ประกาศแผนฯ
 
E-Bidding
 
สาระสำคัญของสัญญา
 
ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง)
  ราคากลาง
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

.  ::  กจห.กช. (สายงานก่อสร้าง)   ::   

ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 
ลำดับ
เรื่อง
งบประมาณ
หมายเหตุ
   
ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2567
   
    ค่าอำนวยการ    
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถว น.ประทวน 10 ครอบครัว 41338 และ 44325 ของ ศร.พัน.1 และ ศร.พัน.2  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถว น.ประทวน 10 ครอบครัว 6931 ของ รร.นส.ทบ  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถว น.ประทวน 10 ครอบครัว 39013 , 39113 ของ ศสร  
  โครงการปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยง โรงประกอบเลี้ยง โรงนอนทหาร และห้องน้ำ-ห้องส้วม ทบ. (ระยะที่ 2) ของ ศสร. ประจำปีงบประมาณ 2567  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวน ๔๘ ครอบครัว (๖๙๑๖) หมายเลข ๑๘/๔๖ ของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวน ๘๐ ครอบครัว (กห ๐๔-๓) หมายเลข ๑๘/๒๗ ของ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวน ๘๐ ครอบครัว (๖๔๙๘) หมายเลข ๘๔/๓๑ ของ กรมยุทธศึกษาทหารบก  
  โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนของกองทัพบก (ระยะที่ ๒) ในพื้นที่ จังหวัดราชบุรี  
  โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนของกองทัพบก ระยะที่ ๒ พื้นที่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่  
  งานซ่อมปรับปรุงโรงทหาร ๙๐ คน หมายเลข ๒/๒๕ ของ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวน ๖๔ ครอบครัว หมายเลข ๔๖๗/๓๔ ของ กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง  
  โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนของ ทบ. (ระยะที่ ๒) ของ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 206/22 ของ กองพลทหารปืนใหญ่ และ หมายเลข 269/14 ของ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 712 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 71  
  งานซ่อมปรับปรุงโรงทหาร ๑๒๐ คน หมายเลข ๒๗๕/๒๑ ของ กองพลทหารปืนใหญ่  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๕๙๓/๓๘ ของ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก  
  งานซ่อมปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วมทหาร หมายเลข ๒๗๔/๒๙ ของ ศูนย์การทหารม้า  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ค.๒๐๕/๑๓, ค.๒๐๗/๑๓ ของ ศูนย์การบินทหารบก  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๑๗๘/๒๒, ๓๖๐/๒๘ ของ ศนย์การทหารม้า  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๓๘๖/๑๔ ของ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๓ กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๑  
  งานปรับปรุงตึกลิ้นจี่ กิตติขจร หมายเลข 7/77 ของ รพ.รร.6  
  งานปรับปรุงหอพักลดาวัลย์ (อาคารหอพักพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล ๘ ชั้น) หมายเลข ๑๘๑/๓๖ ของ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  งานซ่อมปรับปรุงภายในค่ายบุรฉัตร  
  งานซ่อมอาคารบ้านรับรอง (ระดับ พล.อ.) 2 ชั้น หมายเลข 4059 ร.1 รอ  
  งานก่อสร้างแผงบังตาแฟลต สสน.บก.ทบ  
  โครงการเสริมสร้างความปลอดภัย คลังการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ (ระยะที่ ๒) ในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี  
  งานซ่อมปรับปรุงอาคารโรงเก็บปืนจุ 6 กระบอก หมายเลข 623/31 ของ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 3 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 แบบ 5656  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก และหน่วยขึ้นตรง ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  
  งานซ่อมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด  
  งานปรับปรุงอาคารหน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการโดย กองพันทหารช่างที่ 111 กรมทหารช่างที่ 11  
  งานซ่อมปรับปรุงคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒,๔ หมายเลข ๑๑๔/๔๑ ของ กองพันรบพิเศษที่ ๒ กรมรบพิเศษที่ ๔  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ๘ ครอบครัว (๒๐๙๗) หมายเลข ๑๙/๙๖,๒๐/๙๖,๒๑/๙๖ ของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  
  โครงการเสริมสร้างหน่วย (ระยะที่ ๒) งานก่อสร้างโรงเลี้ยงและที่ประกอบเลี้ยง แบบ ทหารบก ๐๘-๔ กองหนุน ของ ช.๑๑ พัน.๑๑๑  
  งานซ่อมปรับปรุงถนนทางเข้าอาคารแฟลตสวัสดิการ (สูง ๑๘ ชั้น) หมายเลข ๑๔๕/๖๓ ของ กรมสวัสดิการทหารบก  
  งานก่อสร้างหอตรวจการณ์ ของ กองพันทหารช่างที่ 602 กรมทหารช่างที่ 11  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยส่วนกลาง ประจำปี ๒๕๖๗ (หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน)  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา กรมการทหารสื่อสาร ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (พื้นที่กรุงเทพมหานคร)  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ๑๒ ครอบครัว (๖๘๓๕) หมายเลข ๔๕๖/๓๔ ของ กองพลทหารช่าง  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก และ หน่วยขึ้นตรง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ ๔  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ๑๐ ครอบครัว (๒๘๖๓) หมายเลข ๓๐๖/๐๓ ของ ศูนย์การทหารปืนใหญ่  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ๘ ครอบครัว (กห ๐๓-๗) หมายเลข ๔๑๕/๓๘ ของ กองพันทหารราบที่ ๒ ศูนย์การทหารราบ  
  งานปรับปรุงอาคาร หน่วยฝึกทหารใหม่ ในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี ,จังหวัดอยุธยา และ จังหวัดนครนายก  
  งานปรับปรุงอาคาร หน่วยฝึกทหารใหม่ ในพื้นที่ จังหวัดราชบุรี , จังหวัดกาญจนบุรี และ จังหวัดนครปฐม  
  งานซ่อมปรับปรุงอาคารที่รับประทานอาหาร หมายเลข ๑๔๒/๔๐ ของ ศูนย์การกำลังสำรอง  
  งานก่อสร้างสนามยิงปืน ๑,๐๐๐ นิ้ว (ในเมือง) แบบ กองทัพบก ๕๖๓๑ กองหนุน ของ กองพันนักเรียนนายสิบ กรมนักเรียน โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยส่วนกลาง ของ กรมยุทธศึกษาทหารบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
  โครงการซ่อมปรับปรุงถนนภายในหน่วยทหารของกองทัพบก (ระยะที่ ๓) พื้นที่กรุงเทพมหานคร  
  งานก่อสร้างเรือนแถวนายสิบ จุ ๑๐ ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคาร ของ กองร้อยทหารช่างสะพานผสมที่ 18 และ กองพันทหารช่างที่ 602 กรมทหารช่างที่ 11  
  งานก่อสร้างโรงครัว ๑๐๐-๒๐๐ คน ของ กองพันบริการ กองบริการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่  
  งานปรับปรุงลานจอดพื้นที่ ๑๕,๙๐๐ ตารางเมตร และระบบไฟฟ้าแสดงที่ตั้ง สนามเฮลิคอปเตอร์ กองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้าย กองทัพบก (กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์)  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา กรมการทหารสื่อสาร ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร)  
  งานก่อสร้างห้องน้ำ - ส้วมทหาร ของ กองพันรบพิเศษที่ ๑ กรมรบพิเศษที่ ๔  
  โครงการซ่อมปรับปรุงถนนภายในหน่วยทหารของกองทัพบก (ระยะที่ ๓) ของ หน่วยขึ้นตรง กรมการทหารช่าง  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา หน่วยข่าวกรองทางทหาร และ กองพันข่าวกรองทางทหาร (ระยะที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
  โครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์การทหารราบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
  โครงการย้ายที่ตั้ง โรงเรียนนายสิบทหารบก (ระยะที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
  โครงการปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำในหน่วยทหารของกองทัพบก  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา หน่วยข่าวกรองทางทหาร และ กองพันข่าวกรองทางทหาร (ระยะที่ ๒) งานก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน ๑๐ ครอบครัว แบบ ๙๑๘๑ กองหนุน ของ กองพันข่าวกรองทางทหาร  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา กองพลทหารปืนใหญ่  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา ของ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยส่วนกลาง กรมการทหารช่าง (ค่ายบุรฉัตร จังหวัดราชบุรี)  
  งานก่อสร้างโรงจุรถ ๑๐ คัน (๑ หัวโรง) ของ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๓ กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๑  
  งานปรับปรุงระบบระบายน้ำ ภายใน กรมรบพิเศษที่ ๔  
  งานก่อสร้างสนามยิงปืน ๑,๐๐๐ นิ้ว (ในเมือง) แบบ ทหารบก ๕๖๓๑ กองหนุน ของ กองพันรบพิเศษที่ ๑ กรมรบพิเศษที่ ๒  
  งานซ่อมปรับปรุงโรงงานทำเสบียง หมายเลข ๗๐/๘๖ ของ แผนกส่งกำลังเสบียง กรมพลาธิการทหารบก  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ และ หน่วยขึ้นตรง  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก  
  งานก่อสร้างหอฝึกลงทางดิ่ง ของ โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ แบบ ๑๔๖/๕๑ (กรมรบพิเศษที่ ๔)  
  งานก่อสร้างหอฝึกลงทางดิ่ง ของ โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ แบบ ๑๔๖/๕๑ (กรมรบพิเศษที่ ๕)  
  งานก่อสร้างหอฝึกลงทางดิ่ง ของ โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ แบบ ๑๔๖/๕๑ ในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี  
     
 
    ชิ้นส่วนซ่อม
 
  งานซ่อมปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม หมายเลข 183/29 ของ ศูนย์การกำลังสำรอง และงานซ่อมปรับปรุง โรงนอนทหาร 200 คน หมายเลข 85/34 ของ ศูนย์การกำลังสำรอง  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวน 80 ครอบครัว (กห 04-3) หมายเลข 18/27 ของ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวน 48 ครอบครัว (6916) หมายเลข 18/46 ของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวน 80 ครอบครัว (6498) หมายเลข 84/31 ของ กรมยุทธศึกษาทหารบก  
  งานซ่อมปรับปรุงโรงทหาร 90 คน หมายเลข 2/25 ของ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวน 64 ครอบครัว (6915) หมายเลข 467/34 ของ กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว (กห 04-1) หมายเลข 178/22, 360/28 ของ ศูนย์การทหารม้า  
  งานซ่อมปรับปรุงโรงทหาร 90 คน หมายเลข 207/29 ของ กองพันทหารช่างที่ 51  
  งานซ่อมปรับปรุงโรงเลี้ยง 500 คน หมายเลข 57/29 ของ กองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และงานซ่อมปรับปรุงโรงครัว 100-200 คน หมายเลข 56/29 ของ กองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
  งานซ่อมปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วมทหาร หมายเลข 274/29 ของ ศูนย์การทหารม้า  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข ค.205/13, ค.207/13 ของ ศูนย์การบินทหารบก  
  งานซ่อมปรับปรุงโรงทหาร 120 คน หมายเลข 275/21 ของ กองพลทหารปืนใหญ่  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 45/31 ของ กองพลรบพิเศษที่ 1 และงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 55/27 ของ กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 2  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 206/22 ของ กองพลทหารปืนใหญ่ และงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 269/14 ของ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 712 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 71  
  งานซ่อมปรับปรุงโรงทหาร 60 คน หมายเลข 41/36 ของ กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 593/38 ของ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 3  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 386/14 ของ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 3 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1  
  งานปรับปรุงตึกลิ้นจี่ กิตติขจร หมายเลข 7/77 ของ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  งานปรับปรุงหอพักลดาวัลย์ (อาคารหอพักพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล 8 ชั้น) หมายเลข 181/36 ของ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  งานซ่อมปรับปรุงภายในค่ายภาณุรังษี ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้านการส่งกำลังบำรุง  
  งานซ่อมอาคารบ้านรับรอง (ระดับ พล.อ.) 2 ชั้น หมายเลข 40/59 ของ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์  
  งานก่อสร้างแผงบังตา แฟลต ส่วนสนับสนุนกองบัญชาการกองทัพบก  
  งานซ่อมปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  
  โครงการเสริมสร้างความปลอดภัย คลัง การส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ (ระยะที่ ๒) ในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี  
  งานซ่อมแซมสนามแข่งขันและที่พักนักกีฬา สำหรับการแข่งขันกีฬาภายใน กองทัพบก ครั้งที่ ๗๑ ประจำปี ๒๕๖๗  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา กรมการทหารสื่อสาร ระยะที่ ๒ (พื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ในพื้นที่ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน)  
  งานซ่อมปรับปรุงคลัง สป.๒-๔ หมายเลข ๑๑๔/๔๑ ของ กองพันรบพิเศษที่ ๒ กรมรบพิเศษที่ ๔  
  งานก่อสร้างหอตรวจการณ์ ของ กองพันทหารช่างที่ ๖๐๒ กรมทหารช่างที่ ๑๑  
  งานซ่อมปรับปรุงถนนทางเข้าอาคารแฟลตสวัสดิการ (สูง ๑๘ ชั้น) หมายเลข ๑๔๕/๖๓ ของ กรมสวัสดิการทหารบก  
  โครงการซ่อมปรับปรุงถนนภายในหน่วยทหารของ ทบ. (ระยะที่ ๓) พื้นที่ กรุงเทพมหานคร  
  งานก่อสร้างสนามยิงปืน ๑,๐๐๐ นิ้ว (ในเมือง) แบบ ทบ.๕๖๓๑ น. ของ กองพันนักเรียนนายสิบ กรมนักเรียน โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารสัญญาบัตร ๔๐ ครอบครัว หมายเลข ๘๖/๓๖ ของ กรมยุทธศึกษาทหารบก และงานซ่อมปรับปรุง บ้านพักนายพัน หมายเลข ๒๒/๑๒ ของ กรมยุทธศึกษาทหารบก  
  งานซ่อมปรับปรุงอาคารที่รับประทานอาหาร หมายเลข ๑๔๒/๔๐ ของ ศูนย์การกำลังสำรอง  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ๘ ครอบครัว (กห ๐๓-๗) หมายเลข ๔๑๕/๓๘ ของ กองพันทหารราบที่ ๒  
  งานก่อสร้างสนามทดสอบกำลังใจ (๑๑ สถานี) แบบ ทบ.๖๕๘๒ ของ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ ๔  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ๑๒ ครอบครัว (๖๘๓๕) หมายเลข ๔๕๖/๓๔ ของ กองพลทหารช่าง  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา กรมการทหารสื่อสาร ระยะที่ ๒ (พื้นที่ กรุงเทพมหานคร)  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ๑๐ ครอบครัว (๒๘๖๓) หมายเลข ๓๐๖/๐๓ ของ ศูนย์การทหารปืนใหญ่  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ๘ ครอบครัว (๒๐๙๗) หมายเลข ๑๙/๙๖ , ๒๐/๙๖ และ ๒๑/๙๖ ของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  
  งานซ่อมปรับปรุงโรงนอนทหารจุ ๙๐ คน หมายเลข ๑๑๙๕/๔๐ ชอง ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ ๒ และงานซ่อมปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม หมายเลข ๑๑๙๖/๔๐ ของ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ ๒  
  งานซ่อมปรับปรุงอาคารโรงเก็บปืนจุ ๖ กระบอก หมายเลข ๖๒๓/๓๑ ของ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๓ กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๑ แบบ ๕๖๕๖  
  งานก่อสร้างโรงครัว ๑๐๐-๒๐๐ คน ของ กองบริการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่  
  งานก่อสร้างเรือนแถวนายสิบจุ ๑๐ ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคาร ของ กองร้อยทหารช่างสะพานผสม และ กองพันทหารช่างที่ ๖๐๒ กรมทหารช่างที่ ๑๑  
  งานปรับปรุงลานจอดพื้นที่ ๑๕,๙๐๐ ตร.ม. และระบบไฟฟ้าแสดงที่ตั้ง สนาม ฮ. ของ กองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้าย กองทัพบก (กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์)  
  โครงการซ่อมปรับปรุงถนนภายในหน่วยทหารของ กองทัพบก (ระยะที่ ๓) ของ หน่วยขึ้นตรง กรมการทหารช่าง  
  งานก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วมทหาร ของ กองพันรบพิเศษที่ ๑ กรมรบพิเศษที่ ๔  
  งานก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน ๑๐ ครอบครัว แบบ ๙๑๘๑ น. ของ กองพันข่าวกรองทางทหาร  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา ข่าวกรองทางทหาร และ กองพันข่าวกรองทางทหาร (ระยะที่ ๒)  
  โครงการพัฒนาและปรับปรุง ศูนย์การทหารราบ  
  โครงการปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำในหน่วยทหาร ของ กองทัพบก ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา ของ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (ในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี)  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา กองพลทหารปืนใหญ่  
  งานก่อสร้างโรงจอดรถ จุ ๑๐ คัน (๑ หัวโรง) ของ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๓ กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๑  
  งานก่อสร้างสนามยิงปืน ๑,๐๐๐ นิ้ว (ในเมือง) แบบ ทบ.๕๖๓๑ น. ของ กองพันรบพิเศษที่ ๑ กรมรบพิเศษที่ ๒  
  งานปรับปรุงระบบระบายน้ำ ภายใน กรมรบพิเศษที่ ๔  
  งานซ่อมปรับปรุงโรงงานทำเสบียง หมายเลข ๗๐/๘๖ ของ แผนกส่งกำลังเสบียง กองเกียกกาย กรมพลาธิการทหารบก  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก และหน่วยขึ้นตรง  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา ของ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (ในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก)  
  งานก่อสร้างหอฝึกลงทางดิ่ง ของ โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ แบบ ๑๔๖/๕๑ ของ กรมรบพิเศษที่ ๑ และ กรมรบพิเศษที่ ๒  
  งานก่อสร้างหอฝึกลงทางดิ่ง ของ โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ แบบ ๑๔๖/๕๑ ของ กรมรบพิเศษที่ ๔  
  งานก่อสร้างหอฝึกลงทางดิ่ง ของ โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ แบบ ๑๔๖/๕๑ ของ กรมรบพิเศษที่ ๕  
         
    จ้างเหมา    
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว (กห 04-1) หมายเลข 69/31 ของ โรงเรียนนายสิบทหารบก  
  งานซ่อมปรับปรุงโรงทหาร 90 คน หมายเลข 2/25 ของ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก  
  งานซ่อมปรับปรุงโรงทหารจุ 90 คน หมายเลข 207/29 ของ กองพันทหารช่างที่ 51  
  โครงการปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงประกอบเลี้ยง โรงนอนทหาร และห้องน้ำ-ห้องส้วม ของ กองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
  งานซ่อมปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วมทหาร หมายเลข 274/29 ของ ศูนย์การทหารม้า  
  งานซ่อมปรับปรุงโรงทหาร 60 คน หมายเลข 41/36 ของ กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง  
  งานซ่อมปรับปรุงโรงทหาร 120 คน หมายเลข 275/21 ของ กองพลทหารปืนใหญ่  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว (4667) หมายเลข 386/14 ของ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 3 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1  
  งานปรับปรุงตึกลิ้นจี่ กิตติขจร หมายเลข 7/77 ของ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  งานซ่อมปรับปรุงภายในค่ายบุรฉัตร  
  งานซ่อมปรับปรุงภายในค่ายภาณุรังษี  
  งานก่อสร้างแผงบังตาแฟลตส่วนสนับสนุนกองบัญชาการกองทัพบก  
  งานซ่อมอาคารบ้านรับรอง (ระดับ พล.อ.) 2 ชั้น หมายเลข 40/59 ของ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์  
  งานก่อสร้างโรงครัว ๑๐๐-๒๐๐ คน ของ กองพันบริการ กองบริการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่  
  งานก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วมทหาร ของ กองพันรบพิเศษที่ ๑ กรมรบพิเศษที่ ๔  
  โครงการปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำในหน่วยทหารของกองทัพบก ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร  
  งานก่อสร้างโรงจอดรถ จุ 10 คัน (1 หัวโรง) แบบ ทบ.2415 ด. ของ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 3 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1  
  งานปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน กรมรบพิเศษที่ 4  
  งานก่อสร้างหอฝึกลงทางดิ่ง ของโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ แบบ ๑๔๖/๕๑ ของ กรมรบพิเศษที่ ๔  
  งานก่อสร้างหอฝึกลงทางดิ่ง ของโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ แบบ ๑๔๖/๕๑ ของ กรมรบพิเศษที่ ๕  
         
    ค่าครุภัณฑ์    
  งานซ่อมปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม หมายเลข 183/29 ของ ศูนย์การกำลังสำรอง และงานซ่อมปรับปรุง โรงนอนทหาร 200 คน หมายเลข 85/34 ของ ศูนย์การกำลังสำรอง  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวน 80 ครอบครัว (กห 04-3) หมายเลข 18/27 ของ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก  
  งานซ่อมปรับปรุงโรงทหาร ๙๐ คน หมายเลข ๒/๒๕ ของ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๔๕/๓๑ ของ พล.รพศ.๑ และงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๕๕/๒๗ ของ รพศ.๒ พัน.๑  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา กรมการทหารสื่อสาร ระยะที่ ๒ (พื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา กรมการทหารสื่อสาร ระยะที่ ๒ (พื้นที่ กรุงเทพมหานคร)  
  งานซ่อมปรับปรุงโรงนอนทหารจุ ๖๐ คน หมายเลข ๒๖๑/๔๔ ของ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ ๔ แบบ กห ๐๖-๔ และงานซ่อมปรับปรุงอาคารตึกแถวนายพันจุ ๖ ครอบครัว หมายเลข ๒๓๙/๔๐ ของ ของ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ ๔ แบบ ทบ.๖๑๑๐  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ๑๐ ครอบครัว (๒๘๖๓) หมายเลข ๓๐๖/๐๓ ของ ศูนย์การทหารปืนใหญ่  
  งานปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ของหน่วยฝึกทหารใหม่ พื้นที่ จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม และ จังหวัดกาญจนบุรี  
  งานปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ของหน่วยฝึกทหารใหม่ พื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่  
  งานปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ของหน่วยฝึกทหารใหม่ พื้นที่ จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครนายก และ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
  งานปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ของหน่วยฝึกทหารใหม่ พื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารสัญญาบัตร ๔๐ ครอบครัว หมายเลข ๘๖/๓๖ ของ กรมยุทธศึกษาทหารบก และงานซ่อมปรับปรุงบ้านพักนายพัน หมายเลข ๒๒/๑๒ ของ กรมยุทธศึกษาทหารบก  
  งานปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ของหน่วยฝึกทหารใหม่ พื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ๘ ครอบครัว (กห ๐๓-๗) หมายเลข ๔๑๕/๓๘ ของ กองพันทหารราบที่ ๒ ศูนย์การทหารราบ  
  งานปรับปรุงลานจอดพื้นที่ ๑๕,๙๐๐ ตร.ม. และระบบไฟฟ้าแสดงที่ตั้ง สนาม ฮ. ของ กองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้าย กองทัพบก (กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์)  
  งานก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วมทหาร ของ กองพันรบพิเศษที่ ๑ กรมรบพิเศษที่ ๔  
  โครงการปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำในหน่วยทหาร ของ กองทัพบก ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร  
  งานซ่อมปรับปรุงสระว่ายน้ำ ขนาด ๒๕ เมตร หมายเลข ๗๑๔/๓๔ ของ กรมทหารช่างที่ ๑๑ และงานซ่อมปรับปรุงโรงทหาร ๖๐ คน หมายเลข ๕๓๐/๓๔ ของ กองพันทหารช่างที่ ๖๐๒ กรมทหารช่างที่ ๑๑  
  งานก่อสร้างสนามยิงปืน ๑,๐๐๐ นิ้ว (ในเมือง) แบบ ทบ.๕๖๓๑ น. ของ กองพันรบพิเศษที่ ๑ กรมรบพิเศษที่ ๒  
  งานซ่อมปรับปรุงโรงงานทำเสบียง หมายเลข ๗๐/๘๖ ของ แผนกส่งกำลังเสบียง กองเกียกกาย กรมพลาธิการทหารบก  
         
   
ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2566
   
    จ้างเหมา    
  งานซ่อมเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 266/18 ของ ป.72 พัน.722 จ.ลพบุรี  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 127/38 ของ รพศ.4 พัน.1 และงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 93/39 ของ รพศ.4 พัน.2  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา นปอ. และ นขต. ในพื้นที่ จว.ส.ฎ. ประจำปี 2566  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา นปอ. และ นขต. ในพื้นที่ จว.อ.ย. ประจำปี 2566  
  โครงการปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำในหน่วยทหารของ ทบ. ระบบระบายน้ำ ของ ปตอ.1  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 12 ครอบครัว หมายเลข 564/32 , 565/32 ของ ศป. ประจำปีงบประมาณ 2566  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยส่วนกลาง ของหน่วย นสศ. จว.ล.บ. ประจำปีงบประมาณ 2566  
  งานปรับปรุงคลัง สป.5 หมายเลข 47/41,48/41,49/41,41/994,41/995,41/996,996/41 ของ ศร.  
  งานปรับปรุงคลังกระสุนและวัตถุระเบิด หมายเลข 8/26,15/19 ของ ศศท.  
  งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.พัน. อาคารหมายเลข 561/01 ของ รร.กสร.ศสร.  
  โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยคลัง สป.5 ระยะที่ 2  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 328/33 ของ ขกท.  
  งานซ่อมคัง สป.5 หมายเลข 712/42 ของ ช.11 พัน.602  
  โครงการปรับปรุงอาคารเลี้ยง โรงประกอบเลี้ยง โรงนอนทหาร และห้องน้ำ-ห้องส้วม (ระยะที่ 2)  
  งานก่อสร้างหลังคาโค้งเอนกประสงค์ ของ ดย.ทบ. กทม.  
  งานปรับปรุงเรือนแถว กรม ขส.ทบ. จุ 10 ครอบครัว หมายเลข 10/12  
  โครงการเสริมสร้างหน่วย (ระยะที่2) ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ จุ 10 คัน (1 หัวโรง) แบบ ทบ.2415 ด. ของ ปตอ.1 พัน.7  
  งานปรับปรุงคลัง สป.5 หมายเลข 555/20 , 556/20, 557/20, 558/20 ของ รร.กสร.ศสร.  
  งานก่อสร้างสนามฝึกกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง 1 สนาม ของ ศฝยว.ทบ. จว.ลพบุรี  
  งานซ่อมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสร้างของหน่วยส่วนกลาง ของ กช.  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลต นป. จุ 80 ครอบครัว (แบบ 6898) หมายเลข 465/30 ของ ช.พัน.51  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลต นป. 10 ครอบครัว หมายเลข 477/27 ของ พัน.บก.กบร.ศป.  
  งานซ่อมปรับปรุงอาคารพลับพลาสวนสนาม ศม. ค่ายอดิศร อ.เมือง จ.สระบุรี  
  งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทบ. หมายเลข 2/36 ชอง กบ.ทบ.  
  งานแก้มลิงกุดก้อม พร้อมอาคารประกอบ ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีษะเกษ  
  งานแก้มลิงกุดเซียม พร้อมอาคารประกอบ ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีษะเกษ  
  งานแก้มลิงร่องชี พร้อมอาคารประกอบ ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีษะเกษ  
  งานแก้มลิงหนองกุดสร้าง พร้อมอาคารประกอบ ต.หนองอึ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีษะเกษ  
  งานซ่อมปรับปรุงอาคาร หมายเลข 5/78 ของ กวก.สพ.ทบ.  
  งานซ่อมปรับปรุงกองบริการ หมายเลข 03/72 ของ สพ.ทบ.  
  งานปรับปรุงท่อน้ำฝน บก.ทบ.  
  งานซ่อมปรับปรุงอาคารโรงทหาร หมายเลข 26/52 ของ ศทส.สส.  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารสัญญาบัตร หมายเลข 3/18 ของ ป.1  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลต นป. 20 ครอบครัว หมายเลข 162/41 ของ ม.1 รอ.  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลต นป. 10 ครอบครัว (แบบ 4667) หมายเลข 270/14 ของ ป.71 พัน.713 จว.ล.บ.  
  งานรื้อถอนอาคารสำเร็จรูป และขนย้ายไปติดตั้งพร้อมก่อสร้างลานพื้นแข็งจากื้นที่ มทบ.11 แจ้งวัฒนะไป กรม สน.12 พล.ม.2 รอ. จว.ส.บ.  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลต นป. 10 ครอบครัว (แบบ 4667) หมายเลข 272/14 ของ ป.71 พัน.721 จว.ล.บ.  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารสัญญาบัตร จุ 10 ครอบครัว (แบบ 4668) หมายเลข 10/18 ของ ป.71 พัน.711 จว.ล.บ.  
  งานซ่อมปรับปรุงอาคารโรงทหาร หมายเลข 27/52 ของ ศทส.สส.  
  งานรื้อถอนอาคารสำเร็จรูป และขนย้ายไปติดตั้งพร้อมก่อสร้างลานพื้นแข็งจากื้นที่ มทบ.11 แจ้งวัฒนะไป กส.ทบ. จว.นครปฐม  
  งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.กศ.รร.ป.ศป. หมายเลข 136/95 และ อาคาร บก.กวก.ศป. หมายเลข 137-95 ของ ศป. จว.ล.บ.  
  งานซ่อมปรับปรุงอาคาร ของ ศร.  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 12 ครอบครัว หมายเลข 628/38 ของ ช.11 พัน.111  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวนจุ 12 ครอบครัว หมายเลข 1/23 ของ สลก.ทบ.กทม.  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวนจุ 12 ครอบครัว หมายเลข 319/40 ของ พัน.ช.คมศ.พล.ช.  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 597/35 ของ พัน.ช.คมศ.พล.ช. จว.รบ.  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 12 ครอบครัว หมายเลข 25/28 ของ สส.  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 592/35 ของ กคช.กช.  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 289/25 ของ ช.11 พัน.111  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 36/10, 37/10 ของ ศซส.สพ.ทบ.  
 
     
    ชิ้นส่วนซ่อม    
  งานก่อสร้างโรงจอดรถสายพาน ๘ ช่องจอด ของ กองร้อยทหารช่างสะพานผสม  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๕๔๑/๙๘ ของ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๒ กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา  
  โครงการพัฒนาและปรับปรุง ศูนย์การทหารราบ ประจำปีงบประมาณ 2566  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 12 ครอบครัว หมายเลข 126/38 ของ กองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 4 จังหวัดพิษณุโลก  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 266/18 ของ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 722 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 จังหวัดลพบุรี  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 12 ครอบครัว หมายเลข 319/40 ของ กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง จังหวัดราชบุรี  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 12 ครอบครัว หมายเลข 628/38 ของ กองพันทหารช่างที่ 602 กรมทหารช่างที่ 11  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 127/38 ของ กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 4 และงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 93/39 ของ กองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 4  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 10 ครอบครัว หมายเลข 78/01 ของ กองพันบริการ ศูนย์การทหารราบ  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 10 ครอบครัว หมายเลข 373/13 ของ ศูนย์การกำลังสำรอง  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 289/25 ของ กองพันทหารช่างที่ 111 กรมทหารช่างที่ 11  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก และหน่วยขึ้นตรง ในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก และหน่วยขึ้นตรง ในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก และหน่วยขึ้นตรง ในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๔๑๑/๓๘ ของ กองพันทหารราบที่ ๒ ศูนย์การทหารราบ และงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ๙ ครอบครัว หมายเลข ๔๔๔/๒๓ ของ กองพันทหารราบที่ ๑ ศูนย์การทหารราบ  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก และหน่วยขึ้นตรง ในพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
  งานซ่อมปรับปรุงระบบระบายน้ำ ของ กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๑  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ๑๒ ครอบครัว หมายเลข ๕๖๔/๓๒, ๕๖๕/๓๒ ของ ศูนย์การทหารปืนใหญ่  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ๑๒ ครอบครัว หมายเลข ๑๔๒/๓๗ ของ กองพันทหารสื่อสารที่ ๓๕ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ๑๒ ครอบครัว หมายเลข ๕๑/๓๑ ของ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ๑๒ ครอบครัว หมายเลข ๘๐/๓๑ ของ กองพลทหารปืนใหญ่ และงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ๑๒ ครอบครัว หมายเลข ๗๙/๓๑ ของ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๗๑๓ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๗๑  
  งานก่อสร้างสนามทดสอบกำลังใจ (๑๑ สถานี) ของ กองพันทหารราบที่ ๒ ศูนย์การทหารราบ  
  โครงการเสริมสร้างหน่วย (ระยะที่ ๒) ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ จุ ๒๕ คัน (๒ หัวโรง) จำนวน ๑ โรง แบบ ทบ.๒๔๑๕ ด. ของ กองสนับสนุนโรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยส่วนกลาง ของ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก และหน่วยขึ้นตรง ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร  
  งานก่อสร้างสนามทดสอบกำลังใจ (๑๑ สถานี) ของ กองพันทหารปืนใหญ่ ต่อสู้อากาศยานที่ ๓ กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๑  
  งานก่อสร้างสนามทดสอบกำลังใจ (๑๑ สถานี) ของ กองพันนักเรียนนายสิบ กรมนักเรียน โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่  
  งานก่อสร้างสนามทดสอบกำลังใจ (๑๑ สถานี) ของ กองพันป้องกันฐานบิน  
  งานก่อสร้างสนามทดสอบกำลังใจ (๑๑ สถานี) ของ โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ  
  งานก่อสร้างสนามทดสอบกำลังใจ (๑๑ สถานี) ของ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๒ กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๒  
  โครงการย้ายที่ตั้ง โรงเรียนนายสิบทหารบก (ระยะที่ ๒)  
  งานก่อสร้างสนามทดสอบกำลังใจ (๑๑ สถานี) ของ กองพันทหารม้าที่ ๒๒ ศูนย์การทหารม้า  
  งานปรับปรุงคลัง สป.๕ หมายเลข ๒๘๑/๒๕, ๒๘๒/๒๕, ๒๘๓/๒๕ ของ กองพันทหารช่างที่ ๕๑ และ คลังเก็บกระสุนและวัตถุระเบิด หมายเลข ๔๙๘/๓๑, ๔๙๙/๓๑ ของ กองพันทหารช่างที่ ๕๑  
  งานปรับปรุงโรงทหาร ๖๐ คน (กห ๐๖-๔) หมายเลข ๒๗๘/๒๕ และงานปรับปรุงโรงทหาร ๑๒๐ คน (กห ๐๖-๖) หมายเลข ๔๑๔/๒๖ ของ กรมการทหารช่าง  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๑๐/๑๒ ของ กรมการขนส่งทหารบก  
  งานปรับปรุงคลัง สป.๕ หมายเลข ๗๑๒/๔๒ ของ กองพันทหารช่างที่ ๖๐๒ กรมทหารช่างที่ ๑๑  
  งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ จุ ๒๕ คัน (๒ หัวโรง) แบบ ทบ.๒๔๑๕ ด. และงานก่อสร้างพื้นแข็ง คอนกรีตเสริมเหล็ก รับน้ำหนัก ๒๑ ตัน (ทบ.๗๙๔๓) ของ กองพันทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่  
  งานก่อสร้างหลังคาโค้งอเนกประสงค์ ของ กรมดุริยางค์ทหารบก  
  งานก่อสร้างสนามฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ๑ สนาม ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน จุ ๒๕ ครอบครัว หมายเลข ๙/๒๗, ๑๐/๒๗ พื้นที่ ประชานิเวศน์ ๓ จังหวัดนนทบุรี ของ กรมสรรพาวุธทหารบก  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา กองพลทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารชั้นประทวนจุ ๖๔ ครอบครัว (แบบ ๖๙๑๕) หมายเลข ๔๖๙/๓๔, ๔๗๐/๓๔ ของ กองพันทหารช่างที่ ๖๐๒ กรมทหารช่างที่ ๑๑  
  งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ จุ ๑๐ คัน (๑ หัวโรง) แบบ กองทัพบก.๒๔๑๕ ด. ของ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๗ กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๑  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา กรมการสัตว์ทหารบก (ระยะที่ ๒) ในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา  
  โครงการปรับปรุงพัฒนา พื้นที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก  
  งานซ่อมปรับปรุงภายในค่ายภาณุรังษี และ งานซ่อมปรับปรุงอาคารภายในค่ายบุรฉัตร  
  งานก่อสร้างเรือนแถวนายสิบ จุ ๑๐ ครอบครัว (ทบ ๙๑๘๑ ก) พร้อมระบบสาธารณูปโภค ของ กองร้อยทหารช่างรถยนต์บรรทุกเทท้าย  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา กรมการทหารสื่อสาร (พื้นที่กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร)  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก  
  โครงการพัฒนาและปรับปรุง กองโรงงานวัตถุระเบิด ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก  
  โครงการพัฒนาและปรับปรุง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ระยะที่ ๓)  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา กรมการทหารสื่อสาร (พื้นที่ กรุงเทพมหานคร)  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา หน่วยข่าวกรองทางทหาร และ กองพันข่าวกรองทางทหาร (ระยะที่ ๒) พื้นที่ หน่วยข่าวกรองทางทหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา กรมการสัตว์ทหารบก (ระยะที่ ๒) จังหวัดนครปฐม  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารชั้นประทวนจุ ๘๐ ครอบครัว (แบบ ๖๘๙๘) หมายเลข ๔๙๕/๓๐ ของ กองพันทหารช่างที่ ๕๑  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๔๗๗/๒๗ ของ กองพันบริการ กองบริการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ค.๑๑๐๒/๒๖ ของ ศูนย์การบินทหารบก และงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ค.๑๕๐๙/๑๖ ของ กองพันป้องกันฐานบิน  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ระยะที่ ๒)  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา หน่วยข่าวกรองทางทหาร และ กองพันข่าวกรองทางทหาร (ระยะที่ ๒) พื้นที่ หน่วยข่าวกรองทางทหาร จังหวัดสมุทรสาคร  
  งานซ่อมปรับปรุงอาคารโรงงานสำหรับติดตั้งเครื่องจักรผลิตจอก และทั่งชนวนท้าย หมายเลข ๔/๙๖  
  โครงการเสริมสร้างหน่วย (ระยะที่ ๒) ก่อสร้างโรงทหาร จุ ๖๐ คน หมายเลข ๓๗๔/๒๐ แบบ กห ๐๖-๔ และ ก่อสร้างห้องน้ำ - ส้วมทหาร หมายเลข ๓๗๕/๒๐, ๓๗๖/๒๐ แบบ กห ๐๗-๑ ฉ. ของ กรมทหารช่างที่ ๒๑  
  โครงการก่อสร้างสนามฝึกทางยุทธวิธี โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ  
  งานซ่อมปรับปรุงอาคารพลับพลาสวนสนาม ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี  
  งานแก้มลิงกุดก้อม พร้อมอาคารประกอบ ตำบลด่่าน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  
  งานแก้มลิงกุดเซียม พร้อมอาคารประกอบ ตำบลด่่าน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  
  งานแก้มลิงร่องชี พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบัวหุง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  
  งานแก้มลิงหนองกุดสร้าง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  
  งานซ่อมปรับปรุงอาคาร หมายเลข ๕/๗๘ ของ กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก  
  งานซ่อมปรับปรุง กองบริการ หมายเลข ๐๓/๗๒ ของ กรมสรรพาวุธทหารบก  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลต กรมกิจการพลเรือนทหารบก หมายเลข ๑/๓๓ (พื้นที่ พญาไท)  
  งานปรับปรุง ท่อระบายน้ำฝน กองบัญชาการกองทัพบก  
  งานซ่อมปรับปรุงอาคารโรงทหาร หมายเลข ๒๖/๕๒ ของ ศูนย์โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการทหารสื่อสาร  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารสัญญาบัตร หมายเลข ๓/๑๘ ของ ป.๑  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน จุ ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๒๙/๓๑ และ ๓๐/๓๑ ของ กองการภาพ กรมการทหารสื่อสาร  
  งานรื้นถอนอาคารสำเร็จรูป และขนย้ายเพื่อไปติดตั้งพร้อมก่อสร้างลานพื้นแข็งจากพื้นที่ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ แจ้งวัฒนะ ไป กองร้อยสนับสนุนส่วนหน้าที่ ๑ กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุนที่ ๑๒ กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ จังหวัดสระบุรี  
  งานรื้นถอนอาคารสำเร็จรูป และขนย้ายเพื่อไปติดตั้งพร้อมก่อสร้างลานพื้นแข็งจากพื้นที่ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ แจ้งวัฒนะ ไป กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม  
  งานซ่อมปรับปรุงสำนักงานของ กรมกิจการพลเรือนทหารบก และ กรมกำลังพลทหารบก  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน จุ ๑๐ ครอบครัว (แบบ ๔๖๖๗) หมายเลข ๒๗๐/๑๔ ของ กองพันทหารปืนใหญ่ ที่ ๗๑๓ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๗๑ จังหวัดลพบุรี  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นสัญญาบัตร จุ ๑๐ ครอบครัว (แบบ ๔๖๖๘) หมายเลข ๑๐/๑๘ ของ กองพันทหารปืนใหญ่ ที่ ๗๑๑ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๗๑ จังหวัดลพบุรี  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นสัญญาบัตร จุ ๑๐ ครอบครัว (แบบ ๔๖๖๘) หมายเลข ๒๗๒/๑๔ ของ กองพันทหารปืนใหญ่ ที่ ๗๒๑ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๗๒ จังหวัดลพบุรี  
  งานซ่อมปรับปรุงหลังคาอาคาร กองบัญชาการกองการศึกษา โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ หมายเลข ๑๓๖/๙๕ และอาคาร กองบัญชาการ กองวิทยาการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ หมายเลข ๑๓๗/๙๕ ของ ศูนย์การทหารปืนใหญ่  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารสัญญาบัตร ๔๐ ครอบครัว หมายเลข ๗/๑๔ ของ กรมสวัสดิการทหารบก  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๗๘/๐๑ ของ กองพันบริการ ศูนย์การทหารราบ  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๓๗๓/๑๓ ของ ศูนย์การกำลังสำรอง  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ๑๒ ครอบครัว หมายเลข ๖๒๘/๓๘ ของ กองพันทหารช่างที่ ๖๐๒ กรมทหารช่างที่ ๑๑  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวน ๘๐ ครอบครัว (๔๗๙๘) หมายเลข ๖๐/๒๐ ของ กรมสรรพาวุธทหารบก  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ๑๒ ครอบครัว ๓๑๙/๔๐ ของ กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวนจุ ๑๒ ครอบครัว หมายเลข ๑/๒๓ ของ สำนักงานเลขานุการกองทัพบก  
  งานซ่อมปรับปรุงอาคารภายในพื้นที่ ศูนย์การทหารราบ  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวน ๘๐ ครอบครัว หมายเลข ๑๐/๒๕ ของ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๕ กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๑ และงานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวน ๓๒ ครอบครัว หมายเลข ๗๖/๓๔ ของ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๖ กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๑  
  งานซ่อมปรับปรุงอาคารสนับสนุนกองการศึกษา หมายเลข ๔๗/๑๑ ของ โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวน ๘๐ ครอบครัว หมายเลข ๑๑/๑๔ ของ กรมสวัสดิการทหารบก  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวนจุ ๘๐ ครอบครัว (๔๗๙๘) หมายเลข ๑๖/๑๓ และหมายเลข ๑๓/๑๓ ของ กรมดุริยางค์ทหารบก  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารชั้นประทวนจุ ๘๐ ครอบครัว (๔๗๙๘) หมายเลข ๑๗๕/๒๐ ของ กองทหารพลาธิการ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน และแฟลตนายทหารชั้นประทวนจุ ๘๐ ครอบครัว (๔๗๙๘) หมายเลข ๗๖/๒๒ ของ กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๓  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยส่วนกลาง ของ กรมการทหารช่าง  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๕๙๗/๓๕ ของ กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๒๕/๒๘ ของ กรมการทหารสื่อสาร  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๓๘๖/๑๓, ๓๘๗/๑๓, ๓๘๘/๑๓, ๓๘๙/๑๓ ของ ศูนย์การกำลังสำรอง  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๒๘๙/๒๕ ของ กองพันทหารช่างที่ ๑๑๑ กรมทหารช่างที่ ๑๑  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๕๙๒/๓๕ ของ กองคลังทหารช่าง กรมการทหารช่าง  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๒๑๐/๔๑ ของ กรมทหารสื่อสารที่ ๑ และงานซ่อมปรับปรุง เรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๒๐๒/๓๗, ๒๐๓/๓๗ ของ กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๐๒ กรมทหารสื่อสารที่ ๑  
 
     
 
ค่าอำนวยการ    
  งานก่อสร้างโรงเก็บรถสายพาน ๘ ช่องจอด  
  โครงการพัฒนาและปรับปรุง ศูนย์การทหารราบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๕๔๑/๙๘ ของ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๒ กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ๑๒ ครอบครัว หมายเลข ๖๒๘/๓๘ ของ ช.๑๑ พัน.๖๐๒  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรจุ 12 ครอบครัว หมายเลข 319/40 ของ กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง จังหวัดราชบุรี  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ๑๒ ครอบครัว หมายเลข ๑๒๖/๓๘ ของ กองพันรบพิเศษที่ ๒ กรมรบพิเศษที่ ๔ จังหวัดพิษณุโลก  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๕๙๒/๓๕ ของ กองคลังทหารช่าง กรมการทหารช่าง  
  งานซ่อมเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๒๖๖/๑๘ ของ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๗๒๒ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๗๒ จังหวัดลพบุรี  
  งานซ่อมปรับปรุงอาคารแผนกวิชาอาวุธ กศ.รร.ม.ศม.  
  งานซ่อมปรับปรุง กองบังคับการ กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง หมายเลข ๗/๓๗ จังหวัดราชบุรี  
  โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนของ (ทบ. ระยะที่ 2) งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 127/38 ของ กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 4 และงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 93/39 ของ กองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 4  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๓๗๓/๑๓ ของ ศูนย์การกำลังสำรอง  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 10 ครอบครัว หมายเลข 78/01 ของ กองบริการ ศูนย์การทหารราบ  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก และ หน่วยขึ้นตรง ในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๖  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก และ หน่วยขึ้นตรง ในพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๖  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก และ หน่วยขึ้นตรง ในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี ประจำปี ๒๕๖๖  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก และ หน่วยขึ้นตรง ในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี ๒๕๖๖  
  โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนของ (ทบ. ระยะที่ ๒) งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๔๑๑/๓๘ ของ กองพันทหารราบที่ ๒ ศูนย์การทหารราบ และ งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ๙ ครอบครัว หมายเลข ๔๔๔/๒๓ ของ กองพันทหารราบที่ ๑ ศูนย์การทหารราบ  
  โครงการปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำในหน่วยทหารของ กองทัพบก ระบบระบายน้ำ ของ กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1  
  โครงการเสริมสร้างหน่วย (ระยะที่ ๒) ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ จุ ๒๕ คัน (๒ หัวโรง) จำนวน ๑ โรง แบบ ทบ.๒๔๑๕ ด. ของ กองสนับสนุน กรมนักเรียน โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นสัญญาบัตร ๑๒ ครอบครัว หมายเลข ๑๔๒/๓๗ และหมายเลข ๕๑/๓๑ ของ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ๑๒ ครอบครัว หมายเลข ๘๐/๓๑ ของ กองพลทหารปืนใหญ่ และ หมายเลข ๗๙/๓๑ ของ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๗๑๓ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๗๑  
  โครงการซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารชั้นประทวนจุ ๘๐ ครอบครัว (๔๗๙๘) หมายเลข ๑๗๕/๒๐ ของ กองพลาธิการ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน และหมายเลข ๗๖/๒๒ ของ กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๓  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยส่วนกลาง ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี ประจำปี ๒๕๖๖  
  โครงการย้ายที่ตั้งโรงเรียนนายสิบทหารบก ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก และ หน่วยขึ้นตรง ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๖  
  โครงการเสริมสร้างความปลอดภัย คลังสิ่งอุปกรณ์ ๕ ระยะที่ ๒  
  โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๖  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๓๘๖/๑๓,๓๘๗/๑๓,๓๘๘/๑๓,๓๘๙/๑๓ ของ ศูนย์การกำลังสำรอง  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๓๒๘/๓๓ ของ หน่วยข่าวกรองทางทหาร  
  งานก่อสร้างหลังคาโค้งอเนกประสงค์ ของ กรมดุริยางค์ทหารบก กรุงเทพมหานคร  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา กรมการสัตว์ทหารบก (ระยะที่ ๒) ในพื้นที่ จังหวัดนครปฐม ประจำปี ๒๕๖๖  
  โครงการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
  งานปรับปรุงเรือนแถว กรมการขนส่งทหารบก จุ ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๑๐/๑๒  
  โครงการเสริมสร้างหน่วย (ระยะที่ ๒) ก่อสร้างโรงจอดรถ จุ ๑๐ คัน (๑ หัวโรง) แบบ ทบ.๒๔๑๕ ด. ของ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๗ กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๑  
  งานก่อสร้างสนามฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ๑ สนาม ของ ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก จังหวัดลพบุรี  
  โครงการเสริมสร้างหน่วย (ระยะที่ ๒) ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ จุ ๒๕ คัน (๒ หัวโรง) แบบ ทบ.๒๔๑๕ ด. และก่อสร้างลานพื้นแข็งคอนกรีตเสริมเหล็ก รับน้ำหนัก ๒๑ ตัน (ทบ.๗๙๔๓) ของ กองพันทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่  
  โครงการปรับปรุงพัฒนา กองพลทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี ประจำปี ๒๕๖๖  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา กรมการสัตว์ทหารบก (ระยะที่ ๒) ในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๖  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๖  
  งานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ๑๐ ครอบครัว ของ กองร้อยทหารช่างรถยนต์บรรทุกเทท้ายที่ ๑๔  
  งานซ่อมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสร้างของหน่วยส่วนกลาง ของ กรมการทหารช่าง  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนากรมการทหารสื่อสาร แผนจัดหาที่ ๓  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา กรมการสัตว์ทหารบก (ระยะที่ ๒) ในพื้นที่ จังหวัดนครปฐม ประจำปี ๒๕๖๖  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ หน่วยข่าวกรองทางทหาร และกองพันข่าวกรองทางทหาร ระยะที่ ๒ (พื้นที่ หน่วยข่าวกรองทางทหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนากรมการทหารสื่อสาร ประจำปี ๒๕๖๖ (พื้นที่กรุงเทพมหานคร)  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา ศบบ. ประจำปี ๒๕๖๖  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา กองโรงงานวัตถุระเบิด ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ระยะที่ ๓  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ หน่วยข่าวกรองทางทหาร และ กองพันข่าวกรองทางทหาร ระยะที่ ๒ (พื้นที่ กองพันข่าวกรองทางทหาร จังหวัดสมุทรสาคร) งบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
  งานซ่อมปรับปรุงอาคารโรงงานสำหรับติดตั้งเครื่องจักรผลิตจอกและทั่งชนวนท้าย หมายเลข ๔/๙๖  
  งานก่อสร้างสนามฝึกทางยุทธวิธี ของ รร.สพศ.ศสพ. จว.ล.บ.  
  งานปรับปรุงอาคาร กองบัญชาการกองทัพบก หมายเลข 2/36 ของ กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก  
  งานซ่อมปรับปรุงอาคาร หมายเลข ๕/๗๘ ของ กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก  
  งานซ่อมปรับปรุงกองบริการ หมายเลข 03/72 ของ กรมสรรพาวุธทหารบก  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลต กรมกิจการพลเรือนทหารบก หมายเลข 1/33 (พื้นที่พญาไท)  
  งานปรับปรุงท่อน้ำฝน กองบัญชาการกองทัพบก  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารสัญญาบัตร หมายเลข 3/18 ของ ป.1  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน จุ ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๒๙/๓๑ และ ๓๐/๓๑ ของ กองการภาพ กรมการทหารสื่อสาร  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารชั้นประทวน ๒๐ ครอบครัว หมายเลข ๑๖๒/๔๑ ของ กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์  
  งานซ่อมเรือนแถวนายทหารชั้นสัญญาบัตร จุ ๑๐ ครอบครัว (แบบ ๔๖๖๘) หมายเลข ๑๐/๑๘ ของ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๗๑๑ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๗๑ จังหวัดลพบุรี  
  งานซ่อมเรือนแถวนายทหารชั้นสัญญาบัตร จุ ๑๐ ครอบครัว (แบบ ๔๖๖๘) หมายเลข ๒๗๒/๑๔ ของ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๗๒๑ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๗๒ จังหวัดลพบุรี  
  งานซ่อมเรือนแถวนายทหารชั้นสัญญาบัตร จุ ๑๐ ครอบครัว (แบบ ๔๖๖๗) หมายเลข ๒๗๐/๑๔ ของ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๗๑๓ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๗๑ จังหวัดลพบุรี  
  งานซ่อมปรับปรุงอาคารโรงทหาร หมายเลข ๒๗/๕๒ ของ ศูนย์โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการทหารสื่อสาร  
  งานรื้อถอนอาคารสำเร็จรูป และขนย้ายเพื่อไปติดตั้งพร้อมก่อสร้างลานพื้นแข็ง จากพื้นที่ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ แจ้งวัฒนะ ไป กรมสนับสนุนที่ ๑๒ กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ จังหวัดสระบุรี  
  งานรื้อถอนอาคารสำเร็จรูป และขนย้ายเพื่อไปติดตั้งพร้อมก่อสร้างลานพื้นแข็ง จากพื้นที่ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ แจ้งวัฒนะ ไป กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม  
  งานซ่อมปรับปรุงสำนักงานของ กรมกิจการพลเรือนทหารบก และ กรมกำลังพลทหารบก  
  งานซ่อมปรับปรุงหลังคาอาคาร กองบัญชาการ กองการศึกษา โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ หมายเลข ๑๓๖/๙๕ และอาคาร กองบัญชาการ กองวิทยาการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ หมายเลข ๑๓๗/๙๕ ของ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (กรมรบพิเศษที่ 4) จังหวัดพิษณุโลก  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 10 ครอบครัว หมายเลข 78/01 ของ กองบริการ ศูนย์การทหารราบ  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 10 ครอบครัว หมายเลข 373/13 ของ ศูนย์การกำลังสำรอง  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลต 80 ครอบครัว กรมสรรพาวุธทหารบก หมายเลข 60/20 เกียกกาย  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 12 ครอบครัว หมายเลข 628/38 ของ กองพันทหารช่างที่ 602 กรมทหารช่างที่ 11  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 12 ครอบครัว หมายเลข 319/40 ของ กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง จังหวัดราชบุรี  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยส่วนกลาง ของ กรมการทหารช่าง  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวนจุ 12 ครอบครัว หมายเลข 1/23 ของ สำนักงานเลขานุการกองทัพบก กรุงเทพมหานคร  
  งานซ่อมปรับปรุงอาคาร ของ ศูนย์การทหารราบ  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยส่วนกลาง งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวน หมายเลข ๑๐/๒๕ ของ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๕ กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๑ และหมายเลข ๗๖/๓๔ ของ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๖ กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๑  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวนจุ ๘๐ ครอบครัว (๔๗๙๘) หมายเลข ๑๖/๑๓, ๑๓/๑๓ ของ กรมดุริยางค์ทหารบก กรุงเทพมหานคร  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารชั้นประทวนจุ 80 ครอบครัว (4798) หมายเลข 175/20 ของ กองทหารพลาธิการ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน และแฟลตนายทหารชั้นประทวนจุ 80 ครอบครัว (4798) หมายเลข 76/22 ของ กองพันทหารสื่อสารที่ 13 กรุงเทพมหานคร  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 597/35 ของ กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง จังหวัดราชบุรี  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 386/13,387/13,388/13,389/13 ของ ศูนย์การกำลังสำรอง  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๕๙๒/๓๕ ของ กองคลังทหารช่าง กรมการทหารช่าง  
  งานปรับปรุงอาคารของ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ความเร่งด่วน ๒  
 
86.
งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารสัญญาบัตร ๒๔ ครอบครัว หมายเลข ๑๖/๓๓ และงานก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม จำนวน ๑ หลัง ของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
68,458
 
 
87.
งานก่อสร้างโรงจอดรถข้างตึก กรมการเงินทหารบก และ สนามฟุตบอล กองบัญชาการกองทัพบก
15,360
 
 
88.
งานปรับปรุงอาคารบ้านพระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก
5,110
 
 
89.
โครงการซ่อมปรับปรุงศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก รามอินทรา
1,850
 
 
90.
โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก รามอินทรา
72,030
 
 
91.
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่พระที่นั่งอัมพรสถานและวังทวีวัฒนา ระยะที่ ๕๙
473,663
 
 
92.
งานซ่อมปรับปรุงโรงอาหาร รร.สธ.ทบ. (สบส.) หมายเลข ๓๘
32,032
 
 
93.
งานก่อสร้างซุ้มหลังคาคลุมกองรักษาการณ์ ของ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี
20,862
 
 
94.
งานปรับปรุงหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด อาคารตึก ๘ ชั้น ชั้น ๑ กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
11,740
 
 
95.
งานซ่อมแซมถนนของศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา
8,650
 
 
96.
งานซ่อมปรับปรุงหอพักลดาวัลย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
16,795
 
 
97.
งานซ่อมปรับปรุงภายในโครงการชั่งหัวมัน
6,322
 
 
98.
งานซ่อมปรับปรุง ห้อง 233 (สำนักงานศูนย์ประสานงานสารนิเทศ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก) อาคาร 2 กองบัญชาการกองทัพบก
5,100
 
 
99.
งานปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ กรมสรรพาวุธทหารบก และโรงหลอมรีด (เพิ่มเติม)
28,125
 
 
100.
งานก่อสร้างห้องออกกำลังกาย รร.นส.ทบ. จำนวน 3 หลัง
17,386
 
 
101.
งานปรับปรุงภายในโครงการชั่งหัวมัน (โรงพักโค) อ.ท่ายาง จว.พ.บ.
8,587
 
 
102.
งานปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งปลูกสร้าง รวมถึงระบบสาธารณูปโภค ของ ศร. (AARM 2023)
49,050
 
         
    ครุภัณฑ์    
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา กรมการสัตว์ทหารบก (ระยะที่ 2) จังหวัดนครปฐม  
         
   
ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2565
   
    ค่าวัสดุก่อสร้าง    
  งานปรับปรุงพื้นทางเดินภายใน ชั้น ๔ อาคาร ๑ กองบัญชาการกองทัพบก หมายเลข ๒/๓๖  
  งานปรับปรุงห้องรับรอง ๒๑๑, ๒๑๒, ๒๑๓ และหน้าห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ กองบัญชาการกองทัพบก หมายเลข ๓/๓๖  
  งานปรับปรุงระบบประปา แฟลต หมายเลข ๒๐๔/๔๔ ของ กรมสวัสดิการทหารบก  
  งานซ่อมปรับปรุงอาคารที่พักของกำลังพลชั้นผู้น้อยของ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก  
  งานซ่อมปรับปรุงอาคาร สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก หมายเลข ๒๔/๓๖  
  งานซ่อมศาลาเฉลิมพระเกียรติ (พลับพลาที่ประทับ) ของ ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครราชสีมา  
  งานขยายพื้นที่สนามฝึกกระโดดร่มเพื่อเตรียมรองรับการฝึกกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์  
         
    ค่าครุภัณฑ์    
  งานปรับปรุงห้องน้ำพื้นที่ กองบัญชาการกองทัพบก อาคาร ๒ ฝั่งขวา หมายเลข ๓/๓๖ แผนสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔  
  งานปรับปรุงห้องน้ำพื้นที่ กองบัญชาการกองทัพบก อาคาร ๓ หมายเลข ๔/๓๖ แผนสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔  
  งานปรับปรุงถังเก็บน้ำหลัง สำนักงานเลขานุการกองทัพบก พร้อมต่อเติมหลังคาโรงจอดรถจักรยานยนต์ หมายเลข ๖/๓๖ แผนสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑  
  งานซ่อมปรับปรุงบ้านพักชั้นนายพัน หมายเลข ๕๔/๒๔ และ ๕๕/๒๕ ของ หน่วยข่าวกรองทหาร แผนสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔  
  งานซ่อมปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างของหน่วย ศูนย์การบินทหารบก จังหวัดลพบุรี แผนสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑  
  งานปรับปรุงเรือนแถว ๒๕ ครอบครัว หมายเลข ๕/๒๗ (แถวที่ ๕) ของ กรมสวัสดิการทหารบก บริเวณ ซอยประชานิเวศน์ ๓ แผนสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑  
  งานปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ กองบัญชาการกองทัพบก  
  งานซ่อมแฟลตนายทหารประทวน ๔๘ ครอบครัว หมายเลข ๑๒๘/๒๓ ของ กองพันทหารม้าที่ ๓ กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์  
  โครงการสนามฝึกทางยุทธวิธีอเนกประสงค์ กองทัพบก ในพื้นที่ ศูนย์การทหารราบ งานจัดทำห้องปฏิบัติการและต่อเติมอาคารพักอเนกประสงค์  
  โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ภายในที่ตั้งหน่วย ของ กรมรบพิเศษที่ 1 (ค่ายวชิราลงกรณ์)  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๑๒/๓๔ ของ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก  
         
    ชิ้นส่วนซ่อม    
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ๑๒ ครอบครัว หมายเลข ๔๗๓/๓๔ ของ กองพลทหารช่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
  โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนจุ 10 ครอบครัว หมายเลข 288/25 ของ กองพันทหารช่างที่ 51 และหมายเลข 326/16 ของ กรมทหารช่างที่ 21  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนา กรมการทหารช่าง (ระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2565  
  งานปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน กรมการขนส่งทหารบก ประจำปีงบประมาณ 2565  
  โครงการย้ายที่ตั้ง โรงเรียนนายสิบทหารบก ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565  
  โครงการเสริมสร้างหน่วย ระยะที่ 2 งานก่อสร้างโรงนอนทหารจุ 150 คน พร้อมห้องน้ำ-ห้องส้วมทหาร ของ กองพันนักเรียนการจู่โจมและส่งทางอากาศ กรมนักเรียน โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ  
  โครงการพัฒนาและปรับปรุง ศูนย์การทหารราบ ประจำปีงบประมาณ 2565  
  งานปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน วิทยาลัยการทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2565   
  โครงการปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอน และห้องน้ำส้วม กองทัพบก ระยะที่ 2 ของ กรมการทหารช่าง และ หน่วยขึ้นตรง กรมการทหารช่าง  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยส่วนกลาง/นอก กองทัพภาค ของ กรมการทหารช่าง  
  งานปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน ศูนย์การทหารราบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
  งานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายใน กรมรบพิเศษที่ ๕ ค่ายขุนเณร จังหวัดเชียงใหม่  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายสิบ ๕ ชั้น ๘๐ ครอบครัว หมายเลข ๔๔๙/๓๑ ของ กองบริการ กรมการทหารช่าง  
  งานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายใน กรมรบพิเศษที่ ๔ ค่ายสฤษดิ์เสนา จังหวัดพิษณุโลก  
  งานปรับปรุงถนนของ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี  
  งานปรับปรุงถนนของ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี  
  งานปรับปรุงถนนของ ศูนย์การบินทหารบก จังหวัดลพบุรี  
  งานปรับปรุงถนนของ กองพลทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี  
  งานปรับปรุงถนนของ ศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี  
  งานปรับปรุงถนนของ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก  
  งานก่อสร้างสนามยิงปืน แผนกจู่โจมและส่งทางอากาศ โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ สนาม ๑,๐๐๐ นิ้ว (ในเมือง)  
  งานก่อสร้างสนามยิงปืน กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู่อากาศยาน สนาม ๑,๐๐๐ นิ้ว (ในเมือง)  
  งานก่อสร้างสนามยิงปืน กองพันบริการ กองบริการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ สนาม ๑,๐๐๐ นิ้ว (ในเมือง)  
  งานก่อสร้างสนามยิงปืน กรมรบพิเศษที่ ๒ สนาม ๑,๐๐๐ นิ้ว (ในเมือง)   
  งานปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก  
  โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก  
  งานปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน กรมยุทธศึกษาทหารบก  
  โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ภายในที่ตั้งหน่วย ของ กรมรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายวชิราลงกรณ์)  
  งานซ่อมปรับปรุงสถานพักฟื้นและพักผ่อน กองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ (แผน 1)  
  งานซ่อมปรับปรุงสถานพักฟื้นและพักผ่อน กองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ (แผน 2)  
  งานปรับปรุงอาคารหอพักมรกต โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๑๒/๓๔ ของ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข ค.703/15 และ ค.104/13 ของ ศูนย์การบินทหารบก   
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 397/18 ของ ศูนย์การทหารปืนใหญ่  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 38/52 ของ ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 152/35, 126/33 ของ กองพลทหารปืนใหญ่   
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 52/28 กรมรบพิเศษที่ 3 รักษาพระองค์ และหมายเลข 63/32 ของ กองพันปฏิบัติการพิเศษรักษาพระองค์  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 10 ครอบครัว หมายเลข 372/13 ของ ศูนย์การกำลังสำรอง  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 382/13, 383/13 ของ ศูนย์การกำลังสำรอง  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 12 ครอบครัว หมายเลข 61/32 ของ กองบริการ ศูนย์การทหารราบ  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 438/21 ของ กองพันทหารราบที่ 1 ศูนย์การทหารราบ  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 113/36 ของ โรงเรียนนายสิบทหารบก  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 34/35, 36/35 ของ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ 1  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 125/32, 128/32 ของ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 408/20, 409/20 ของ กองบริการ กรมการทหารช่าง  
  งานซ่อมปรับปรุงบ้านพักรับรอง กองทัพบก หมายเลข 385/23 (รามอินทรา)  
  งานปรับปรุงห้องน้ำ กองบัญชาการกองทัพบก อาคาร 2 ฝั่งขวา หมายเลข 3/36  
  งานปรับปรุงห้องรับรอง หมายเลข ๒๑๑, ๒๑๒, ๒๑๓ และหน้าห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ กองบัญชาการกองทัพบก หมายเลข ๓/๓๖  
  งานปรับปรุงห้องน้ำพื้นที่ กองบัญชาการกองทัพบก ชั้น ๒, ๔ และใต้ดิน หมายเลข ๒/๓๖  
  งานปรับปรุงห้องน้ำพื้นที่ กองบัญชาการกองทัพบก อาคาร ๓ หมายเลข ๔/๓๖  
  โครงการพัฒนาพื้นที่ ที่ดินพระราชทาน แปลงที่ ๒ บริเวณคลอง ๖ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (แผนที่ ๒)   
  งานปรับปรุงระบบประปา แฟลตหมายเลข ๒๐๔/๔๔ ของ กรมสวัสดิการทหารบก  
  งานซ่อมปรับปรุงอาคารสำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก หมายเลข ๒๔/๓๖  
  โครงการซ่อมปรับปรุงอาคารส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อาคารกองวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หมายเลข ๒๖/๒๙  
  งานซ่อมปรับปรุงบ้านพักรับรอง กองทัพบก หมายเลข 385/23 (รามอินทรา)  
  งานปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนจุ 120 คน ของ โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ จำนวน 7 หลัง  
  งานปรับปรุงถังเก็บน้ำหลัง สำนักเลขานุการกองทัพบก พร้อมต่อเติมหลังคาโรงจอดรถจักรยานยนต์ หมายเลข ๖/๓๖  
  งานปรับปรุงเรือนแถว ๒๕ ครอบครัว หมายเลข ๕/๒๗ (แถวที่ ๕) ของ กรมสวัสดิการทหารบก บริเวณ ซอยประชานิเวศน์ ๓  
  งานปรับปรุงหลังคาโรงรีดหลอม กรมสรรพาวุธทหารบก หมายเลข ๕๐/๕๔  
  งานซ่อมปรับปรุงหลังคาอาคารภายใน กรมยุทธศึกษาทหารบก หมายเลข 38/12 , 37/12   
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวน ๖๐ ครอบครัว ของ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก หมายเลข ๒๒/๒๗   
  งานปรับปรุงห้องน้ำพื้นที่ กองบัญชาการกองทัพบก ชั้น ๒, ๔ และใต้ดิน หมายเลข ๒/๓๖  
  งานปรับปรุงห้องน้ำ กองบัญชาการกองทัพบก อาคาร 2 ฝั่งขวา หมายเลข 3/36  
  งานปรับปรุงห้องน้ำพื้นที่ กองบัญชาการกองทัพบก อาคาร ๓ หมายเลข ๔/๓๖  
  งานปรับปรุงหลังคากรงสุนัขทหาร ของ หมวดสุนัขทหารรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพบก หมายเลข ๑๔/๕๒   
  งานปรับปรุงบ้านพักชั้นนายพัน หมายเลข ๕๔/๒๔ และ ๕๕/๒๕ ของ หน่วยข่าวกรองทางทหาร  
  งานซ่อมปรับปรุงอาคารเสนาธิปัตย์ หมายเลข ๙๕/๔๑ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  
  งานซ่อมศาลาเฉลิมพระเกียรติ (พลับพลาที่ประทับ) ของ ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครราชสีมา  
  งานซ่อมปรับปรุงคอกสุนัขทหาร ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครราชสีมา  
  งานซ่อมปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างของหน่วย ศูนย์การบินทหารบก จังหวัดลพบุรี  
  งานขุดลอกบึงราชนก โซน 4 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  
  งานขุดลอกบึงราชนก โซน 3 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  
  งานขยายพื้นที่สนามฝึกกระโดดร่มเพื่อเตรียมรองรับการฝึกกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์  
  งานปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ กองบัญชาการกองทัพบก  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนจุ ๑๐ ครอบครัว จำนวน ๘ หลัง ของสถานพักฟื้นและพักผ่อน กองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์  
  งานซ่อมแฟลตนายทหารประทวน ๔๘ ครอบครัว หมายเลข ๑๒๘/๒๓ ของ กองพันทหารม้าที่ ๓ กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนจุ ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๒๐/๑๕ ของ กองพันซ่อมบำรุงเครื่องบินทหารบก จังหวัดลพบุรี   
         
    ค่าอำนวยการ    
  งานซ่อมปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้างภายในค่ายบุรฉัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จสง. ด้านส่งกำลังบำรุง
  โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนจุ 10 ครอบครัว หมายเลข 288/25 ของ กองพันทหารช่างที่ 51 และหมายเลข 326/16 ของ กรมทหารช่างที่ 21  
  งานปรับปรุงระบบระบายน้ำ ภายใน วทบ. ประจำปีงบประมาณ 2565  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 12 ครอบครัว หมายเลข 473/34 ของ พล.ช. ประจำปีงบประมาณ 2565  
  งานก่อสร้างเรือนแถวนายสิบจุ ๑๐ ครอบครัว ของ ช.ร้อย.๑๘ และก่อสร้างเรือนแถวนายสิบจุ ๑๐ ครอบครัว ของ ช.๑๑ พัน.๖๐๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
  โครงการย้ายที่ตั้ง รร.นส.ทบ. ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
  โครงการพัฒนาและปรับปรุง ศร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
  โครงการเสริมสร้างหน่วย ระยะที่ ๒ งานก่อสร้างโรงนอนทหารจุ ๑๕๐ คน พร้อมห้องน้ำ-ห้องส้วมทหาร ของ พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม.นร.รร.ร.ศร.  
  งานปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน ศร. จว.ป.ข. ประจำปีงบประมาณ 2565
  งานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายใน กรมรบพิเศษที่ 4 ค่ายสฤษดิ์เสนา จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2565  
  โครงการปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอน และห้องน้ำส้วม ทบ. ระยะที่ ๒ ของ กช. และ นขต.กช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยส่วนกลาง/นอก ทภ. ของ กช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
  งานก่อสร้างสนามยิงปืน กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู่อากาศยาน สนาม 1,000 นิ้ว (ในเมือง) ประจำปีงบประมาณ 2565  
  งานก่อสร้างสนามยิงปืน แผนกจู่โจม สอ.กศ.รร.ร.ศร. สนาม 1,000 นิ้ว (ในเมือง) ประจำปีงบประมาณ 2565  
  งานก่อสร้างสนามยิงปืน รพศ.2 สนาม 1,000 นิ้ว (ในเมือง)  
  งานก่อสร้างสนามยิงปืน พัน.บร.กบร.ศป. สนาม 1,000 นิ้ว (ในเมือง)  
  โครงการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ ยศ.ทบ  
  โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง ศฝยว.ทบ. (ยศ.ทบ.)  
  งานปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน คส.สพ.ทบ.  
  โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในที่ตั้งหน่วย (ค่ายวชิราลงกรณ์) ของ รพศ.1 (นสศ.)  
  งานซ่อมปรับปรุง สถานพักฟื้นและพักผ่อน ทบ. สวนสนประดิพัทธ์ (แผน 1)  
  งานซ่อมปรับปรุง สถานพักฟื้นและพักผ่อน ทบ. สวนสนประดิพัทธ์ (แผน 2)  
  งานปรับปรุงหอมรกต รพ.พระมงกุฎเกล้า  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๑๒/๓๔ ของ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
  งานปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ค.๗๐๓/๑๕ และ ค.๑๐๔/๑๓  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๓๙๗/๑๘ ของ ศูนย์การทหารปืนใหญ่  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ๖ ครอบครัว หมายเลข ๖๕๖/๔๐ ของ พล.ช.  
  งานปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๓๘/๕๒  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 10 ครอบครัว หมายเลข 372/13 ของ ศูนย์การกำลังสำรอง ประจำปีงบประมาณ 2565  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๑๕๒/๓๕ และ ๑๒๖/๓๓ ของ กองพลทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๕๒/๒๘ ของ กรมรบพิเศษที่ 3 รักษาพระองค์ และหมายเลข ๖๓/๓๒ ของ กองพันปฏิบัติการพิเศษรักษาพระองค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๓๘๒/๑๓ , ๓๘๓/๑๓ ของ ศูนย์การกำลังสำรอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๑๒๕/๓๒ , ๑๒๘/๓๒ ของ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๑๑๓/๓๖ ของ โรงเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
 
35.
งานปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 408/20 และหมายเลข 409/20 ของ กองบริการ กรมการทหารช่าง ประจำปีงบประมาณ 2565
15,810
 
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๔๓๘/๒๑ ของ กองพันทหารราบที่ ๑ ศูนย์การทหารราบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 12 ครอบครัว หมายเลข 61/32 ของ กองบริการ ศูนย์การทหารราบ ประจำปีงบประมาณ 2565  
  งานถากถาง ปรับพื้นที่ และทำแนวเขต ที่ดินพระราชทาน แปลงที่ ๒ บริเวณคลอง ๖ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  
  งานปรับปรุงห้องน้ำพื้นที่ กองบัญชาการกองทัพบก อาคาร ๓ หมายเลข ๔/๓๖ แผนสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔  
  งานปรับปรุงห้องน้ำพื้นที่ กองบัญชาการกองทัพบก ชั้น ๒, ๔ และใต้ดิน หมายเลข ๒/๓๖ แผนสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔  
  งานปรับปรุงห้องน้ำพื้นที่ กองบัญชาการกองทัพบก อาคาร ๒ ฝั่งขวา หมายเลข ๓/๓๖ แผนสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔  
  งานซ่อมปรับปรุงบ้านพักรับรอง กองทัพบก หมายเลข ๓๘๕/๒๓ รามอินทรา แผนสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔  
  งานปรับปรุงถังเก็บน้ำหลัง สำนักงานเลขานุการกองทัพบก พร้อมต่อเติมหลังคาโรงจอดรถจักรยานยนต์ หมายเลข ๖/๓๖ แผนสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑  
  งานซ่อมปรับปรุงบ้านพักชั้นนายพัน หมายเลข ๕๔/๒๔ และ ๕๕/๒๕ ของ หน่วยข่าวกรองทหาร แผนสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔  
  งานซ่อมปรับปรุงอาคารแฟลตนายทหาร นายทหารนักเรียน โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หมายเลข ๙๕/๔๑ แผนสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔  
  งานซ่อมปรับปรุงหลังคาอาคารภายใน กรมยุทธศึกษาทหารบก หมายเลข ๓๘/๑๒, ๓๗/๑๒ แผนสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑  
  โครงการซ่อมปรับปรุงอาคาร ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อาคาร กองวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หมายเลข ๒๖/๒๙ แผนสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑  
  โครงการพัฒนาพื้นที่ ที่ดินพระราชทาน แปลงที่ ๒ บริเวณคลอง ๖ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวน ๖๐ ครอบครัว ของ สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร หมายเลข ๒๒/๒๗ แผนสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑  
  งานซ่อมปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างของหน่วย ศูนย์การบินทหารบก จังหวัดลพบุรี แผนสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑  
  งานปรับปรุงระบบประปา แฟลต หมายเลข ๒๐๔/๔๔ ของ กรมสวัสดิการทหารบก แผนสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑  
  งานขยายพื้นที่สนามฝึกกระโดดร่มเพื่อเตรียมรองรับการฝึกกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์  
  งานปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ และอาคารศรีสิทธิสงคราม ของ กรมยุทธการทหารบก  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนจุ 10 ครอบครัว หมายเลข 20/15 ของ กองพันซ่อมบำรุงเครื่องบินทหารบก  
  งานซ่อมแฟลตนายทหารประทวน ๔๘ ครอบครัว หมายเลข ๑๒๘/๒๓  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนจุ 10 ครอบครัว จำนวน 8 หลัง ของสถานพักฟื้น และพักผ่อน กองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์  
         
   
ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2564
   
    ค่าวัสดุก่อสร้าง     
  ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนในหน่วยทหารในพื้นที่ จ.นครนายก  
  ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงตะแกรงเหล็กปิดบ่อพักท่อระบายน้ำของ สสน.บก.ทบ.  
  ครุภัณฑ์ งานปรับปรุงอาคารในพื้นที่ ปตอ.1 เขตหลักสี่ กทม. (เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19)  
  ค่าวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงระเบียงชั้น 4 และทางเดินเท้าข้างตึก บก.ทบ. อาคาร 2  
  ครุภัณฑ์ งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหาร 56 ครอบครัว หมายเลข 45-07 ของ สก.ทบ. (หลัง บก.ทบ.)  
  ค่าวัสดุก่อสร้าง งานรื้อถอนอาคารสำเร็จรูป และขนย้ายเพื่อไปติดตั้ง มทบ.11 ไป กส.ทบ. จ.นครปฐม  
  ค่าวัสดุก่อสร้าง งานรื้อถอนอาคารสำเร็จรูป และขนย้ายเพื่อไปติดตั้ง มทบ.11 ไป กส.ทบ. จ.นครปฐม  
  ค่าวัสดุก่อสร้าง งานขุดเจาะบ่อบาดาลสนับสนุน ค่ายฝึกการรบพิเศษปากช่อง จ.นครราชสีมา  
  ครุภัณฑ์ งานขุดเจาะบ่อบาดาลสนับสนุน ค่ายฝึกการรบพิเศษปากช่อง จ.นครราชสีมา  
  ครุภัณฑ์ งานรื้อถอนอาคารสำเร็จรูป และขนย้ายเพื่อไปติดตั้งพร้อมก่อสร้างลานพื้นแข็ง จาก มทบ.11 ไป กรม สน.12 ฯ  
         
    ชิ้นส่วนซ่อม    
  ชิ้นส่วนซ่อม งานปรับปรุงห้องส้วม 15 ที่นั่ง ของ กองบริการ กรมการทหารช่าง หมายเลข 266/12 และ โรงนอนทหาร 60 คน ของ กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง หมายเลข 3/36  
  ชิ้นส่วนซ่อม โครงการก่อสร้างโรงเก็บยุทโธปกรณ์ ของ กรมการทหารช่าง (แผนจัดหาที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2564  
  ชิ้นส่วนซ่อม งานปรับปรุงถนนในหน่วยทหาร ในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี  
  ชิ้นส่วนซ่อม งานปรับปรุงถนน ของ ศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี  
  ชิ้นส่วนซ่อม งานปรับปรุงถนน ของ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก  
  ชิ้นส่วนซ่อม งานปรับปรุงถนน ของ กองพันข่าวกรองทางทหาร จังหวัดสมุทรสาคร  
  ชิ้นส่วนซ่อม โครงการปรับปรุงถนนภายในหน่วยทหาร ของ ทบ. ระยะที่ 2 ถนนของหน่วยส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร)  
  ชิ้นส่วนซ่อม งานปรับปรุงถนน ของ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม  
  ชิ้นส่วนซ่อม งานปรับปรุงถนน ของ กรมพลาธิการทหารบก จังหวัดนนทบุรี  
  ชิ้นส่วนซ่อม งานซ่อมปรับปรุงถนนภายในหน่วยทหาร ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร  
  ชิ้นส่วนซ่อม งานซ่อมปรับปรุงถนนภายในหน่วยทหาร ในพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
  ชิ้นส่วนซ่อม งานปรับปรุงถนน ของ กรมการทหารช่าง และ หน่วยขึ้นตรงกรมการทหารช่าง จังหวัดราชบุรี  
  ชิ้นส่วนซ่อม โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ กองทัพบก เรือนแถว ของ กรมการทหารช่าง และ หน่วยขึ้นตรงกรมการทหารช่าง ประจำปีงบประมาณ 2564  
  ชิ้นส่วนซ่อม งานซ่อมปรับปรุงอาคารที่พัก ของ กรมสรรพาวุธทหารบก  
  ชิ้นส่วนซ่อม งานปรับปรุงตะแกรงเหล็กปิดบ่อพักท่อระบายน้ำ ของ สสน.บก.ทบ.  
  ชิ้นส่วนซ่อม งานซ่อมปรับปรุงอาคารที่พัก ของ สพ.ทบ.  
  ชิ้นส่วนซ่อม งานซ่อมปรับปรุงอาคาร ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก  
  ชิ้นส่วนซ่อม งานขุดเจาะบ่อบาดาลสนับสนุน ค่ายฝึกการรบพิเศษปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
  ชิ้นส่วนซ่อม งานปรับปรุงสนาม ฮ. กองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้าย กองทัพบก  
  ชิ้นส่วนซ่อม งานปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ของ กรมดุริยางค์ทหารบก (หน้าอาคารแฟลตที่พัก)  
  ชิ้นส่วนซ่อม งานปรับปรุงอาคารเรียน 120 คน ของ โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
  ชิ้นส่วนซ่อม โครงการย้ายที่ตั้ง โรงเรียนนายสิบทหารบก ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564  
  ชิ้นส่วนซ่อม งานปรับปรุงอาคารในพื้นที่ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (เตรียมพื้นที่เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด - 19)  
  ชิ้นส่วนซ่อม งานปรับปรุงถนนหินเกล็ดภายในโครงการหน่วยทหารพันธุ์ดี ของ กรมการทหารช่าง  
  ชิ้นส่วนซ่อม งานซ่อมปรับปรุงระเบียงชั้น 4 และทางเดินเท้าข้างตึก กองบัญชาการกองทัพบก อาคาร 2  
  ชิ้นส่วนซ่อม งานซ่อมปรับปรุแฟลตนายทหารประทวน จุ 64 ครอบครัว อาคารสงเคราะห์ กองทัพบกส่วนกลาง พื้นที่บางเขน หมายเลข 430/37 (อาคาร 12)  
  ชิ้นส่วนซ่อม งานรื้อถอนอาคารสำเร็จรูป และขนย้ายเพื่อไปติดตั้งพร้อมก่อสร้างลานพื้นแข็งจากพื้นที่ มณฑลทหารบกที่ 11 แจ้งวัฒนะ ไป กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม  
  ชิ้นส่วนซ่อม งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหาร 56 ครอบครัว หมายเลข 45 - 07 ของ กรมสวัสดิการทหารบก (หลัง กองบัญชาการกองทัพบก)  
  ชิ้นส่วนซ่อม งานรื้อถอนอาคารสำเร็จรูป และขนย้ายเพื่อไปติดตั้งพร้อมก่อสร้างลานพื้นแข็งจากพื้นที่ มณฑลทหารบกที่ 11 แจ้งวัฒนะ ไป กรมสนับสนุนที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ จังหวัดสระบุรี  
  งานซ่อมปรับปรุงโรงจอดรถหน้าอาคาร กองบัญชาการกองทัพบก อาคารส่วนที่ 4 ของ สำนักงานเลขานุการกองทัพบก  
  งานซ่อมปรับปรุงพื้นผิวทางขับ 06 F ของ สนามบินสระพรานนาค  
  งานปรับปรุงอาคารกองบังคับการ กองพันบินที่ 3 ศูนย์การบินทหารบก  
  งานปรับปรุงอาคารกองบัญชาการกองทัพบก ส่วนที่ 4 (กรมการเงินทหารบก) ในส่วนของห้องน้ำ ชั้น 2,3,4 และร้านค้าสวัสดิการ สำนักงานเลขานุการกองทัพบก  
  งานซ่อมปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องส้วม ของบ้านพักกำลังพล กองพลทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี  
  งานดัดแปลงตู้คอนเทรนเนอร์ เป็นคลังเก็บ สป. ควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นให้กับกลุ่มหน่วย ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำนวน 10 หลัง จังหวัดลพบุรี  
  งานก่อสร้าง/ดัดแปลงตู้คอนเทนเนอร์ เป็นคลัง สิ่งอุปกรณ์ ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ของ ศูนย์การบินทหารบก จังหวัดลพบุรี  
  งานดัดแปลงตู้คอนเทรนเนอร์เป็นคลังเก็บ สป. ควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นให้กับกลุ่มหน่วยของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำนวน 10 หลัง จังหวัดลพบุรี  
  งานปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยคลังอาวุธ ของ หน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว (RDF)/ส่วนกลาง จำนวน 10 คลัง  
  โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์  
  โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยน้อย ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  
  โครงการแก้มลิงบึงแก้งพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  
  โครงการแก้มลิงหนองสามหมื่น พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 5 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  
  โครงการแก้มลิงบึงซึกวึก พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ  
  โครงการแก้มลิง บึงกะฮาด พร้อมอาคารประกอบ ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ  
  โครงการขุดลอกแก้มลิงห้วยกล่ำน้อย ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  
  โครงการขุดลอกแก้มลิงกุดระหว้า ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น  
  โครงการขุดลอกแก้มลิงกุดจับ ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด  
  งานแก้มลิงบึงสรรพคุณพร้อมอาคารประกอบ ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร  
  โครงการขุดลอกแก้มลิงห้วยกล่ำน้อย ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  
  งานปรับปรุงโรงพยาบาลสนาม ณ ค่ายบุรฉัตร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  
  งานซ่อมปรับปรุง เรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร หมายเลข 645/39 ของ กองร้อยกองบังคับการ กรมทหารช่างที่ 11 และ หมายเลข 657/40 ของ กองพันทหารช่างที่ 602 กรมทหารช่างที่ 11  
  งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ กรมกำลังพลทหารบก บริเวณประชานิเวศน์ 3  
 
     
    ค่าอำนวยการ    
  ค่าอำนวยการ โครงการย้ายที่ตั้ง รร.นส.ทบ. ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564  
  ค่าอำนวยการ งานปรับปรุงสนามทำลาย สป.5 เสื่อมสภาพ สพ.ทบ. ในพื้นที่ จว.ล.บ. ประจำปีงบประมาณ 2564  
  ค่าอำนวยการ โครงการก่อสร้างสนามฝึกทางยุทธวิธีอเนกประสงค์ ทหารบก ในพื้นที่ ศูนย์การทหารราบ ประจำปีงบประมาณ 2564  
  ค่าอำนวยการ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่พระที่นั่งอัมพรสถานและวังทวีวัฒนา ระยะที่ 47  
  ค่าอำนวยการ งานก่อสร้างโรงนอนทหารจุ 150 คน (กห 06-7) พร้อมห้องน้ำ - ส้วม ของ พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร.  
  ค่าอำนวยการ งานซ่อมปรับปรุงอาคารภายในค่ายบุรฉัตร ประจำปีงบประมาณ 2564  
  ค่าอำนวยการ งานปรับปรุง ห้องส้วม 15 ที่นั่ง ของ กบร.กช. หมายเลข 266/12 และ โรงนอนทหาร 60 คน ของ พัน.ช.คมศ.พล.ช. หมายเลข 3/36  
  ค่าอำนวยการ งานปรับปรุงถนนภายในหน่วยทหาร จ.ประจวบคีรีขันธ์  
  ค่าอำนวยการ งานซ่อมปรับปรุงถนนของ กช. และ นขต.กช. จว.ร.บ  
  ค่าอำนวยการ งานปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำ ของ กช. (ค่ายภาณุรังษี และค่ายบุรฉัตร จว.รบ.)  
  ค่าอำนวยการ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในที่ตั้งหน่วย (ค่ายวชิราลงกรณ์) ของ รพศ.1 (นสศ.)  
  โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดรอบพุทธมณฑล (สาย ก,ข และ ค) จ.นครปฐม  
  งานซ่อมปรับปรุงอาคาร สกศ. รร.จปร.  
  งานปรับปรุงอาคารเรียน 120 คน ของ รร.ร.ศร.  
  โครงการย้ายที่ตั้ง รร.นส.ทบ. ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564  
  งานปรับปรุงถนนหินเกล็ดภายในโครงการหน่วยทหารพันธุ์ดีของ กช.  
  งานปรับปรุงอาคารในพื้นที่ ปตอ.1 เขตหลักสี่ กทม. (เตรียมพื้นที่เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19)  
  งานซ่อมปรับปรุงระเบียง ชั้น 4 และทางเดินข้างตึก กองบัญชาการกองทัพบก อาคาร 2  
  งานซ่อมปรับปรุงทาสี แฟลตนายทหารประทวน จุ 64 ครอบครัว อาคารสงเคราะห์ ทบ.(ส่วนกลาง) พื้นที่ บางเขน หมายเลข 430/37 (อาคาร 12)  
  งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหาร 56 ครอบครัว หมายเลข 45-07 ของ สก.ทบ.  
  งานรื้อถอนอาคารสำเร็จรูป และขนย้ายเพื่อไปติดตั้งพร้อมก่อสร้างลานพื้นแข็ง จากพื้นที่ มทบ.11 แจ้งวัฒนะ ไป กส.ทบ. จ.นครปฐม  
  งานรื้อถอนอาคารสำเร็จรูป และขนย้ายเพื่อไปติดตั้งพร้อมก่อสร้างลานพื้นแข็ง จากพื้นที่ มณฑลทหารบกที่ 11 แจ้งวัฒนะ ไป กรมสนับสนุนที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ จังหวัดสระบุรี  
         
    จ้างเหมา    
  จ้างเหมา งานซ่อมปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้างภายในค่ายภาณุรังษี ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้านส่งกำลังบำรุง  
  จ้างเหมา งานปรับปรุงสนามทำลาย สป.5 เสื่อมสภาพ สพ.ทบ. ในพื้นที่ จ.ลพบุรี  
  จ้างเหมา งานซ่อมปรับปรุงอาคารภายในค่ายบุรฉัตร ประจำปีงบประมาณ 2564  
  จ้างเหมา งานปรับปรุง ห้องส้วม 15 ที่นั่ง ของ กบร.กช. หมายเลข 266/12 และโรงนอนทหาร 60 คน ของ พัน.ช.คมศ.พล.ช. หมายเลข 3/36  
  จ้างเหมา งานปรับปรุงถนนของหน่วย ศป. จ.ลพบุรี  
  จ้างเหมา งานถนน ของ ศม. จ.สระบุรี  
  จ้างเหมา งานถนน ของ รร.จปร. จ.นครนายก  
  จ้างเหมา งานถนน ของ พัน.ขกท. จ.สมุทรสาคร  
  จ้างเหมา งานถนน ของ สห.ทบ. , ดย.ทบ. , พบ.กทม.  
  จ้างเหมา งานถนน ของ กส.ทบ. จ.นครปฐม  
  จ้างเหมา งานถนน ของ พธ.ทบ. จ.นนทบุรี  
  จ้างเหมา งานปรับปรุงถนนของหน่วยทหารในพื้นที่ กทม.  
  จ้างเหมา งานปรับปรุงถนนของหน่วยทหารในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์  
  จ้างเหมา งานถนน ของ กช. และ นขต.กช.  
         
   
ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2563
   
    ค่าวัสดุก่อสร้าง     
  ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงรั้วลวดถักบนแนวกำแพง คลัง สป. 5 ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี 
  ค่าวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนของ ขกท. กทม. 
  ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการแก้มลิงเสม็ดพร้อมอาคารประกอบ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  
  ค่าวัสดุก่อสร้าง งานรื้อถอนแท่นประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ 
       
 
    จ้างเหมา 
 
  จ้างเหมา งานปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ ศูนย์การทหารราบ
  จ้างเหมา งานซ่อมปรับปรุงภายในค่ายภาณุรังษี ประจำปีงบประมาณ 2563
  จ้างเหมา งานปรับปรุงรั้วลวดถักบนแนวกำแพง คลัง สป.5 ค่ายบุรฉัตร
  จ้างเหมา งานปรับปรุงเส้นทางขึ้นที่ตรวจการณ์ศูนย์การทหารปืนใหญ่
  จ้างเหมา งานปรับปรุงโรงนอน และห้องน้ำห้องส้วม โรงทหาร 120 คน หมายเลข 465/38 ของ ช.21  
  จ้างเหมา งานก่อสร้างห้องน้ำสนาม ปรับพื้นที่การฝึก และการปรับปรุงเส้นทางในพื้นที่ รร.จปร.  
  จ้างเหมา โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในที่ตั้งหน่วย (ค่ายวชิราลงกรณ์) ของ รพศ.1 (นสศ.)  
  จ้างเหมา งานซ่อมปรับปรุงอาคารภายในค่ายบุรฉัตร  
  จ้างเหมา งานถนน นสศ. จ.ลพบุรี  
  จ้างเหมา งานถนน ศป. จ.ลพบุรี  
  จ้างเหมา งานถนน ศบบ. จ.ลพบุรี  
  จ้างเหมา งานถนน สส.ทบ. กทม.  
  จ้างเหมา งานถนน สพ.ทบ. กทม.  
  จ้างเหมา งานถนน ยศ.ทบ. กทม.  
  จ้างเหมา งานถนน นรด.ทบ. กทม.  
  จ้างเหมา งานถนน ศร. จ.ประจวบคีรีขันธ์  
  จ้างเหมา งานถนน รร.นส.ทบ. จ.ประจวบคีรีขันธ์  
  จ้างเหมา งานถนน กช. และ นขต.กช. จ.ราชบุรี  
  จ้างเหมา งานถนน รร.จปร. จ.นครนายก  
  จ้างเหมา งานถนน ศปภอ. ทบ 1 กทม.  
  จ้างเหมา งานทำลาย สป.5 เสื่อมสภาพ สพ.ทบ. จ.ลพบุรี  
  จ้างเหมา งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวนจุ 64 ครอบครัว หมายเลข 466/34 ของ พัน.ช.คมศ. พล.ช.  
  จ้างเหมา งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวนจุ 64 ครอบครัว หมายเลข 465/34 ของ ช.11 พัน.111  
  จ้างเหมา งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวนจุ 64 ครอบครัว หมายเลข 468/34 ของ ช.11 พัน.602  
  จ้างเหมา งานก่อสร้างสนามฝึกทดสอบกำลังใจ (10 สถานี) และสนามฝึกขว้างลูกระเบิด ของ พัน.รพศ.ศสพ. ค่ายฝึกรบพิเศษปากช่อง  
  จ้างเหมา จ้างเหมางานปรับปรุงอาคารพลับพลาสวนสนามและสนามฟุตบอลของ ศม. จ.สระบุรี  
  จ้างเหมา จ้างเหมางานต่อเติมอาคารพลับพลาพิธีสวนสนาม และปรับปรุงฟื้นฟูสนามฟุตบอล ศม.  
  จ้างเหมา จ้างเหมางานปรับปรุงโรงเลี้ยง หมายเลข 303/15  
 
จ้างเหมาสำรวจ ทดสอบ และวิเคราะห์น้ำบาดาลสำหรับโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 ดำเนินการโดย กองทัพบก จังหวัดนครสวรรค์ และ จังหวัดพิษณุโลก
         
    ชิ้นส่วนซ่อม 
 
  ชิ้นส่วนซ่อม งานปรับปรุงถนนในพื้นที่ ศร. จ.ประจวบคีรีขันธ์
  ชิ้นส่วนซ่อม งานซ่อมปรับปรุงภายในค่ายภาณุรังษี ประจำปีงบประมาณ 2563
  ชิ้นส่วนซ่อม งานซ่อมเปลี่ยนรั้วลวดถักบนแนวกำแพง, ทาสี กลุ่มคลัง สป.5 ของ ช.11 พัน.602 ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี
  ชิ้นส่วนซ่อม งานปรับปรุงเส้นทางขึ้นที่ตรวจการณ์ ศป. จ.ลพบุรี
  ชิ้นส่วนซ่อม งานก่อสร้างห้องน้ำสนาม ปรับฟื้นที่การฝึก และการปรับปรุงเส้นทางในพื้นที่ รร.จปร.
  ชิ้นส่วนซ่อม งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ กช. และ นขต.กช.
  ชิ้นส่วนซ่อม โครงการย้ายที่ตั้ง รร.นส.ทบ. ระยะที่ 2
  ชิ้นส่วนซ่อม โครงการก่อสร้างโรงเก็บยุทโธปกกรณ์ ของ กช.
  ชิ้นส่วนซ่อม โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในที่ตั้งหน่วย (ค่ายวชิราลงกรณ์) ของ รพศ.1 (นสศ.)
  ชิ้นส่วนซ่อม งานซ่อมปรับปรุงอาคารภายในค่ายบุรฉัตร
  ชิ้นส่วนซ่อม งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ ทบ. เรือนแถว ของ กช. และ นขต.กช
  ชิ้นส่วนซ่อม โครงการปรับปรุงและพัฒนา กช.
  ชิ้นส่วนซ่อม โครงการก่อสร้างสนามฝึกทางยุทธวิธีอเนกประสงค์ ทบ. ในพื้นที่ ศร.
  ชิ้นส่วนซ่อม งานปรับปรุงถนน ของ นสศ. จ.ลพบุรี
  ชิ้นส่วนซ่อม งานปรับปรุงถนน ของ ศป. จ.ลพบุรี
  ชิ้นส่วนซ่อม งานปรับปรุงถนน ของ ศบบ. จ.ลพบุรี
  ชิ้นส่วนซ่อม งานปรับปรุงถนน ของ สส. กทม.
  ชิ้นส่วนซ่อม งานปรับปรุงถนน ของ สพ.ทบ. กทม.
  ชิ้นส่วนซ่อม งานปรับปรุงถนน ของ ขกท. กทม.
  ชิ้นส่วนซ่อม งานปรับปรุงถนน ของ ยศ.ทบ.(วทบ.) กทม.
  ชิ้นส่วนซ่อม งานปรับปรุงถนน ของ นรด. กทม.
  ชิ้นส่วนซ่อม งานปรับปรุงถนน ของ ศร. จ.ประจวบคีรีขันธ์
  ชิ้นส่วนซ่อม งานปรับปรุงถนน ของ รร.นส.ทบ. จ.ประจวบคีรีขันธ์
  ชิ้นส่วนซ่อม งานปรับปรุงถนน ของ กช. และ นขต.กช. จ.ราชบุรี
  ชิ้นส่วนซ่อม งานปรับปรุงถนน ของ รร.จปร. จ.นครนายก
  ชิ้นส่วนซ่อม งานปรับปรุงถนน ของ ศปภอ. ทบ.1 จ.พระนครศรีอยุธยา
  ชิ้นส่วนซ่อม งานปรับปรุงถนน ของ ยย.ทบ. กทม.
  ชิ้นส่วนซ่อม งานปรับปรุงถนน ของ พธ.ทบ. จ.นนทบุรี
  ชิ้นส่วนซ่อม งานปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวน 64 ครอบครัว หมายเลข 468/34 ของ ช.11 พัน.111
  ชิ้นส่วนซ่อม งานปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวน 64 ครอบครัว หมายเลข 468/34 ของ ช.11 พัน.602
  ชิ้นส่วนซ่อม งานปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวน 64 ครอบครัว หมายเลข 466/34 ของ พัน.ช.คมศ.พล.ช.
  ชิ้นส่วนซ่อม งานก่อสร้างสนามฝึกทดสอบกำลังใจ (10 สถานี) และสนามฝึกขว้างลูกระเบิด ของ กองพันรบพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายฝึกการรบพิเศษปากช่อง
  ชิ้นส่วนซ่อม งานต่อเติมอาคารพลับพลาพิธีสวนสนาม และปรับปรุงฟื้นฟูสนามฟุตบอล ศม. (เพิ่มเติม)
  ชิ้นส่วนซ่อม งานปรับปรุงโรงเลี้ยง หมายเลข 303/15 ของ กรมการทหารช่าง
  ชิ้นส่วนซ่อม โครงการแก้มลิงหน้าฝายโคกสะอาด ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
  ชิ้นส่วนซ่อม โครงการแก้มลิงเสม็ดพร้อมอาคารประกอบ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
  ชิ้นส่วนซ่อม งานรื้อถอนแท่นประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ไปประดิษฐาน ณ ศป. จ.ลพบุรี
  ชิ้นส่วนซ่อม งานซ่อมปรับปรุงอาคาร สกศ. รร.จปร. (แผนจัดหาที่ 1)
  ชิ้นส่วนซ่อม งานซ่อมปรับปรุงอาคาร สกศ. รร.จปร. (แผนจัดหาที่ 2)
  ชิ้นส่วนซ่อม งานซ่อมปรับปรุงอาคาร สกศ. รร.จปร. (แผนจัดหาที่ 3)
  ชิ้นส่วนซ่อม งานทาสีรั้ว และปรับปรุงห้องน้ำกองรักษาการณ์ กองบัญชาการกองทัพบก
  ชิ้นส่วนซ่อม งานปรับปรุงแผนกโภชนาการและลิฟท์ส่งอาหาร ของ กองบัญชาการกองทัพบก
  ชิ้นส่วนซ่อม งานปรับปรุง รร.ร.ศร. (เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2563)
  ชิ้นส่วนซ่อม งานก่อสร้างเส้นทางเชื่อมถนนพระราม 5 ของแฟลตสวัสดิการข้าราชการ ทบ. พื้นที่ สก.ทบ.
  ชิ้นส่วนซ่อม โครงการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่พระที่นั่งอัมพรสถานและวังทวีวัฒนา ระยะที่ 46
  ชิ้นส่วนซ่อม งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายสิบจุ 64 ครอบครัว หมายเลข 8/34 ของ สก.ทบ. (แผนจัดหาที่ 1)
  ชิ้นส่วนซ่อม งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายสิบจุ 32 ครอบครัว หมายเลข 9/34 ของ สก.ทบ. (แผนจัดหาที่ 2)
  ชิ้นส่วนซ่อม โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือ กองทัพบก - มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ) จังหวัดขอนแก่น
  ชิ้นส่วนซ่อม โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือ กองทัพบก - มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ) จังหวัดบุรีรัมย์
  ชิ้นส่วนซ่อม โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ
  ชิ้นส่วนซ่อม โครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 ดำเนินการโดย กองทัพบก จังหวัดนครสวรรค์ และ จังหวัดพิษณุโลก
         
    ค่าอำนวยการ 
 
  ค่าอำนวยการ งานปรับปรุงรั่วลวดถักบนแนวกำแพง คลัง สป.5 ค่ายบุรฉัตร 
  ค่าอำนวยการ งานปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน รพศ.5 ค่ายขุนเณร 
  ค่าอำนวยการ โครงการก่อสร้าง ร้อย.บก.พัน.ช.คมศ.พล.ช. จว.ร.บ.
  ค่าอำนวยการ โครงการย้ายที่ตั้ง รร.นส.ทบ. ระยะที่ 2 
  ค่าอำนวยการ งานซ่อมปรับปรุงอาคารภายในค่ายบุรฉัตร 
  ค่าอำนวยการ โครงการก่อสร้างสนามฝึกทางยุทธวิธีอเนกประสงค์ ทบ. ในพื้นที่ ศร. 
  ค่าอำนวยการ งานปรับปรุงถนนของ ศร. จว.ป.ข. 
  ค่าอำนวยการ งานปรับปรุงถนนของ รร.นส.ทบ. จว.ป.ข. 
  ค่าอำนวยการ งานซ่อมปรับปรุงถนนของ กช. และ นขต.กช. จว.ร.บ. 
  ค่าอำนวยการ งานปรับปรุงสนามทำลาย สป.5 เสื่อมสภาพ สพ.ทบ. 
  ค่าอำนวยการ งานต่อเติมอาคารพลับพลาพิธีสวนสนาม และปรับปรุงฟื้นฟูสนามฟุตบอล ศม. 
  ค่าอำนวยการ งานปรับปรุงระบบระบายน้ำ ภายใน มทบ.11 
  ค่าอำนวยการ งานซ่อมปรับปรุงอาคาร สกศ. รร.จปร. และสโมสร นนร.รร.จปร. (เพิ่มเติมปี 63) แผน 1 
  ค่าอำนวยการ งานซ่อมปรับปรุงอาคาร สกศ. รร.จปร. และสโมสร นนร.รร.จปร. (เพิ่มเติมปี 63) แผน 2 
  ค่าอำนวยการ งานซ่อมปรับปรุงอาคาร สกศ. รร.จปร. และสโมสร นนร.รร.จปร. (เพิ่มเติมปี 63) แผน 3 
  ค่าอำนวยการ งานปรับปรุงแผนกโภชนาการและลิฟท์ส่งอาหาร ของ บก.ทบ.  
  ค่าอำนวยการ งานทาสีรั้ว และปรับปรุงห้องน้ำกองรักษาการณ์ บก.ทบ.
  ค่าอำนวยการ งานปรับปรุง รร.ร.ศร.
  ค่าอำนวยการ งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายสิบจุ 64 ครอบครัว หมายเลข 8/34 ของ สก.ทบ.
  ค่าอำนวยการ งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายสิบจุ 32 ครอบครัว หมายเลข 9/34 ของ สก.ทบ.
  ค่าอำนวยการ งานก่อสร้างเส้นทางเชื่อมถนนพระราม 5 ของแฟลตสวัสดิการข้าราชการ ทบ. พื้นที่ สก.ทบ.
  ค่าอำนวยการ งานปรับปรุงป้ายนามหน่วยบริเวณประตูทางเข้า ศป. และ พล.ป.
         
    จ้างขยายเขตระบบไฟฟ้า    
  จ้างขยายเขตระบบไฟฟ้า โครงการก่อสร้าง ร้อย.บก.พัน.ช.คมศ.พล.ช. จ.ราชบุรี
  จ้างขยายเขตระบบไฟฟ้า โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในที่ตั้งหน่วย (ค่ายวชิราลงกรณ์) ของ รพศ.1 (นสศ.)
  จ้างขยายเขตระบบไฟฟ้า โครงการก่อสร้างสนามฝึกทางยุทธวิธีอเนกประสงค์ ทบ. ในพื้นที่ ศร.
  จ้างขยายเขตระบบไฟฟ้า โครงการย้ายที่ตั้ง รร.นส.ทบ. ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
  จ้างขยายเขตระบบไฟฟ้า งานก่อสร้างเส้นทางเชื่อมถนนพระราม 5 ของแฟลตสวัสดิการข้าราชการ ทบ. พื้นที่ สก.ทบ.
  จ้างขยายเขตระบบไฟฟ้า สำหรับโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 ดำเนินการโดย กองทัพบก จังหวัดนครสวรรค์ และ จังหวัดพิษณุโลก
  จ้างขยายเขตระบบไฟฟ้า โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ
         
 
จ้างติดตั้งระบบประปา
 
  จ้างติดตั้งระบบประปา โครงการย้ายที่ตั้ง รร.นส.ทบ. ระยะที่ 2
  จ้างติดตั้งระบบประปา โครงการย้ายที่ตั้ง รร.นส.ทบ. ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
         
 
ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2558
   
งานปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ภายในวังปารุสกวัน (เพิ่มเติม)
งานโครงการก่อสร้างโรงเก็บสะพานเครื่องหนุนมั่นขนาดหนัก พร้อมลานพื้นแข็ง
งานซ่อมปรับปรุงถนนภายในหน่วย พล.ร.11 จว.ฉะเทริงเทรา
งานขุดลอกแม่น้ำปาว อ.เมืองกาฬสินธุ์ จว.กาฬสินธุ์
งานขุดลอกหนองสะเดา ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จว.ชัยภูมิ
งานขุดลอกหนองวัดละลูน บ้านละลูน ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จว.บุรีรัมย์
งานขุดลอกหนองกระทุ่ม บ้านโคกสะอาด ต.สูงเนิน อ.กระสัง จว.บุรีรัมย์
งานขุดลอกคลองหนองไผ่ ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จว.ราชบุรี
งานขุดลอกลำห้วยหินเหล็กไฟ ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จว.ราชบุรี
งานขุดลอกคลองเชื่อมและหนองน้ำหนองนกกระชุม จว.กาฬสินธุ์
งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยมะโน ต.สายนาวัง อ.นาคู จว.กาฬสินธุ์
งานขุดลอกคลองโกรงเกรง ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จว.พิษณุโลก
งานขุดคลองโกรงเกรงเล็ก ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จว.พิษณุโลก
งานขุดลอกบึงกระจังงาม ต.ศาลาแดง อ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์
งานขุดคลองมาบขานาง ต.บางลาย อ.บึงนาราง จว.พิจิตร
งานขุดลอกหนองลาดใหญ่ ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง จว.นครสวรรค์
งานขุดคลองมาบขานาง ต.บางลาย อ.บึงนาราง จว.พิจิตร
งานขุดลอกลำเขียวใหญ่ ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จว.ชัยภูมิ
งานขุดลอกหนองทะเลนอก ต.นางรอง อ.นางรอง จว.บุรีรัมย์
งานขุดลอกแม่น้ำมูล อ.แดนคง จว.บุรีรัมย์
งานขุดลอกคลองหนองปลิง ระยะที่ 2 ต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จว.สุโขทัย
งานขุดลอกคลองหนองปลิง ระยะที่ 1 ต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จว.สุโขทัย
งานขุดลอกหนองชุมแสง ต.ท่าทอง .อ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย
งานขุดลอกแม่น้ำยมสายเก่า (คลองวัดสวะ) ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย
งานขุดลอกคลองเชื่อมต่อคลองยมกับบึงสวย ต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จว.สุโขทัย
งานขุดลอกคลองห้วยตะไคร้ ต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จว.สุโขทัย
งานขุดลอกคลองหนองกวาว ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จว.พิษณุโลก
งานขุดลอกคลองไอ้ดาบ ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จว.พิษณุโลก
งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และถนนภายในพุททธมณฑล จว.นครปฐม 32,605,448.00
งานโครงการปรับปรุงถนนสายโคกขี้เหล็ก ต.ปากบาง อ.เทพา จว.สงขลา
งานโครงการก่อสร้างอาคารกองร้อยหน่วยส่งกำลัง อาคารห้อมส้วม 8 ห้อง ของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 จว.ราชบุรี
งานโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจาจกพระราชดำริ (เพิ่มเติม) จว.กาฬสินธุ์
งานโครงการปรับปรุงถนนภายใน ยศ.ทบ. กรุงเทพฯ
งานโครงการขุดลอกบึงสีไฟ อ.เมือง จว.พิจิตร
งานโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหม้าย ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จว.แพร่
งานก่อสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในสถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จว.ราชบุรี
งานก่อสร้างปรับปรุงถนนทางเข้าสนามทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี ทบ. และงานขยายสนามเฮลิคอปเตอร์
งานก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านไร่เหนือ - บ้านวังทุ้ม ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา
งานก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านคลองชิง - บ้านคลองหน ต.นาทวีนอก อ.นาทวี จว.สงขลา
งานก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านในเมือง - นาใน (สข.3019)
 
4
งานโครงการก่อสร้างอาคารโรงนอนทหารจุ 90 คน และอาคารห้องน้ำ - ห้องส้วม ของ ร.111 พัน.2 จว.ชลบุรี
12,130,164.00
10 ต.ค.57
 
3
งานโครงการย้ายที่ตั้ง รร.นส.ทบ. เข้าที่ตั้งปกติถาวรปกติ จว.ประจวบคีรีขันธ์
64,629,167.00
6 ต.ค.57
 
2
งานปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำภายใน นปอ. กทม.
5,392,406.00
2 ต.ค.57
 
1
งานโครงการย้าย พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง เข้าที่ตั้งปกติถาวร จว.สระบุรี
40,013,674.00
2 ต.ค.57