.  ::  กอ.กส.กช.  ::   

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุ ประจำปี
หมายเหตุ
ประจำปีงบประมาณ 2563  
ประจำปีงบประมาณ 2564