. 63
 
 
12.
จ้างเหมา งานปรับปรุงแผนกโภชนาการและลิฟท์ส่งอาหาร ของ บก.ทบ. (เพิ่มเติมปี 63) 
2,620,398
1 พ.ค. 63
 
 
13.
จ้างเหมา งานปรับปรุง รร.ร.ศร. (เพิ่มเติมปี 63)
4,317,330
5 พ.ค. 63 
 
 
14.
จ้างเหมา งานก่อสร้างเส้นทางเชื่อมถนนพระราม 5 ของแฟลตสวัสดิการข้าราชการ ทบ. พื้นที่ สก.ทบ.
2,728,253
8 พ.ค. 63 
 
 
15.
จ้างเหมา งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายสิบจุ 64 ครอบครัว หมายเลข 8/34 ของ สก.ทบ.  
3,242,640
8 พ.ค. 63
 
 
16.
จ้างเหมา งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายสิบจุ 32 ครอบครัว หมายเลข 9/34 ของ สก.ทบ. 
1,793,580
8 พ.ค. 63
 
 
17.
จ้างเหมา โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือทบ.-มูลนิธิอุทกพัฒน์) ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ 
2,531,434 
15 พ.ค. 63
 
 
18.
จ้างเหมา โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือทบ.-มูลนิธิอุทกพัฒน์) ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ 
517,447
15 พ.ค. 63
 
 
19.
จ้างเหมา โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะเร่งด่วน ปี 63 ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ 
1,801,567
27 พ.ค. 63
 
 
20.
จ้างเหมา โครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 62/63 ดำเนินการโดย ทบ. จ.นครสวรรค์ และ จ.พิษณุโลก 
903,004
27 พ.ค. 63
 
 
21.
จ้างเหมา งานปรับปรุงป้ายนามหน่วยบริเวณประตูทางเข้า ศป. และ พล.ป.  
3,223,254
27 พ.ค. 63
 
 
จ้างเหมาสำรวจ ทดสอบ และวิเคราะห์น้ำบาดาล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ
724,130
27 พ.ค. 63
 
           
    ซื้อบริการเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ      
 
1.
ซื้อบริการฯ งานต่อเติมอาคารพลับพลาพิธีสวนสนามและปรับปรุงฟื้นฟูสนามบอล ของศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จ.สระบุรี
4,290,000
23 มี.ค. 63
 
 
2.
ซื้อบริการฯ งานโครงการแก้มลิงเสม็ดพร้อมอาคารประกอบ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
4,085,000
30 เม.ย. 63
 
 
3.
ซื้อบริการฯ งานโครงการแก้มลิงหน้าฝายโคกสะอาด ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
2,416,500
13 พ.ค. 63
 
 
4.
ซื้อบริการฯ งานโครงการแก้มลิงกุดอ้อพร้อมอาคารประกอบ ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
6,335,000
30 เม.ย. 63
 
 
5.
ซื้อบริการฯ โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือ ทบ. - มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ) ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์
4,822,500
25 พ.ค. 63
 
 
6.
ซื้อบริการฯ โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือ ทบ. - มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ) ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น
2,261,000
25 พ.ค. 63
 
 
7.
ซื้อบริการฯ โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือ ทบ. - มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ) ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์
48,000,500
29 พ.ค. 63
 
 
8.
ซื้อบริการฯ โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือ ทบ. - มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ) ในพื้นที่ จ.แพร่
29,670,500
29 พ.ค. 63
 
 
9.
ซื้อบริการฯ โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือ ทบ. - มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ) ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ
4,277,500
25 พ.ค. 63
 
 
10.
ซื้อบริการฯ โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ
2,856,000
10 มิ.ย. 63
 
 
11.
ซื้อบริการฯ โครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 ดำเนินการโดย กองทัพบก ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ และ จ.พิษณุโลก
1,440,000
10 มิ.ย. 63
 
           
    ชิ้นส่วนซ่อม 
 
 
1.
ชิ้นส่วนซ่อม โครงการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่พระที่นั่งอัมพรสถานและวังทวีวัฒนา ระยะที่ 42 
816,000
8 ต.ค. 62
 
 
2.
ชิ้นส่วนซ่อม โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดรอบพุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
683,820
21 ต.ค. 62
 
 
3.
ชิ้นส่วนซ่อม งานปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน รพศ.๕ ค่ายขุนเณร จ.เชียงใหม่
509,923
30 ต.ค. 62
 
 
4.
ชิ้นส่วนซ่อม โครงการก่อสร้าง ร้อย.บก.พัน.ช.คมศ.พล.ช. จ.ราชบุรี
564,483.67
7 พ.ย. 62
 
 
5.
ชิ้นส่วนซ่อม งานปรับปรุงสนามทำลาย สป.5 เสื่อมสภาพ สพ.ทบ. จ.ลพบุรี
1,470,119
13 พ.ย. 62
 
 
6.
ชิ้นส่วนซ่อม โครงการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่พระที่นั่งอัมพรสถานและวังทวีวัฒนา ระยะที่ 43
567,000
6 ก.พ. 63 
 
 
7.
ชิ้นส่วนซ่อม โครงการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่พระที่นั่งอัมพรสถานและวังทวีวัฒนา ระยะที่ 44
619,000 
4 มี.ค. 63 
 
 
8.
ชิ้นส่วนซ่อม โครงการแก้มลิงกุดอ้อพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
2,549,084
21 เม.ย. 63 
 
 
9.
ชิ้นส่วนซ่อม โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือ กองทัพบก - มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ) จังหวัดชัยภูมิ
658,460 
18 พ.ค. 63
 
 
10.
ชิ้นส่วนซ่อม โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือ กองทัพบก - มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ) จังหวัดแพร่
5,681,647
18 พ.ค. 63
 
 
11.
ชิ้นส่วนซ่อม โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือ กองทัพบก - มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ) จังหวัดนครสวรรค์
4,202,944
18 พ.ค. 63
 
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 

 

 

 

 

 

 

index